Kusiyana Kwa Baibulo Ndi Qur'an

Baibulo Qur'an
Limanena kuti Mulungu ndi m’modzi, komanso utatu wa Umulungu, (Yesaya 43:10; Mateyu 28:19; 2 Akolinto 13:14). Imanena kuti Mulungu ndi m’modzi (5:73; 112:1-4), koma imakana za utatu wa Umulungu (5:73).
Limanena kuti Yesu ndi Mulungu m’thupi (Akolose 2:9). Imanena kuti Yesu si mwana wa Mulungu (5:17, 75).
Limanena kuti Yesu anapachikidwa pa mtanda (1 Petro 2:24). Imanena kuti Yesu sanapachikidwe pa mtanda (4:157).
Limanena kuti Yesu anuka kwa akufa (Yohane 2:19). Imanena kuti Yesu sanapachikidwe pa mtanda (4:157).
Limanena kuti Yesu anali mwana wa Mulungu (Maliko 1:1). Imanena kuti sanali mwana wa Mulungu (9:30).
Limanena kuti Mzimu Woyera ndi wachitatu mu Umulungu ndipo amachitira umboni za Yesu (Yohani 14:26; 15:26). Imanena kuti Gabriel ndi M’ngelo (2:97; 16:102).
Limanena kuti munthu adzapulumutsidwa ndi chisomo kupyolera m’chikhulupiliro (Aefeso 2:8,9). Imanena kuti chipulumutso tidzachipeza pochita zachifundo komanso ntchito zathu (3:135; 7:8-9; 21:47; 49:14; 66:8-9).
Limanena kuti Satana ndi m’ngelo wakugwa (wochimwira Mulungu) Yesaya 14:12-15) Imanena kuti Satana si m’ngelo wakugwa(wochimwa) komatu Jinn wakugwa(wochimwa) (2:34; 7:12; 15:27; 55:15).
Limanena kuti munthu ndi wochimwa(wakugwa mu uchimo), (Aroma 3:23). Imanena kuti munthu ndi wosachimwa (wabwino).
Limanena kuti ophunzira a Yesu anali akhristu (Machitidwe 11:26). Imannena kuti ophunzira a Yesu anali anadzitcha okha Asilamu (15:111).
Limanena kuti poyamba chipembedzo chinali kuchitika pa Sabata (Exsodo 20). Ndipo kenako tsiku loyamba la Sabata(la Mulungu) (Aroma 14:5-6; Machitidwe 20:7; 1 Akolinto 16:1-2). Imanena kuti Asilamu ayenera kepembedza la chisanu (62:9).
Limanena kuti m’Baibulo munalembedwa zizizwitsa zambiri. Mulibe zozizwizitsa kupaturapo kuti Quraniyo ndi bukhu lozizwitsa.
Limanena kuti m’Baibulo muli maulosi ambiri. Mulibe ulosi.

NB. Ndidzakhala ndikukupatsirani zinanso zikapezeka.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.