Hvordan blir jeg en kristen?

Av Matt Slick

Hvordan blir jeg en kristen?  Først, du blir ikke en kristen ved å bli med i et kirkesamfunn, akseptere en trosbekjennelse eller ved å tro på Gud. Det finnes mange falske kirkesamfunn, falske trosbekjennelser og til og med djevelen tror på Gud. For å bli en kristen må du forstå hva som er det essensielle. La oss se på det.

Jesus

Forhåpentligvis har du allerede lest siden om Jesus.  For å rekapitulere, Jesus er den absolutt viktigste personen i hele menneskehetens historie.  Han er Gud født som menneske (Joh 1:1, 14; Kol 2:9), Fysisk oppstått fra de døde (Joh 2:19-21), Herre (Luk 24:3) og Frelser (Apg 5:30-32). Han kom for å dø for våre synder (Rom 5:8) og fri menneskene fra Guds rettferdige vrede over oss.

Er du en synder?

Jeg spør deg, er du en synder? Har du noensinne løyet, stjålet,  begjært eller vært urettferdig sint på noen? Om så, har du brudt Guds lov. Gud har sagt: ”Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve, Du skal ikke ha andre guder  foruten meg, Du skal ikke drepe, osv ” ( 2. Mos 20). Han har gitt standarden for rettferdighet, og om du har brudt noen av Guds bud har du ikke oppfylt denne standarden og er under Guds uungåelig dom. Når du dør vil du bli stilt ovenfor  Ham på  Dommedag. Han vil straffe alle syndere.

Om du ikke liker denne læren så kast Bibelen din og vend deg bort fra Kristus, for dette er budskapet i Guds ord -  at Jesus kom for å dø for syndere og  frelse dem fra den vreden som kommer. Gud er hellig og rettferdig og han må straffe dem som har syndet mot ham.

Jesus er den ene du trenger. Ham alene. Ikke  arbeidet ditt. (Rom 3:10-12, Jes 64:6). Ikke din oppriktighet. Ikke din godhet. Du har ingeting du kan gi til Gud uten din syndefulle natur. Det er bare ved den kjærlighet og nåde fra Gud som finnes i Jesus og hans offer at du kan unngå Guds rettferdige vrede over alle som har brudt hans lov. Jesus frelser deg fra Gud.

Guds vrede rammer alle syndere på Dommedagen.

På dommedagen vil Gud dømme alle mennesker for deres synder mot ham. Han vil dømme all som har løyet, har stjålet, bedratt, begjært, traktet etter, vanæret foreldrene, osv. Han vil gjøre dette fordi han er hellig og rettferdig. Gud må straffe syndere. Gud kan ikke og vil ikke ignorere den personen som har brudt hans rettferdige lov. Loven reflekterer Guds karakter. Følgelig å bryte Guds lov er å fornærme Gud og fornekte hans hellighet og hans karakter. Han vil rettferdiggjøre. Han vil dømme.

Bibelen sier alle har syndet og har mistet Guds ære (Rom 3:23) Det betyr at dine synder har skapt en avstand mellom deg og Gud (Jes 59:2) og resultatet av det er døden (Rom 6:23) og vrede (Ef 2:3) Den eneste måte du kan bli reddet fra Guds vrede er igjennom tro på Kristus (Ef 2:8-9; Rom 5:1) Du må ha tillit til det Jesus gjorde på korset for å tilgi deg dine synder, og ikke stole på noe annet, ikke engang din egen oppriktighet. Det stemmer, oppriktighet holder ikke. Hvorfor ? Fordi oppriktighet er en apell til Gud basert på ditt hjertets godhet. Om du appellerer til Gud basert på ditt hjertes oppriktighet da er du stolt. Beklager, men frelse er basert enten  på Kristus  alene, eller ikke på ham i det hele tatt. Det er derfor det er Jesus og ham alene som kan forhindre Guds retferdige dom over syndere.

Evangeliet

Evangeliet er at Jesus døde for syndere på korset, ble begravet, og oppstod fra de døde (1Kor 15:1-4) Hans død var offeret som forhindrer Guds vrede. (1. Joh 2:2) Det er den eneste måte å bli frelst på.

Jesus er den eneste som har dødd for verdens synder (1. Joh 2:2) Han er den eneste vegen til Gud Fader (Joh 14:6) Han er den eneste som åpenbarer Gud (Mat 11:27) Han har all makt i himmelen og på jorden (Mat 28:18) Det er bare igjennom ham du kan bli frelst fra Guds vrede (Ef 2:3) Han kan tilgi deg dine synder (Luk 5:20; Mat 9:2)  Han kan fjerne den skylden som ligger over deg. Jesus kan sette deg fri fra syndens bånd som forblinder øynene dine, svekker sjelen din og bringer deg til fortvilelse. Han kan gjøre dette fordi han bar synden  på korset (1.Pet 2:24) slik at den som stoler på ham skal bli frelst.

Om du ikke er en kristen og ønsker å bli fritatt for den rettferdige dommen fra Gud som ligger over deg på grunn av syndene dine mot ham, kom til den ene som døde for verdens synder. Kom til ham som døde for syndere (Mat 11:28) Vend deg bort fra syndene dine. Tro på og stol på Jesus. Motta Jesus, som er den legemliggjorte Gud som døde og oppstod  fra de døde (1 Kor 15:1-4) som Herre og Frelser. Be Jesus tilgi deg dine synder. Motta ham (Joh 1:12) Bare han kan vaske deg ren fra syndene dine, og bare Jesus kan utfri deg fra den rettferdige dommen fra en hellige og uendelig Gud. Be til Jesus. Søk Ham. Be ham frelse deg.

Det vil han gjøre.

Her er et eksempel på hvordan du kan be til Jesus. Det behøver ikke være ordrett, men du vil skjønne hvordan.

”Herre Jesus, jeg vet at jeg har syndet mot deg. Jeg vet jeg ikke er perfekt og jeg kan ikke tilfredsstille deg igjennom mine egen anstrengelser. Jeg skjønner at jeg fortjener å bli dømt etter mine synder. Og jeg vet at jeg har ingenting å komme med til deg.

Herre Jesus, jeg ber deg tilgi mine synder. Vær så snill, rens meg og gjør meg ren for deg. Jeg stoler på hva du har gjort på korset. Jeg stoler ikke på meg selv, men bare på deg og jeg mottar deg som Herre  i mitt liv og som Frelser for min sjel. Herre Jesus, frels meg. Jeg stoler bare på deg alene.”

Jeg vil gjerne få anføre at Mormonernes Jesus (Djevelens bror), Jehovas vitners Jesus (en engel omgjort til menneske) New Age Jesus (et menneske i harmoni med den guddomelige bevisthet) osv. Ikke kan frelse deg fra dine synder. Tro er ikke mer verd enn  den personen du tror på: Bibelens Jesus. Jesus er den legemliggjorte Gud, skaperen. Gud er treenigheten og Jesus er den andre personligheten i treenigheten.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.