Bot

man in chainsav Matt Slick

Iflg. Den romersk katolske kirke er Bot forsoningens sakramentet som ”gjennomoppretter det riktige forholdet mellom Gud og en egensindig katolikk”1 Det er noe en person gjør. ”Uansett på hvilken måte botssakramentet feires, er det imidlertid alltid etter sin natur en liturgisk handling, og derfor kirkelig og offentlig” (Den katolsk kirkes katekisme, KKK, 1482) ”Følgende elementer inngår vanligvis i feiringen: prestens hilsen og velsignelse, lesning av Guds Ord for å opplyse samvittigheten og vekke anger, og oppfordring til å angre syndene; syndsbekjennelsen som både erkjenner syndene og gir dem til kjenne overfor presten; ileggelse og godtagelse av bot; prestens absolusjon; lovprisning, takksigelse og bortsendelse med prestens velsignelse.” (KKK 1480).

Den romersk katolske kirke lærer at ”For dem som har falt etter dåpen, er botens sakrament nødvendig for frelse, på samme måte som dåpen selv er det for dem som ennå ikke er gjenfødt”( KKK 980) "Boten krever av synderen at han med glede godtar alt det som inngår i den: i hjertet anger, i munnen bekjennelse, i væremåte full ydmykhet og helsebringende bot".(KKK 1450) Den er en del av den prosessen som gjennomoppretter en person til Guds nåde. (KKK 1468, 1496) Den inkluderer forsett om godtgjørelse (KKK 1491) Den renser en person slik at han kan motta Den hellige ånd (KKK 1310) Boten forsoner personen med Den romersk katolske kirke. (KKK 1469). Bot kan gjøres for de døde (KKK 1032) Og sammen med tro er det en prosess for omvendelse til Kristus ( KKK 1470)

I hht. The New Saint Joseph Baltimore Catechism, Vol. 1, 1969, p. 141 “Bot er et sakrament hvorved synder som er utført efter dåpen blir tilgitt” Den fortsetter med å si i spørsmål 171 at for å motta bot sakramentet må en romersk katolsk person først granske sin samvittighet, dernest angre sine synder, for det tredje bestemme seg for ikke å synde igjen, for det fjerde tilstå sine synder for en prest og til slutt være villig til å utøve den botshandlingen presten ber ham gjøre. Vi ser tydelig at det såkalte sakramentet er et arbeide som skal vinne tilgivelse fra Gud. Dette er en motsigelse til Skriften. Et riktig forhold til Gud oppnås igjennom tro på Jesu Kristi offer og ikke ved gjerninger, eller ved en kombinasjon av gjerninger og Guds nåde, for våre gjerninger er ikke annet enn ”skittent tøy” (Jes 64:6)

 • Rom 3,24 ”Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.”
 • Rom 4,3 ”Hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.”
 • Rom 4,5 ”Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror.”
 • Rom 5,1 ”Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.”
 • Rom 5,9 ”Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden!”
 • Rom 11,6 ”Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde.”
 • Ef 2,8 ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.”

Som du kan se, lærer Bibelen oss at vi er gjort rettferdige for Gud ved tro uten gjerninger. Legg merke til hvordan Bibelen setter tro og gjerninger opp mot hverandre når det gjelder rettferdiggjørelse ovenfor Gud. Bibelen nekter enhver form for arbeide som et middel til rettferdiggjørelse ovenfor Gud. Man skulle tro at dette var klart for Den romersk katolske kirke, men nei, det er det ikke. The New Saint Joseph Baltimore Catechism, Vol. 2, 1969, p. 199 sier:

“presten gir oss botsøvelser efter skriftingen slik at vi kan sone våre synder for Gud, motta hjelp til å unngå dem i fremtiden, og for å oppfylle noe av den timelige straffen de fortjener”

Det som er det forbausende i dette utsagnet er at et er ikke Kristi offer på korset som er fokus for soningen av syndene våre, men den enkeltes gjerninger igjennom bot. Dette er en blatant motsigelse til Skriften som sier at vi er renset for våre synder ved Kristi blod, ikke ved våre gjerninger.

 • Heb 9,14 ”Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud.”
 • 1 Joh 1,7 ”Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.”

Skriften lærer oss at Kristi blod renser oss fra ALL synd, ikke bare noen, ikke delvis, men alle synder. Det inkluderer synder fra fortiden, nåtiden og fremtiden og det er ikke nødvendig at vi får våre synder tilgitt ved gjerninger.

 • Gal 2,21 ”Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.”
 • Gal 3,21-22 ”Er da loven i strid med Guds løfter? Slett ikke! Hvis det overhodet var gitt en lov som kunne gi liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven.”
 • Rom 11,6 ”Og er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde”

Den romersk katolske kirke tar feil fordi den bruker bot – gjerninger av en person – som et middel til rettferdiggjørelse med Gud; som den lærer i strid med Bibelen.

Soning for synder

Husker du at Harpers Dictionary, Vol.1, 1969, s. 199 sier at bot (gjerninger du gjør) er soning for synder. La oss se hva soning egentlig betyr.

I hht. Harpers Bible Dictionary er soning det middelet som bryter kjeden synd-straff som oppstår ved at man bryter Guds vilje, så vel som resultatet som er forsoning med Gud2 Den tidligere meningen av det engelske ordet for ”soning” var forsoning mellom to fremmedgjorte parter.3

I Det gamle testamentet var det prestene som utførte soning for menneskenes synder: ”Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. ” (3 Mos 4:20) ”..Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse.” ( 3 Mos 4,26) ”For på denne dag skal det gjøres soning for eder for å rense eder, så I blir rene for Herren for alle eders synder.” (3 Mos 16,30 )

Så soning bringer tilgivelse for synder i hht.  GT ved at en prest ofrer. Men GT systemet er ikke i kraft i dag når det gjelder soning siden Kristus har kommet og ofret det eneste og evige offer én gang for alle. (Heb 10:10-11) GT prester var ikke i stand til å rense oss med sine dyre-ofringer (Heb 10:4) Deres offer var et bilde av det ene sanne offer: Jesus Kristus (Heb 8:3-5). Siden vi nå har dette ene og sanne offeret behøver vi ikke å gjøre noe for å sone for syndene våre siden soningen var gjort av Jesus på korset.

Kan vi sone for andre?

Det er noe fornuft i å anta at man kan sone for andre. ”Dagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjøre soning for eders synd.” ( 2 Mos 32,30) Vi ser at dette er forklart i NT også: ”For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene 27 en som ikke hver dag trenger til, likesom yppersteprestene, først å frembære offer for sine egne synder, deretter for folkets; for dette gjorde han en gang for alle da han ofre t sig selv. 28 For loven innsetter til yppersteprester mennesker som har skrøpelighet, men edens ord, som kom efter loven, innsetter Sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet.” (Heb 7,26-28)

Men når vi kommer til NT ser vi at sonings arbeidet for synd er sentrert omkring Jesu offer. Der GT fremholdt det kommende soningen, realiserer NT det i personen Jesus. Det GT tillot en person (dvs. en prest) å gjøre soning for andre slik at deres synder kunne fjernes  (3. Mos 4:20, 26: 6:7 osv) lærer NT at Kristus alene soner for oss så våre synder kan fjernes:

 • 1 Pet 2,24 ”Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.”
 • Heb 1,3 ”.. Da han hadde fullført renselsen for våre synder,… ”
 • Hebr 2,17 ”Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder.”
 • Heb 10,10-12” I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. 11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.  12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.”

Konklusjon

Vi kan se at det romersk katolske systemet med soning er ubibelsk, et gjernings basert system som holder det romersk katolske mennesket underlagt den sakramentale lovgivning til moderkirken.

Istedenfor at Den katolske kirke peker på Kristus alen for tilgivelse av synder og forsoning med Gud, lærer den at en person må utføre visse handlinger for å rettferdiggjære seg for Gud. Videre har vi sett at Bibelen lærer at vårt forhold og rettferdighet for Gud ikke er basert på noe som helst av hva vi gjør. Tvert imot Skriften lærer klart at vi er rettferdiggjort for Gud ved tro alene noe som utelukker gjerninger. Med andre ord, det er ved tro alene i Kristus alene og i hans gjerninger alene som gjør oss rettferdige for GUD. Det finnes ingen måte hvorpå en person er i stand til å få fjernet syndene sine igjennom sine egne synde besmittede gjerninger.

Den romersk katolske kirke preker et falskt evangelium fordi den legger gjerninger til det fullverdige arbeidet til Kristus.

Gal 1,8-9 ”Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!  Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!”

 • 1. McCarthy, James G., The Gospel According to Rome, Eugene, OR: Harvest House Publisher, 1995, p. 76.
 • 2. Achtemeier, Paul J., Harper’s Bible Dictionary, San Francisco: Harper and Row, 1985.
 • 3. Jamieson, R., A. R. Fausset, and D. Brown, A Commentary, Critical and Explanatory, on the Old and New Testaments, Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 1998.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.