En prøve: Tror du på den sanne Jesus?

Det er en enkel metode for å fastslå om noen tror på den ekte Jesus. Med ekte Jesus mener jeg Bibelens Jesus, ikke mormonenes Jesus som er bror til djevelen, ikke Jehovas vitners Jesus som er erkeengelen Mikael, og absolutt ikke den som New Age bevegelsen tror på som er et menneske som er i harmoni med den guddommelige bevissthet.

  • Bibelens Jesus ber man til (Apg 7:5-60; Sal 116:4; Sak 13:9; 1 Kor 1 1-2)
  • Bibelens Jesus tilber man. (Mat 2:2-11; 14:33;28:9; Joh 9:35-38;Heb 1:6)
  • Bibelens Jesus kalles Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)

I sekt teologier er Jesus en skapning i en eller annen form. (det er derfor Jehovas vitner legger til ordet ”andre” fire ganger i sin oversettelse av Bibelen, Kol 1:16-17). Derfor skal Jesus ikke bes til, tilbedes eller kalles Gud.

Om du er en kristen kan du be til Jesus, ikke bare igjennom ham. Du kan tilbe Jesus på like linje med Faderen. Og du kan kalle Jesus Herre og Gud. En sekt tilhenger kan ikke det. En sekttilhenger har en falsk Jesus og derfor et falskt håp om frelse.

Det følgende er en utvidelse av ovennevnte punkter.

Om du setter din tro til en Jesus som ikke er sann, er din tro forgjeves. Troens kraft ligger ikke i det å tro, men i det man tror på.  Selv den største troen på noe falskt, er det samme som ingen tro i det hele tatt. Oppriktighet og falske messiaser lager ingen bro mellom mennesket og Gud, bare Bibelens Jesus kan gjøre det. Hvem er så den sanne Jesus?

Jesus sa at han var den eneste som åpenbarte Faderen (Mat 11:27 og Luk 10:22) ” Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.”

For å kjenne den sanne Gud må du først kjenne den sanne Jesus. Spørsmålet er da hvordan gjenkjenner jeg den sanne Jesus? Enkelt nok, les Bibelen

Om du skulle si: ”Fader, motta min ånd”, hvem ville du da be til? Faderen, ikke sant?

Om du sa: ”Jesus, motta min ånd? Hvem ville du da be til? Jesus!

I Apg 7,59 bad Stefanus, fylt av Den hellige ånd (v.55), til Jesus. ”Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!” (Se også Apg 9:14; Rom 10:13).

(I mormonismen in 3 Nephi 19:18 blir Jesus bedt til og kalt Herre og Gud. Dette er verdifullt å huske når du snakker med mormonere)

Stefanus bad til Jesus, ikke bare igjennom ham. Om det er akseptabelt for ham, burde det være OK for deg også. Bibelens Jesus ber man til. Jeg ber til Jesus. Gjør du det? Om ja, godt, men hvorfor?

Men kanskje du svarer: Jesus sa at vi skulle bede til Faderen. Det gjør jeg. Men jeg ber også til Jesus slik som Stefanus gjorde. Om kirken bare skulle be til Faderen hvorfor bad da Stefanus fylt av Den hellige ånd til Jesus? Tok han feil? Se også 1 Kor 1,1-2 sammen med Salmene 116:4 hvor påkallelse av Herrens navn er bønn og bønn henvender seg til Jesus iflg. kirken i Korint.

Jesus ble også tilbedt

Versene er:

Matt 14,33 ”Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er Guds Sønn!”

Matt 28,9 ”Og se, Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet hans føtter og tilbad ham.”

Se også Mat 2:2-11;14:33;29:9; Joh 9:35-38; Heb 1:6

Bibelens Jesus tilbedes og bedes til

Gjør du hva disiplene til Jesus gjorde? Ber du til og tilber du den sanne Jesus?

Siden det er i strid med teologien til mormonene og Jehovas vitner å be til Jesus, men bare igjennom ham, om du ønsker å tilbe Jesus hvordan kan du gjøre det uten å be til ham? Og ærer du ham på like linje med Faderen slik Jesus sa at du skulle gjøre i Joh 5,23? Om du ikke gjør det, hvorfor?

Det er bare ett spørsmål til vi må se på. Kaller du Jesus for Herre og Gud?

Etter Jesu oppstandelse viste han seg for mange mennesker. En av disse var Tomas. (Joh 20:28)

”Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!”

Gud kaller Jesus for Gud i Heb 1:8

Heb 1,8 ”Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav.”

Uheldigvis, i Jehovas vitners Bibel i Heb 1:8 vil du se at det sies: ”Men om Sønnen: «Gud er din trone for evig og alltid..” Dette er teknisk sett en korrekt oversettelse. Årsaken er å finne i det greske språkets syntaks og faktumet at ordene ”Gud” og ”trone” begge ender i en substantivisk konstruksjon som kan gå om hverandre. Det gjør derfor at også Jehovas vitners oversettelse er teknisk riktig. Det er uheldig at Vakttårnet har valgt å gjøre det slik. Ikke desto mindre, om du ønsker å lese mer om dette les:  The Jehovah's Witnesses and Heb. 1:8 and Psalm 45:6.

Konklusjon

Bibelens Jesus bes til (Apg 7,55-60; Sal 116,4; Sak 13,9; 1 Kor 1,1-2), tilbedes (Mat 2,2-11; 14,33; 28,9; Joh 9,35-38; Heb 1,6) og kalles Herre og Gud (Joh 20,28, Heb 1,8) Om jeg har den falske Jesus, hvorfor ber jeg til Jesus, tilber ham og kaller ham Herre og Gud slik som Skriften befaler oss? Men om du har den sanne Jesus hvorfor gjør du ikke disse tingene? Hvorfor er Jehovas vitners teologi i strid med Skriften?

Jeg tror svaret er enkelt. De forkjellige Jesuser som dukker opp i kultene og sektene er ikke den sanne Jesus. Derfor tar de feil.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.