Er bønn til helgener bibelsk?

av Matt Slick

En av de feilaktige doktrinene til Den romersk katolske kirken er læren om bønn til helgener. Katolisismen lærer at det er OK å be til skapninger som Maria, Josef, og andre som er i Himmelen. Er det bibelsk å be til andre enn Gud?  Vi er fast overbevist om at det er ikke-bibelsk å be til andre enn Gud, og det er avgudsdyrkelse. Ikke desto mindre strever de romersk katolske å finne steder i Bibelen som støtter at man kan be til helgener.  En av hovedstedene i Bibelen som brukes til å understøtte dett er Åp 5:8-14

”Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 9 De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den.  For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. 10 Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. 11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste - det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.  12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. 13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet. 14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.”

La oss se litt nærmere på denne delen av Skriften fra et romersk katolsk synspunkt og deretter analysere den.

Vers 8 snakker om: ”gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner”. Versene 9-10 snakker om en ny sang som synges i Himmelen. Vers 11 snakker om de som er omkring Guds trone og vers 12 sier at de sa: ”verdig er Lammet.” Vers 13 sier at alle skapte ting i Himmelen og på jorden sier: ” Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet”

Vi har ikke noe problem med at de i Himmelen hører hva som sies på jorden. Mange kristne benekter dette, men her står det veldig klart. Rettferdiggjør dette den romersk katolske læren om bønn til dem som allerede er i Himmelen? Overhodet ikke. La oss se litt nærmere på versene.

For det første, angående vers 8, kan disse bønnene komme fra de som allerede er i Himmelen? Det sies ikke. Det er forskjellige meninger om hvem disse helgenene egentlig er, men det er umulig å fastslå deres identitet. Når alt kommer til alt er Åpenbaringsboken en veldig symbolsk bok. Derfor kan det ikke fastslås entydig hvem disse helgenene er. Når det ikke kan gjøres kan vi heller ikke slå fast hvem som har bedt disse bønnene. Vel, i vers 9 sies det: ”De sang en ny sang” Hvem er ”De”? Det må enten være de fire vesener og/eller de 24 eldste siden ”de helliges bønner” ikke kan synge. Det er ”vesener” og ”eldste” som synger.

I versene 11 og 12 priser englene, vesenene og de eldste, som alle var omkring tronen (som må bety at de var i Himmelen),

Gud direkte. I vers 13 sies det at alle skapte ting i Himmelen og på jorden priste Gud, dernest kastet de eldste seg ned og tilbad, vers 14.

For det andre, selv om de som er i Himmelen kan høre bønnene til de som er på jorden, er det ikke sagt at det er OK å be til dem. Om de kan høre bønner er det fordi Gud har gitt dem tillatelse til det. Tenk på det. Kan de som er i Himmelen høre bønner som ikke er uttalt? Kan de lese tanker? Det er bare Gud som vet alle ting, og det er bare Gud som kan gi tillatelse til at noen kan høre eller vite hva de stille bønnene er. La oss ikke gi helgener overnaturlig makt lik den allmektige. Alt hva teksten sier, er at de kan høre lovprisningen og tilbedelsen av Gud. Det sies ikke at de skal motta bønner, heller ikke er det implisert at bønn til dem er tillatt. Alt som sies er at de kan høre lovprisningene og bønner. Det er ingenting som antyder at de på jorden anmoder om bønn eller forbønn fra de i Himmelen. Dette finnes ikke i teksten, det er ikke engang en antydning om dette.

For det tredje, selv om bønner som har sin opprinnelse i Himmelen blander seg med bønner fra de på jorden rettferdiggjør det fremdeles ikke at de på jorden kan be til dem i Himmelen. Alt vi kan si er at i beste fall blandes bønnene fra de i Himmelen med bønnene fra oss på jorden. Å si noe mer enn dette, er å lese inn i Skriften ting som ikke er der.
For det fjerde, kan helgenene i Himmelen høre bønnene til alle skapningene hele tiden? Den romersk katolske kirke foretrekker å si at det er mulig, ellers kunne man ikke be til Maria. Den vanlige protestantiske innvendingen er at å be til helgener er å gjøre den som hører bønnen allvitende. Den romersk katolske kirkes svar er at vi vet ikke i hvilken tilstand de som er i Himmelen er og derfor kan vi ikke slutte oss til at de ikke kan høre alle våre bønner. Men dette er et argument som ikke holder. Vi kan ikke slutte oss til at fordi vi ikke vet om de kan høre alle bønnene, så kan de høre alle. Det er et argument basert på hva vi ikke vet, istedenfor basert på hva vi vet. Dette er en meget svak argumentasjon. Når alt kommer til alt innrømmer Den romersk katolske kirke at Skriften ikke lærer direkte deres doktrine om å be til helgener. Den romersk katolske kirken tolker dette fra Skriften og leser det inn i Skriften som støtte for sine feil.

Til hvem skal vi be?

Det finnes ingen bibelsk lære som sier at vi skal be til dem som engang var på jorden og som nå er i Himmelen. Åpenbaringsboken, den samme boken som brukes av dem for å rettferdiggjøre sin argumentasjon sier:

”Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville tilbe ham; men han sier til meg: "Gjør ikke det! Jeg er en tjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!" (Åp 19,10)

Johannes ønsker å bøye kne og tilbe engelen. Men engelen sier at han skal ikke gjøre det fordi han er en tjener som Johannes. Når engelen sier at han er en tjener som Johannes og ikke skal tilbes, skulle heller ingen andre bøye seg for en engel eller noen annen skapning for å tilbe. Tilbedelse impliserer bønn. Derfor skal ingen be til en annen skapt ting.

Bibelsk er bønn alltid til Gud og er i form av tilbedelse. Alle religioner anser bønn som en tilbedelse fordi den inneholder bønn om å få noe, tilståelse av synd, tilbedelse og lovprisning osv. Vår Gud hører bønnene våre og de besvares av Ham, ikke av skapte ting. Bønn er heller ikke det samme som å snakke med noen ansikt til ansikt. Bønn er en ydmyk begjæring til Herren og ikke som til en venn som er i samme rommet eller i den andre enden av telefonen – eller i Himmelen. Bønn er til Gud og aldri til noen annen skapning (noe som er skapt). Å gjøre det, er avgudsdyrkelse. Bønner skal bare rettes til Gud. Den romersk katolske kirken trenger å omvende seg fra sin falske lære om bønn til helgener.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.