A inne wyznania?

W Chrześcijaństwie iestnieje wiele różnych wyznań ponieważ Biblia pozwala nam na odmienne opinie. W Chrześcijaństwie istnieje kilka zasadniczych doktryn, które określają co to oznacza być Chrześcijaninem. Doktryny te to:

  1. Jezus jest równocześnie Bogiem i człowiekiem (Jan 1:1,14; 8:24; Kol. 2:9; Jan 4:1-4).
  2. Jezus powstał z martwych (Jan 2:19-21; 1 Kor. 15:14).
  3. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (Rzym. 5:1; Ef. 2:8-9; Gal. 3:1-2).
  4. Ewangelia (Dobra Nowina) to śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa (1 Kor. 15:1-4; Gal. 1:8-9).
  5. Jest tylko jeden Bóg (2 Moj. 20:3; Iz. 43:10; 44:6,8).
  6. Bóg istnieje w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
  7. Jezus został zrodzony z Dziewicy Marii (charakter wcielenia).

Jeśli kościół wierzy w te podstawowe doktryny jest uważany za Chrześcijański. Jednakże istnieje wiele kwestii w Piśmie, które są interpretowane na różne sposoby. Np. W który dzień tygodnia powinno być nabożeństwo, w sobotę czy niedzielę? Powinno się chrzcić poprzez pokropienie czy zanurzenie? Czy pamiątkę śmierci Jezusa powinno się obchodzić co niedzielę, raz w miesiącu czy raz do roku? Odpowiedzi na te pytania nie mają wpływu na to czy jesteś Chrześcijaninem czy nie. Takie właśnie kwestie są powodem na powstawanie różnych wyznań. Nie oznacza to, że jedno wyznanie zaprzecza drugie. Oznacza to, że chociaż zgadzają się one z kluczowymi doktrynami, różnią się jednak w tych mniej istotnych. Pismo zezwala na to:

‘A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. 2 Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. 3 Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, co nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. 4 Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc go podtrzymać. 5 Jeden robi różnicę miedzy dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy zostanie przy swoim zdaniu.’ (Rzym. 14:1-5).

Niestety jest też inny powód różnic wyznaniowych, i jest to lekceważenie woli Bożej. Prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami i brak nam jednomyślności. To jest przykra prawda, że różnice wyznaniowe są skutkiem naszej krótkowzroczności i braku miłości. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg kocha nas tak mocno, że znosi nas z naszymi porażkami. Bez względu na nasze różnice czeka na nas nagroda w niebie. Zbawienie czy potępienie nie zależy od naszych różnic. Nasze zbawienie jest oparte na społeczności z Chrystusem.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.