Co je hřích?

Hřích je porušení Božího zákona. Když Bůh řekne: "Nelži" a ty lžeš, porušil jsi Jeho zákon a zhřešil jsi. Když hřešíš, urážíš tím Boha, protože jsi porušil Jeho zákon. Důvod, proč Bůh říká, abychom nelhali, nepodváděli, atd. je, že tyto zákony odrážejí morální čistotu Jeho povahy. Proto je Zákon odrazem Božího charakteru. Je špatné lhát, protože Bůh nelže. Je špatné krást, protože Bůh nekrade, atd. Morální zákon není svévolný. Je založen na Boží svatosti.

Zákon je tedy standard morální čistoty. Starý zákon obsahuje Boží zákon. Je to dokonalý standard, protože to je standard samotného Boha. Když nedodržujeme zákon, tak hřešíme, a když hřešíme, urážíme Boha. Tato urážka proti Bohu má za následek soud. Zákony jsou zákony, protože s sebou nesou tresty. Neexistuje žádný zákon bez trestu. Proto, porušení Božího zákona přináší soud, což je odloučení od Boha. "Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem," (Izaiáš 59:2). A "Odměnou hříchu je totiž smrt,..." (Řím 6:23). Takže hřích, porušení Božího zákona, vede k soudu. Tomuto soudu se říká zatracení, což je spravedlivý Boží soud hříšného člověka. Pokud by Bůh nesoudil hříšníka, tak by porušil svoji svatost a umožňoval by hříšníkům vyhnout se trestu.

Ježíš ovšem přišel, aby místo nás zemřel za naše hříchy (1 Petr 2:24). To znamená, že Ježíš nesl naše hříchy na svém těle na kříž a zaplatil za ně. Vzal na sebe soud. To také znamená, že každému, kdo věří v to, co Ježíš učinil na kříži, budou odpuštěny hříchy; bude zachráněn od budoucího Božího soudu.

A proto, na otázku "Co je hřích?" nejlépe odpovíme tak, že to je porušení Božího zákona. Všichni lidé zhřešili. Proto jsou všichni pod Božím soudem -- kromě těch, kteří složili svou naději v Boží nabídku na záchranu od soudu.

Kde si stojíš Ty? Nacházíš se na místě Božího soudu anebo jsi přijal záchranu v Kristu?

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.