DA LI JE HRIŠĆANSTVO JEDINA ISTINITA RELIGIJA?

Da, hrišćanstvo je jedina istinita religija. To možda zvuči dogmatski i uskogrudo, ali jednostavna istina je da je hrišćanstvo jedina istinita religija. Isus je rekao da je on jedini put do Oca (Jovan 14:6), i da jedino on otkriva Oca (Mat. 11:27; Luka 10:22). Hrišćani ne kažu da je hrišćanstvo jedina istinita religija jer su argonatni, uskogrudi, glupi ili osuđuju druge. Oni to kažu jer veruju u to što je Isus govorio. Veruju u Isusa koji je tvrdio da je Bog (Jovan 5:58; 2. Moj. 3:14), koji oprašta grehe (Marko 2:5; Luka 5:20; 7:48) i koji je ustao iz mrtvih (Luka 24:24-29; Jovan 2:19). Isus je rekao da je on jedini put. Isus je jedinstven. On je ili govorio istinu, ili je lud, ili je lažov. No, pošto se svako slaže da je Isus bio dobar čovek, kako je onda mogao biti oba i dobar i lud, ili i dobar i lažov? Morao je govoriti istinu. On je jedini put.

Hrišćanstvo nije samo religija; ono je odnos sa Bogom. Ono je verovanje u Isusa, i ono što je učinio na krstu (1. Kor. 15:1-4), a ne verovanje u ono što sami za sebe možemo da postignemo (Efes. 2:8-9).

Buda nije vaskrsao iz mrtvih, kao ni Konfučije ili Zoroastar. Muhamed nije bio  ispunjenje detaljnih proročanstava. Aleksandar Veliki nije ustao iz mrtvih ili lečio bolesne. No, bez obzira na činjenicu da o prethodno pomenutim ima manje pouzdanih informacija nego o Isusu, ljudi u njih veruju.

Sveto pismo je u pravu kad kaže u 1. Pet.2:7-8:''Tako njegova dragocena vrednost služi na dobro vama koji verujete, a za one koji ne veruju »kamen koji odbaciše zidari, taj posta kamen ugaoni«  i »kamen spoticanja i stena sablazni«, na koju se spotiču oni što se ne pokoravaju reči, na što su i određeni'' (EČ)

MATEMATIČKA VEROVATNOĆA ISUSOVOG ISPUNJENJA PROROČANSTAVA

Sledeće verovatnoće preuzete su iz knjige Peter Stoner-a ''Nauka govori'' (Moody Press, 1963), da bi dokazao da je slučajnost nemoguća u granicama nauke verovatnoće. Stoner kaže da koristeći modernu nauku verovatnoće u odnosu na osam proročanstava: ''naćićemo da su šanse da jedan čovek može da živi do današnjih dana i ispuni svih osam proročanstava 1 u 1017''. To bi bilo 1 u 100 000 000 000 000 000. Da bi nam pomogao da razumemo ovu zapanjujuću verovatnoću, Stoner je ilustruje sledećim primerom ''uzmimo 1017 srebrnih dolara i položimo ih na površinu Teksasa. Novčići će pokriti celu državu u debljini od dve stope. Onda obeležite jedan od datih novčića i dobro promešajte celu zbrku, po celoj državi. Potom stavite čoveku povez preko očiju, i recite mu da može da ode koliko daleko želi, ali da mora da uzme jedan novčić i kaže da je našao obeleženi dolar. Kakve su šanse da će naći obeleženi novčić? Podjednake šansama da su proroci napisali ovih osam proročanstava i da su se ona sva ispunila u jednoj osobi.'' 

Stoner uzima u obzir 48 proročanstava i kaže: ''Vidimo da su šane da je jedan čovek ispunio svih 48 paoročanstava 1 u 10157, ili 1 u 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Procena je da je broj elektrona u celom univerzumu oko 1079. Jasno je da Isus nije ispunio proročanstva slučajno. Bio je onaj koji je tvrdio da je bio: jedini put (Jovan 14:6).

RDK - Revidirani Danićič-Karadžić
EČ – Emilijan Čarnić

http://carm.org/christianity/christian-doctrine/christianity-one-true-religion

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.