Co je spasení?

Spasení je záchrana hříšného člověka od spravedlivého Božího soudu.

Spousta lidí si myslí, že spasení je záchrana člověka od sebe sama nebo od ďábla. To ale není přesné. Všichni, kdo zhřešili proti Bohu, jsou pod Božím soudem. Tomuto soudu se říká zatracení, kde Bůh odsuzuje k věčnému peklu všechny ty, kteří Jej uráží tím, že porušují Jeho Zákon.

To ale neznamená, že Bůh není spravedlivý. Naopak, ukazuje to, že Bůh je svatý. Bůh musí hříšníka potrestat, ale On také připravil východisko, aby lidé nemuseli čelit Jeho spravedlivému soudu. To znamená, že Bůh je svatý, ale zároveň milující. Každou z těchto kvalit musí projevit rovnoměrně. Takže, záchraně od Božího hněvu říkáme spasení.

Spasení nalezneme v Ježíši, jedině v Ježíši, který je Bohem v těle (Jan 1:1,14), a který zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. 1 Kor 15:1-4 říká:

"Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte 2 a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili zbytečně). 3 Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4 byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem."

Takhle funguje spasení: Všichni jsme zhřešili proti Bohu a zasloužíme si soud. Ježíš ale nikdy nezhřešil (1 Petr 2:22). On žil dokonale podle Božího zákona. V tomto smyslu Ježíš má dokonale spravedlivé postavení před Bohem. Když zkorumpovaní židovští vůdci donutili Řím k ukřižování Ježíše, tak si Bůh použil toto ukřižování jako způsob, jak vložit hříchy celého světa na Ježíše (1 Petr 2:24; 1 Jan 2:2). To je moment, kdy se Ježíš stal hříchem za nás. 2 Kor 5:21 říká:

"On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností."

Ukřižování se stalo místem, kde Ježíš nesl naše hříchy na svém těle a trpěl místo nás. "On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!" (Izaiáš 53:5). Pamatuj, žádný hříšník se nemůže dokonale zalíbit Bohu a žádný hříšník nemůže Bohu nabídnout dokonalou oběť. Jenom Bůh v těle, Ježíš, to mohl učinit.

A protože nemůžeme udělat nic, co by bylo spravedlivé před Bohem (Izaiáš 64:5 říká, že naše spravedlnost je 'jak hadry té, jež krvácí'), pak se nemůžeme zalíbit nekonečně svatému a spravedlivému Bohu tím, co děláme. Ale Ježíš, který je dokonale spravedlivý před Bohem Otcem, zemřel na našem místě. To, co jsme sami nemohli udělat, On udělal za nás.

Jestliže chceš uniknout spravedlivému Božímu soudu, musíš věřit v Boží oběť. Musíš dojít k usmíření s Bohem. Kristova spravedlnost Ti bude dána, pokud se rozhodneš Jej přijmout, důvěřovat Jemu, a mít víru v to, co Ježíš učinil. Proto Bible říká, že jsme spaseni z milostí skrze víru. "Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar;" (Ef 2:8).

Když věříš v to, co Kristus vykonal na kříži, a ne ve vlastní skutky (stejně nejsou dost dobré), pak spravedlnost Kristova je Ti dána -- stejně tak, jako Tvoje hříchy byly "dány" Ježíši. Je to takový obchod. On dostane Tvoje hříchy a Ty dostaneš Jeho spravedlnost.

Jakmile důvěřuješ tomu, co Kristus učinil, přijímáš věčný život a už nikdy nebudeš muset čelit Božímu soudu.

"Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. 28 Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve." (Jan 10:27-28).

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.