БАХАЙЦИТЕ И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

Oт Джереми Бътлър

Гледната точка на баахайците

“Възкресенията на светите прояви (има се предвид на пророците) не са на тялото. Техните твърдения, техните състояния, действията им, нещата, които те са създали, техните учения, техните изрази, притчи и техните поучения имат духовни и свещено значение и нямат връзка с материалните неща. Възкресението и възнесението на Христос са и духовни и символични, но не и материални. Бахайците считат възкресението на Христос като много важен акт за тяхната вяра, макар че те не го виждат като физическо възкресение.

Християнското гледище

Хората, които не вярват в Исус трябва да знаят, че християните вярват, че без физическото възкресение на Христос, ние нямаше да имаме християнската вяра. Ето някои стихове, които разглеждат възкресението на Христос.

1. Възкресението на Христос е централно в Християнството

А. 1 Коринтяни 15:12-19: “Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то и Христос не е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра. При това ние се оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, Когото Той не е възкресил, ако мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра; вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление”.
i. Така че, това не показва защо като християни ние вярваме във физическото възкресение на Исус, но показва защото вярваме, че възкресението е основно за християнството.

2. Исус предсказа Своята смърт и възкресение

А. Йоан 2:19-22: “Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш? Но Той говореше за храма на тялото Си. И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил”.
i. Исус предсказваше, че щеше да възкръсне физически от мъртвите три дни след смъртта Си.
3. Доказателства за възкресението на Исус

А. Матей 28:1-10: “А като мина съботата в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му. И, ето, Исус ги срещна и каза: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и се поклониха. Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят”.
i. Така че, ние виждаме четири доказателства за физическото възкресение на Исус: празната гробница, жените са видели Исус, докоснали са Го и са Го чули да говори.

Б. Лука 24:36-43: “И когато говореха за това, сам Исус застана между тях и им каза: Мир вам! А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И Той им каза: Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми – аз съм същият; пипнете Ме и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам. И като каза това, им показа ръцете и нозете Си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той каза: Имате ли тук нещо за ядене? И Му дадоха парче печена риба и меден сок. И взе и яде пред тях”.
i. Тук виждаме, че Исус ги е приканил да докоснат раните Му, Той е разговарял с тях и дори е ял риба пред тях. Исус дори им казал че духът няма плът и кости.

В. Йоан 20:24-29:”А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали”.
i. Това ни показва, че Тома не само е видял и е разговарял с Исус, но също така докоснал раните Му. Това ни показва, че Исус е имал физическо тяло след възкресението Си, а не духовно тяло.

Д. Йоан 21:12-14: “Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти кой си?, понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата. Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите”.
i. Учениците видели и чули Исус да говори, а също така Исус е ял заедно с тях.

Е. 1 Коринтяни 15:3-8: “защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли; а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой изтърсак”.
i. Тези стихове ни показват няколко свидетелства за Исус, който се явил на хора след възкресението от мъртвите.

Ж. Деяния 1:1-11: “Първата повест написах, о, Теофиле , за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна, до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал; на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. И така, веднъж, като се събраха, те Го питаха: Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел? Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето”.
i. Тези стихове ни показват, че Исус се е явявал на хора в продължение на 40 дни и след това е събрал учениците си и им е говорил и тогава физически се е възнесъл на небето. На това възнесение се гледа като на физическо, а не като на духовно.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.