OSNOVNA HRIŠĆANSKA UČENJA

 1. Postoji samo jedan Bog – Isa. 43:10; 44:6,8; Jovan 17:3; 1. Kor. 8:5-6; Gal. 4:8-9
 2. Bog je Trojstvo – 2. Kor. 13:14; 1. Pet. 1:2
 3. Nisu postojali, niti će postojati drugi bogovi osim Boga – Isa. 43:10
 4. Bog je sveznajuć – 1. Jov. 3:20
 5. Bog je svemoguć - Psalmi 115:3
 6. Bog je sveprisutan - Jer. 23:23,24
 7. Bog vlada svime - Zah. 9:14; 1 Tim. 6:15-16
 8. Bog je duh - Jovan 4:24
 9. Bog je stvorio sve što postoji - 1. Moj. 1:1; Isa. 44:24
 10. Duh nema telo od krvi i mesa - Luka 24:39
 11. Bog je oduvek bio Bog - Psalmi 90:2
 12. Isus je Bog - Jovan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kol. 2:9; Fil. 2:5-8; Jev. 1:8
 13. Isus je postao čovek - Fil. 2:5-8
 14. Isus ima dve prirode, božansku i ljudsku - Kol. 2:9; 1 Tim. 2:5
 15. Isus je bio bezgrešan – 1. Pet. 2:22
 16. Isus je jedini put do Boga Oca - Jovan 14:6; Matej 11:27; Luka 10:22
 17. Sveti duh je Bog - Dela 5:3-4
 18. Sveti duh nije bezlična sila. On je živ. - Dela 13:2
 19. Bibliju je inspirisao Bog - 2 Tim. 3:16
 20. Svi ljudi su grešni - Rim. 3:23, 5:12
 21. Čovek je stvoren, nije evoluirao - 1. Moj. 1:26
 22. Adam i Eva su istorijske ličnosti - 1. Moj. 3:20; 5:1; 1. Tim. 2:13
 23. Smrt je došla u svet zbog Adamovog greha - Rim. 5:12-15
 24. Greh nas odvaja od Boga – Isa. 59:2
 25. Isus je umro za sve naše grehe – 1. Jov. 2:2; 2. Kor. 5:14; 1. Pet. 2:24
 26. Isus se žrtvovao namesto nas – 1. Pet. 2:24
 27. Isus je vaskrsnut u fizičkom telu - Jovan 2:19-21
 28. Oni koji odbiju Isusa završiće u paklu - Otk. 20:11-15
 29. Pakao je mesto kazne vatrom - Matej 25:41; Otk. 19:20
 30. Pakao je večan - Matej 25:46
 31. Oni koji nisu spaseni idu u večni pakao - Otk. 21:8
 32. Spasenje je besplatan Božiji dar - Rim. 4:5; 6:23; Efes. 2:8-9
 33. Biblija je Božija reč – 2. Tim. 3:16
 34. Isus će se vidljivo vratiti na zemlju - Dela 1:11
 35. Po Isusovom povratku, vernici će biti vaskrsnuti iz mrtvih – 1. Sol. 4:14-17
 36. Desiće se vaznesenje vernih (vernici će biti odneti u oblacima sa Isusom) – 1. Sol. 4:14-17
 37. Svima će biti suđeno na Poslednjem sudu – 2. Pet. 3:7
 38. Svi koji su prokleti biće bačeni u vatreno jezero - Otk. 20:15
 39. Satana će biti bačen u vatreno jezero - Otk. 20:10
 40. Postojaće novo nebo i nova zemlja – 2. Pet. 3:13; Otk. 21:1

http://carm.org/basic-christian-doctrine

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.