Czy Piotr jest skałą na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?

„(...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (...)”
Mateusza 16:18

Kościół Rzymsko Katolicki, kładzie duży nacisk na Piotra apostoła i twierdzi, że Pan Jezus Chrystus powiedział Piotrowi, że na nim, czyli na Piotrze zbuduje Swój Kościół.

"(...) W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr 280 . Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Nasz Pan powiedział wtedy do niego: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Chrystus, "żywy kamień" (1 P 2, 4), zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł tej wiary przed wszelką słabością oraz umacniał w niej swoich braci (...)"

Katechizm Kościoła Katolickiego par.552.

Przez słowo „skała”, Zbawiciel ...........nie dał się, ale jest o wiele bardziej widoczne w języku aramejskim, gdzie to same słowo (Kepha) oznacza „Piotra” i „skałę”.

Jego wyznanie , jak to zobaczymy za chwilę, pozwoli nam wyjaśnić czy Pan Jezus chciał uczynić Piotra przywódcą wspólnoty, której wierzący uznawali Chrystusa jako obiecanego przez Boga Mesjasza; poprzez Niego (Piotra), Królestwo Chrystusa byłoby nie do zdobycia (przez moce ciemności), gdzie duchowa opieka wiernych wiernych byłaby w rękach Piotra, jako specjalnego reprezentanta Chrystusa na ziemi.

Jako odnośnik i potwierdzenie w Piśmie Świętym, jest przytaczany wiersz 18 z 16 roździału ew.Mateusza.

Zobaczmy kontekst całości wyznania: „(...)

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem

(...)”

Na pierwszym miejscu. Kiedy przyglądniemy się tekstowi greckiemu z Mateusza 16:18 , można dostrzec coś co jest widoczne w j.polskim czy angielskim lub też hiszpańskim lub innych.”... Ty jesteś Piotr (πέτρος, petros) i na tej skale (πέτρα, petra) zbuduje Mój Kościół.

W j.polskim występuje słowo aktor-aktorka, pierwsze jest rodzaju męskiego, drugie żeńskiego. To samo występuje w j.greckim, w tym przypadku: "Petros" jest rodzaju męskiego, "Petra" rodzaju żeńskiego. Piotr jest nazwany tu: : "Petros". Ale Pan Jezus mówi, że zbuduje Swój Kościół na "petra", używając tu rodzajnika żeńskiego!

Zilustrujmy ten przykład stosując słowa: „aktor” i „aktorka”.

Pan jest aktorem i aktorką i z tym nakręcę mój film.Czy jest widoczna nie poprawność w tym zdaniu ? Poprawnie jest: z tym aktorem albo z tą aktorką, czyż nie?

Jezus nie powiedział w tym fragmencie, że zbuduje Swój Kościół na Piotrze, tu chodzi o coś więcej.

Więc, co robi owa „Petra”, rodzajnik żeński, czego dotyczy ?

Rodzajnki żeński “Petra” występuje 4 razy w Nowym Testamencie:

- ew.Mateusza 16:18 „(...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (...)”

- ew.Mateusza 27:60 „(...)i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień (petra) i odszedł (…)”

- 1 list do Koryntian 10:4 „(...)i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała (petra) - to był Chrystus (...)”

- 1 list Piotra 2:8 „(...)i kamieniem upadku, i skałą (petra) zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni (...)”

Proszę zwrócić uwagę, że Piotr w swoim liście (1Piotra 2:8) czyni kolejne wyznanie odnośnie Chrysusa, bardziej przejżste, wyznając i wskazując KTO jest Skałą!

Kamień jest kruchy, niestały i Piotr dokładnie był taki sam: zwątpił idąc do Jezusa po wodzie, zaparł się Pana, został zganiony przez ap.Pawła w Antiochii.

Mateusza 14, 29:30 : „(...) A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! (...)”

Łukasza 22, 57:58 „(...) Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem! (…)”

Galacjan 2,11:14 „(...) Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.

To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? (...)”

Jezus wiedział że w sercu Piotra były wątpliwości, że Piotr był jak "ruchomy kamień", na którym Kościół byłby zbudowany.(Historia Kościoła wskazuje, iż postępujący po sobie Papieże zmieniali swoich poprzedników tak w decyzjach jak i nauce.)

Zbudowanie na Jezusie jako skale, to rzeczywiste wyznanie Piotra odnośnie Jezusa. To Piotrowe wyznanie , jak i wypowiedź Pana Jezusa, jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym, gdzie termin skała jest używane w odniesieniu do Boga, ale nigdy do człowieka:

- Księga Powtórzonego Prawa 32:4 „(...) On jest skałą !(...)”

- Izajasza 44,8 „(...) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego! (...)”

- list do Rzymian 9:33 „(...) jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony (...)”

To powinno być oczywiste, że Słowo Boże w tym przypadku nie odnosi się do Piotra, ale do samego Jezusa jako do Skały.

Aramejskie słowo Kepha.

W kontraście do tego, co zacytowane zostało z Katechizmu (na początku tego artykułu), Kościół rzymskokatolicki mówi, że Skała nie może odnosić się do Pana Jezusa Chrystusa. Lecz jedynie do Piotra jest o wiele bardziej widoczne Aramejski, w którym samo słowo używane do "Piotr" i "skała".

Problemem jest to, że tekst nie jest spisany w j.aramejskim lecz w greckim.

Ponad to ew.Jana 1,42 podaje: „(...)I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr (...)”

Słowo, imię w tym przypadku oznacza: Petros, nie petra.

Jezus jest Skałą na której jest budowany Kościół.

Prawdą jest że jedynym fundamentem wiary jest Jezus Chrystus.Jedyna Skała i jedyny, na którego powinny patrzeć nasze oczy.Powinniśmy patrzeć na Niego i nikogo innego.Fundamentem Kościoła jest Chrystus nie Piotr.

„(...) Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (...)”

1 list do Koryntian 3,11

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.