БАХАЙЦИТЕ И ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА

Гледната точка на бахайците

Според тяхната гледна точка не съществува такова нещо като първоначален грях и това, че хората са изначално зли и имат зла природа. Желанията на човешките същества не са зли, а основно добри. Действията на отделния човек могат или да донесат развитие в духовния живот на някой или да възпрепсятстват развитието на този духовен живот. Хората имат способността да правят добри или лоши избори, което предизвиква несъвършенство в тяхното духовно пътуване. Именно поради това ние се нуждаем от установените религии, които ни са дадени чрез различните прояви на Бог. Проявите са ни изпратени от Бог, за да ни покажат пътеката към духовното развитие, за да можем да се съединим с Него.

Библейско становище

Християните вярват, че цялото човечество е грешно и окаяно и точно поради това, ние имаме нужда от Спасител (Римляни 3:23; 6:23). Като човешки същества, ние сами по себе си не можем да бъдем добри. Какво е грях? Грехът е нарушаване на Божия закон (1 Йоан 3:4). Бог ни е дал стандарт за моралност, който ние трябва да следваме, и щом сгрешим една част от него, това означава, че сме извършили грях. Това може да бъде лъжа, изневяра, прелюбодейство, страст, убийство, омраза и други. (Матей 19:18-19). Християните също вярват в първоначалния грях, което означава, че грехът на Адам се е предал по наследство на цялото човечество (Римляни 5:12-21). Ние сме наследили грешната природа на Адам. Останалото от тази статия ще бъдат стихове, които разглеждат именно тези въпроси.

1. Нашият грях ни разделя от Бог

А. Исая 59:2: “...но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува”.

2. Дори праведни хора са съгрешавали

А. Римляни 3:9-20: “Тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никакво; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях.
Както е писано: ‘Няма праведен нито един; няма разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма нито един’. ‘Гроб отворен е гърлото им; с езиците си ласкаят’. Яспидова отрова има под устните им’. ‘Техните уста са пълни с клевета и горчилка’. ‘Краката им бързат да проливат кръв; опустошение и разорение има в пътищата им; и те не знаят пътя на мира’. ‘Пред очите им няма страх от Бога’. А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха”.
i. Павел започнал проповедта си като казал, че евреите не са по-добри от неевреите, защото всички са съгрешили. Няма нито един праведен, нито един, който да върши добро. Павел казва, че думите ни са отровни като змии, че бързаме да проливаме кръв, че сме разрушителни и че нямаме страх от Бога.

3. Хората са наследили грешната природа от Адам

А. Римляни 5:12-21:”Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха (защото и преди закона грехът беше в света, обаче грях не се вменява, когато няма закон; въпреки това от Адам до Мойсей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия; но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината;
И дарът не е такъв, какъвто беше съдът, чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от един грях до осъждане, а дарът – от много прегрешения за оправдание; защото ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара, т.е. правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос), и така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданеито, което докарва живот. Зашото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Единия мнозината ще станат праведни. А отгоре на това дойде и законът, за да се умножи прегрешението; а където се умножи грехът, преумножи се и благодатта; така че както грехът беше царувал и докара смърта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ”.
i. Тези стихове ни показват, че поради грехът на Адам, ние наследихме неговата грешна природа.

4. Всеки е сгрешил
А. Римляни 3:23: “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,...”.
i. С една дума, всеки е съгрешил. Никой не е идеален и безгрешен.

5. Заплатата за нашия грях е смъртта.

А. Римляни 6:23:”Защото заплатата за греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ”.
i. Когато хората имат професия и работа, те получават надница за извършената работа. Така че, когато съгрешим, ние получаваме заплата, която е смърт.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.