БАХАЙСКАТА ВЯРА И СПАСЕНИЕТО

От Джереми Бътлър

Бахайците не вярват, че спасението е безплатен дар от Бог. На спасението се гледа като на сътрудничество между Бог и човека. Това сътрудничество е инициирано от Бог, но е такова, в което човек трябва да участва. На спасението не се гледа като на еднократно събитие, а като на процес, който включва действията на Бог и на човека.

Библейско гледище

Първото нещо, което трябва да направим е да дефинираме спасението. Дефиницията е следната: „да бъдеш спасен от праведния Божи съд над грешниците”. Трябва също да разберем, че ние не изработваме нашето спасение изобщо, това е дар от Бога. В Ефесяни 2:8-10 пише: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим”. Като християни ние вярваме, че не сме спасени чрез нашите добри дела, а сме спасени, за да вършим добри дела. Нашите добри дела идват след нашето спасение.

Как някой е спасен? Първо трябва да знаем, че всички ние сме грешници. В Римляни
 3:23 пише: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бог”. Нашият грях ни отделя от Бог. В Исая 59:2 пише: „но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува”. Когато някой работи, той получава заплата. Нашата заплата за греха е смърт. В Римляни 6:23 пише: „ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ”. За да получим спасение от греховете си, ние трябва да положим нашата вяра в смъртта и възкресението на Исус Христос за нашето спасение. В Римляни 10-:9-10 пише: „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява”. Трябва да разберем, че не можем да получим спасение, ако не вярваме в Исус Христос. В Йоан 14:6 пише: „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен”. В Деяния 4:12 пише: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим”.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.