Kdo je Bůh?

Otázka "Kdo je Bůh?" je dobrá otázka. Je lepší než otázka: "Co je Bůh?" To protože Bůh existuje, stvořil nás a miluje nás, zajímá se o nás, přeje si nás opatrovat a poslal svého Syna, aby nás vykoupil. Kdybychom se ptali: "Co je Bůh?", mohlo by to svádět k odpovědi, že Bůh je nekonečná bytost, stvořitel, přítomnost a podobně. Z části by to byla pravda. Ale ta první otázka nás vede blíž k poznání toho, kdo Bůh skutečně je ve svém charakteru a lásce k nám, jenž nám zjevuje v Bibli.

Bible nás učí, že v celé existenci, od věčnosti, vždy byl a bude pouze jeden Bůh. Bůh sám nebyl nikdy stvořen, je dokonale milující, dokonale spravedlivý, dokonale svatý, dokonale milosrdný, a přeje si pro nás to nejlepší. Bůh je svatý a nemůže mít nic společného s hříchem, jak říká Bible: "Ty máš však čisté oči, nemůžeš přihlížet trápení" (Abk 1:13). To neznamená, že Bůh nemůže vidět, když někdo dělá něco špatného. Je to způsob, jak popsat svatost Boha. Bůh nemůže hřešit. On je dokonalý.

Křesťanství učí, že Bůh je Trojice. To znamená, že Bůh existuje ve třech osobách, ne ve třech bozích. Technicky vzato, nauka o Trojici říká, že v jediném Bohu je osoba Otce, Syna a Ducha svatého. Každá z osob není stejná jako ostatní, přesto nejsou tři bohové, ale jeden. Je to podobné jako v analogii o povaze času. Čas je minulý, přítomný a budoucí. Minulost není stejná jako současnost, a současnost není stejná jako budoucnost. Ale přesto nejsou tři časy, je tu jedna věc, kterou nazýváme čas.

Důvod, proč se používá slovo "osoba" při popisování Otce, Syna a Ducha svatého je ten, že každý projevuje atributy osobnosti -- ne v těle z masa a kostí, ale v charakteru. Jinými slovy, každý má vlastní vůli, miluje, mluví, je si vědom ostatních a komunikuje s nimi, atd. To jsou atributy osobnosti a my vidíme, že jak Otec, tak i Syn i Duch svatý projevují tyto kvality.

Ve své trojjedinosti se Bůh může stát tělem v podobě Syna, a současně existovat v takové podobě, že může řídit vesmír. Proto Syn může s námi komunikovat na naší úrovni.

Následuje několik veršů, které naznačují Trojici.

  • Matouš 28:19: "Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého."
  • 2 Kor 13:14: "Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi."

Bible říká, že je pouze jeden Bůh: "Já jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě mě není žádný Bůh." (Izaiáš 45:5). Přesto Bible učí, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou každý nazýváni Bohem.

Níže je velmi stručná tabulka, která ukazuje jak každá osoba Trojice sdílí stejné atributy, které pouze Bůh může sdílet. Ale pamatuj, že Otec, Syn a Duch Svatý každý má vlastní vůli, mluví, atd. Proto říkáme, že jsou tři osoby.

OTEC SYN DUCH SVATÝ
Nazýván Bohem Fp 1:2 Jan 1:1,14 Sk 5:3-4
Stvořitel Iz 64:8 Jan 1:3 Job 33:4, 26:13
Všudypřítomný 1 Kr 8:27 Mt 28:20 Žalm 139:7-10
Vševědoucí 1 Jan 3:20 Jan 16:30; 21:17 1 Kor 2:10-11
Vlastní vůle Lk 22:42 Lk 22:42 1 Kor 12:11
Mluví Mt 3:17 Lk 5:20; 7:48 Sk 13:2
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.