Co různé denominace?

Důvodem, proč existují v rámci křesťanství různé denominace je ten, že Bible nám umožňuje mít rozdílné názory. V rámci křesťanství je velmi málo základních doktrín, které definují, co to znamená být křesťanem. Tyto základní doktríny jsou:

  1. Ježíš je zároveň Bohem i člověkem (Jan 1:1,14; 8:24; Kol 2:9 1 Jan 4:1-4).
  2. Ježíš fyzicky vstal z mrtvých (Jan 2:19-21; 1 Kor 15:14).
  3. Spasení je z milosti skrze víru (Řím 5:1; Ef 2:8-9; Gal 3:1-2).
  4. Evangelium je smrt, pohřbení a vzkříšení Ježíše (1 Kor 15:1-4; Ga 1:8-9).
  5. Je pouze jeden Bůh (Ex 20:3; Iz 43:10; 44:6,8).
  6. Bůh existuje jako Trojice osob: Otec, Syn a Duch svatý.
  7. Ježíš se narodil z Marie panny (ztělesněná podstata).

Pokud se církev drží těchto základních doktrín, pak je křesťanská. Nicméně, v Písmu je mnoho věcí, které se mohou interpretovat různými způsoby. Například, ve který den v týdnu bychom měli mít bohoslužby, v sobotu nebo v neděli? Měli bychom křtít kropením nebo ponořením? Máme přijímat večeři Páně každou neděli, jednou za měsíc, nebo jednou za rok? Odpovědi na tyto otázky neurčují, zda je někdo křesťanem. Právě tyto a další podobné otázky vytvářejí různé denominace. A neznamená to, že jedna denominace je rozporu s druhou. V podstatných věcech jsou zajedno a liší se ve věcech nepodstatných. Toto je v Písmu přípustné:

"Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech. 2 Někdo věří, že smí jíst všechno, ale choulostivý jí jen zeleninu. 3 Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí – vždyť Bůh jej přijal! 4 Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí – Pán jej dokáže podepřít! 5 Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru." (Řím 14:1-5).

Bohužel, existuje i další důvod pro naše denominační rozdíly, a to selhání křesťanů v jejich snaze žít podle Boží vůle. Pravdou je, že jsme všichni hříšníci a nejsme ve všem jednotní. Je to smutná pravda, že rozdíly v denominacích jsou důsledkem naší krátkozrakosti a nedostatku lásky. Dobrou zprávou však je, že Bůh nás miluje natolik, že snáší naše selhání. I přes naše rozdíly nás čeká úžasná odměna v nebi. Rozdíly mezi námi neurčují naše spasení či zatracení. Spasení je založeno na našem vztahu s Kristem.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.