КАКВО Е ИСЛЯМ?

МАТ СЛИК

Ислямът (1,2 билиона подръжници) е една от главните световни религии, която заедно с Християнството (1,9 билиона привърженици) и Юдаизмът (14 милиона привърженици) проповядва монотеизъм; доктрина, според която в цялото съществувание има има само един Бог. Както Християнството и Юдаизма, Ислямът също води корените си от патриарх Авраам (Битие 12). Думата „Ислям” означава „да се подчиня” или „покорство или предаване” и води началото си от коренната дума „салем”, която означава „да се подчиня”. Мюсюлманин (което означава някой, който се предава на Бог) е привърженик на Исляма, религия с определени теологически доктрини за Бог, съда, рая, ада, ангелите, пророците, спасението и т.н. Арабската дума за Бог е „аллах”, която се е превърнала в един вид име на Бог в Исляма. Ислямът проповядва, че Аллах е единственото божество в света (Коран 5:73; 112:1-4). Той е върховен, всезнаещ (40:20), винаги присъстващ, различен от всичко сътворено (3:191) и в абсолютен контрол на всички неща. Според Исляма, Аллах създал вселената за 6 дни (2:29; 25:61-62) и всичко, което той е сътворил в този свят, продължава да съществува по негова воля и разрешение. Аллах не е Троичен (5:73), но е абсолютен и вечен.

Коранът (или Куранът, която дума означава „книгата или „четивото” на арабски) е свещената книга на Исляма и е разделена на 114 глави, наречени сури, които покриват темите на етика, история, законодателство и теология. Тази книга е силно почитана от мюсюлманите като директното, буквално Божие Слово. Коранът е бил диктуван от ангел Гавраил (също известен като Светия Дух) на Мохамад в продължение на 23 години след първата среща на Мухамад с архангел Гавраил в пещерата, когато той е бил на 40 години. Мюсюлманите считат, че Мухамад (пълното му име е Мухамад Ибн Абдулах) е последния Божи пророк в света. Мухамад е роден през 570 сл. Христа в Мека и починал през 632 сл. Хр.

Втора само в ислямската вяра в единството на Бог е вярата във върховенството на Мухамад като пророк на Аллах. Но Ислямът признава, че няколко пророка са предшествали Мохамад. Най-важните са Ноа, Авраам, Мойсей, Давид и Исус. Тези пророци са получили откровения от Бог, които са записани в книги; главно, Старият и Новият Завет. Тези предшественици на Мохамад биват считани за големи пророци, които са говорили за Бог на определени хора и чиито послания са се отнасяли за онова време. Исус според Исляма е бил просто един от многото пророци. Следователно, Ислямът отрича християнската доктрина за божествеността на Исус, необходимостта от Неговата изкупителна жертва (4:157-158), Троичността (5:73) и много други. Според Исляма не е нужна жертва, за да бъдеш опростен, само вяра в Аллах, искрено разкаяние и покорство на ислямския закон (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9). Всъщност, в исляма най-големият грях, наречен „ширк” е да кажеш за Бог, че има „партньори”. С други думи да кажеш за Бог, че е Троица от личности е непростим грях за един мюсюлманин.

Добавка към Корана е Хадит. Той е един друг авторитетен източник в Исляма, макар че, идва на второ място (но не по важност) след Корана. Хадит е сборник от разкази и дела на Мухамад записани от хората, които са го следвали. Те са част от устно разпространяваната традиция и се считат важни и назидателни като коментарии и приложения към принципите на Корана, а също така съдържат допълнителни принципи, които не откриваме в Корана. Според Исляма, текстовете на Хадит са вдъхновените Божии истини, предадени ни чрез стила и думите на Мохамад. За разлика от Хадит, за Корана се счита, че е точното слово на Аллах, което се предполага, че той ще защитава от опорочаване и изменение на смисъла му.

В Исляма всички мюсюлмани са обединени от общата вяра, независимо от класа, място на живеене, раса или пол. Следователно, те имат една специална връзка или единство и равнопоставеност. Основната „истина” на исляма откриваме в първия принцип на исляма, известен като шахда: „Няма друг Бог освен Аллах и Мохамед е Неговия пророк”.
Ислямската теология още проповядва, че ангелите са били създадени от светлина, че духовете са една друга раса същества, създадени от огън, невидими, но около нас, че добрите ще наследят рая, а ада е за лошите, че Исус никога не е бил разпънат на кръст, те забраняват алкохола, а също така и хазарта.

През първите два века от зараждането му в арабския свят, Ислямът се разпространил много бързо, често с помощта на меча (джихад) в северна Африка, достигнал дори до Европа – Испания и на запад от Индия. В днешно време, около 1 билион хора в целия свят са мюсюлмани с последователи във всеки континент и нация. Това е може би най-бързо разрастващата се световна религия и на второ място по последователи след християнството.

В повечето древни религии се появяват секти. Ислямът не се различава в това отношение. Основните секти в исляма са Суни и Шеити. Суните са най-голямата група и обединяват около 90% от всички мюсюлмани. Шеитите, макар и по-малочислени, са важни в ислямската история и понастощем заемат земите на Иран, Ирак, Ливан, Сирия, Саудитска Арабия, Йемен и държавите на персийския залив.

Най-важното място за поклонение за мюсюлманите е джамията, която винаги сочи към Мека, родното място на Мухамад и се намира в Саудитска Арабия. Всички мюсюлмани трябва да са с лице към Мека по време на тяхната молитва, защото в Мека има така наречената Кааба, кубическа постройка, за която се счита, че е построена от Авраам, и в която има един свещен камък. Когато мюсюлманинът е в Мека, той или тя се изправя с лице към Кааба.

Много мюсюлмани се надяват на шариа, пълното управление на ислямския закон в света. До този момент, мюсюлманите постоянно търсят да обръщат хора към исляма, като нападат другите религиозни системи било чрез сила, било чрез думи, обикалят всяка нация и се стремят към политическа сила навсякъде, където могат да я получат. Ислямът е разрастваща се и агресивна религия, която се опитва да подчини всеки един човек на планетата на нейните правила.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.