Er en treenighet mulig?

Muslimene godtar ikke de kristnes doktrine om treenigheten. De er så strikte i sin monoteisme at ingen  muligheter finnes for en pluralisme i Gud. Mange av dem mener at treenigheten er en falsk doktrine om tre guder. Selvsagt er den ikke det, men det stopper ikke dem i å påstå at dette er ufornuftig. De kan også misforstå med vilje.

Muslimene appellerer ofte til fornuften for å verifisere ting i deres teologiske system. De gjør krav på at islam er sann og at kristendommen er falsk, og at Treenigheten simpelthen strider imot fornuften. Til tross for dette er Treenigheten slett ikke ulogisk. I virkeligheten tror de fleste folk på treenigheter uten å være klar over det.

På samme måten som for eksempel en maler åpenbarer deler av seg selv, sin stil, hva han er, igjennom sine malerier osv. så åpenbarer Gud deler av seg selv, sin stil, hva han er osv. igjennom  det han har skapt. Skapelsen reflekterer i høy grad kvalitetene i Gud selv. La oss se litt nærmere på det:

 1. Universet er orden, derfor kan vi slutte at Gud er en ordenens Gud
 2. Universet fungerer etter lover, derfor er Gud en Gud som bruker lover
 3. Universet har en begynnelse, derfor er Gud skaperen
 4. I matematikk er det  et ubegrenset antall tall. I universet er det ubegrensede avstander, derfor er Gud ubegrenset.
 5. Absolutt sannhet finnes i skapelsen, (for eksempel en ting kan ikke både være seg selv og ikke være seg selv på samme tid) derfor er Gud absolutt sannhet
 6. Universet er sammensatt av tre aspekter: rom, tid, og materie
  1. Rom er høyde, bredde og dybde – en treenighet – men alle aspektene er av natur: rom
  2. Tiden består av fortid, nåtid og fremtid – en treenighet – men hvert aspekt er av natur: tid.
  3. Materie er sammensatt av fast, flytende og gass – en treenighet – men hvert aspekt er av natur: materie.
 7. Vi kan således konkludere ved å se på universet, skapt av Gud, at det er mulig for Gud å inneha et trinitarisk aspekt i sin natur siden vi har det i naturen.
 8. Om det er riktig å si at Gud virkelig er trinitarisk i noen aspekter
  1. så kunne Gud lett være trinitariske av natur og fremdeles være den ene og sanne Gud.
  2. Gud kan lett være et mangfold og alle aspektene av denne pluraliteten, som kommer fra Gud ville være guddommelig av natur
 9. Siden Gud er selvbevisst, har en vilje, kan snakke osv. følger det logisk at alle Guds aspekter kan på en eller annen måte dele de samme kvalitetene.
 10. Om dette er mulig, hvorfor kan ikke da en del av Gud som er en pluralitet bli menneske og legge en menneskelig natur til seg selv.

Vi har sett at det finnes treenigheter i naturen. Hvorfor kan ikke Gud være en treenighet og skapelsen bare en refleksjon av hans storhet? Det er virkelig mulig. Om Treenigheten var ulogisk ville ikke denne muligheten eksistere. Det er ingen logisk hinder for at treenigheten kan være en realitet. Det er opp til muslimene å vise en logisk selvmotsigelse i at Gud er tre personer i en. Å si at det er ulogisk eller at det ikke går an, beviser ingenting.

Bibelen erklærer at Gud er Treenig og at Jesus er både Gud og menneske (Joh 1:1;14; Kol 2:9 osv). Kristne har en levende gjenløser. Kristne har Gud som sin frelser.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.