БАХАЙСКАТА ВЯРА И СПАСЕНИЕТО

От Джереми Бътлър

Бахайците не вярват, че спасението е безплатен дар от Бог. На спасението се гледа като на сътрудничество между Бог и човека. Това сътрудничество е инициирано от Бог, но е такова, в което човек трябва да участва. На спасението не се гледа като на еднократно събитие, а като на процес, който включва действията на Бог и на човека.

Библейско гледище

Първото нещо, което трябва да направим е да дефинираме спасението. Дефиницията е следната: „да бъдеш спасен от праведния Божи съд над грешниците”. Трябва също да разберем, че ние не изработваме нашето спасение изобщо, това е дар от Бога. В Ефесяни 2:8-10 пише: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим”. Като християни ние вярваме, че не сме спасени чрез нашите добри дела, а сме спасени, за да вършим добри дела. Нашите добри дела идват след нашето спасение.

Как някой е спасен? Първо трябва да знаем, че всички ние сме грешници. В Римляни
 3:23 пише: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бог”. Нашият грях ни отделя от Бог. В Исая 59:2 пише: „но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува”. Когато някой работи, той получава заплата. Нашата заплата за греха е смърт. В Римляни 6:23 пише: „ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ”. За да получим спасение от греховете си, ние трябва да положим нашата вяра в смъртта и възкресението на Исус Христос за нашето спасение. В Римляни 10-:9-10 пише: „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява”. Трябва да разберем, че не можем да получим спасение, ако не вярваме в Исус Христос. В Йоан 14:6 пише: „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен”. В Деяния 4:12 пише: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим”.