Co je křesťanství?

Křesťanství je náboženské vyznání, které je založené na učení a zázracích Ježíše. Ježíš je Kristus. Slovo "kristus" znamená pomazaný. Kristus není Ježíšovo příjmení. Ježíš je ten Pomazaný od Boha Otce, který přišel na tento svět, aby naplnil starozákonní smlouvu a proroctví, zemřel na kříži a fyzicky vstal z mrtvých. Ježíš učinil mnoho zázraků, které byly zaznamenány očitými svědky v evangeliích. Ježíš má jak božskou, tak i lidskou podstatu. Má tak dvě podstaty a je hoden uctívání a modlitby.

Křesťanství učí, že v celé existenci je pouze jeden Bůh, že Bůh stvořil vesmír, zemi, a stvořil Adama a Evu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. To neznamená, že Bůh má tělo z masa a kostí. Slovo obraz tady znamená podobnost Božího charakteru, rozumnosti, atd. A protože jsme stvořeni k obrazu Božímu, každý člověk je hoden úcty a respektu. Kromě toho to znamená, že jsme se nevyvinuli náhodnými procesy z jednobuněčných organismů do racionálních a emocionálních bytostí.

Bůh stvořil Adama a Evu a dal jim zahradu Eden, kde jim také dal svobodu se rozhodnout mezi dobrým a špatným. Rozhodli se zhřešit. Hřích je když děláme to, co je v rozporu s Boží přirozeností a vůli. Například, Bůh nemůže lhát, a proto lhaní je hřích. Hřích, kterého se dopustil Adam s Evou v neposlechnutí Boha končí vyhnáním ze zahrady Eden, utrpením a smrtí.

Následkem jejich hříchu zdědili jejich děti a my všichni hříšnou přirozenost. Jinými slovy, naši potomci nejsou ve své přirozenosti dokonalí. Přemýšlejte o tom. Nemusíme učit děti jak být sobecký a jak lhát. Tyto věci dělají přirozeně. To ukazuje, že jsme se narodili v padlém stavu.

Křesťanství učí, že Bůh je Trojice (Otec, Syn a Duch svatý, nikoli tři Bohové), že Ježíš Kristus je druhá osoba Trojice, že Ježíš zemřel na kříži a fyzicky vstal z mrtvých, a že všichni lidé jsou pod spravedlivým Božím soudem, protože všichni zhřešili proti Bohu. Učí, že Ježíš je jediná cesta k záchraně před přicházejícím Božím soudem, a že spasení přijímáme vírou v Kristovu smrt na kříži, ne něčím, čím bychom se mohli zalíbit Bohu.

Všechna ostatní světová náboženství učí, že musíme konat nějaké dobro ve spolupráci s Bohem, abychom si zasloužili být v Boží přítomnosti, ale křesťanství je jediné náboženství, které učí spasení z milosti. To znamená, že nejsme před Bohem ospravedlněni vlastní snahou, upřímností, nebo dobrými skutky. Ne, jsme ospravedlněni před Bohem skrze víru v to, co Kristus vykonal na kříži.

Křesťanství dále učí, že jakmile je osoba "znovuzrozená" (spasena), tak v ní přebývá Duch svatý a tato osoba je změněná: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!" (2 Kor. 5:17). To znamená, že Bůh skutečně žije v člověku a křesťan pak zažívá pravý a živý vztah s Bohem.

A proto, na otázku "Co je křesťanství?" nejlépe odpovíme tak, že to je vztah se skutečným a živým Bohem, skrze osobu Ježíše Krista, díky kterému jsou nám odpuštěny naše hříchy a unikáme spravedlivému Božímu soudu.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.