Er Peter klippen kirken er bygd på?

av Matt Slick

Mat 16:18: ”Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”

Den romersk katolske kirke legger stor vekt på Peter og sier at Jesus sa at han ville bygge sin kirke på ham:

 1. ”I dette tolvmannskollegiet inntar Simon Peter den fremste plassen. Jesus betrodde ham med en enestående sendelse. Takket være en åpenbaring fra Faderen hadde Peter bekjent: "Du er Kristus, Sønn av den levende Gud." Og vår Herre sa til ham: "Du er Peter - Klippen - og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og den skal dødsrikets porter aldri få i sin vold" (Matt 16, 18). Kristus, "den levende sten" (1 Pet 2, 4), sikrer for sin Kirke, bygget på Peter, seier over dødsmaktene. Peter, på grunn av den tro han bekjente, forblir Kirkens urokkelige klippe. Det blir hans oppgave å bevare denne troen fra å svikte og å styrke sine brødre i den.” (Den katolske kirkes katekisme, KKK 552)
 2. ”Med ordet ”klippe” kan ikke Frelseren ha ment seg selv, men bare Peter. På Arameisk er det mye klarere hvor det samme ordet Kepha, blir brukt både for ”Peter” og ”klippe”. Hans uttalelse tillater ikke mer en én tolkning, nemlig at han ønsker å gjøre Peter til sjefen for hele det samfunnet som trodde på ham som Messias; at igjennom denne grunnvollen (Peter) skulle Guds kongerike være uovervinnelig; at den åndelige veiledning av de kristne ble plassert i Peters hender, som Kristi spesielle representant.” (http://www.newadvent.org/cathen/11744a.htm).

Det skriftstedet som Den romersk katolske kirke prøver å underbygge sin mening med, finnes i Matteus 16:18. Her er hele skriftstedet i sammenheng:

Mat 16:15-20: "Og dere," spurte han, "hvem sier dere at jeg er?" 16 Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Jesus tok til orde og sa: "Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." 20 Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias.”

Det er et problem med det romersk katolske argumentet. Først, når vi ser på Matteus 16:18 på gresk, ser vi noe som ikke er klart på engelsk eller norsk.  "Du er Peter  (πέτρος, petros) - og på denne klippe  (πέτρα, petra) vil jeg bygge min kirke” På gresk, som på norsk har substantiv kjønn. Den første – Petros – er hankjønn og det andre –petra- er hunkjønn. Simon  Peter, mannen, er riktig referert til som ”petros” Men Jesus sa at den klippen han ville bygge sin kirke på var ”petra”, altså hunkjønnsformen og ikke hankjønnsformen  ”petros” som refererer til Peter. La meg illustrere dett med et eksempel. Jeg vil bruke ”skuespiller” og ”skuespillerinne”.  ”Du er skuespilleren og vha denne skuespillerinnen vil jeg lage en film” Legger du merke til hvordan substantivets kjønn endrer meningen i setningen? Jesus sa ikke at kirken skulle bygges på Peter, men på noe annet. Hva refererer ”petra” til?

Hunkjønnsordet ”petra” forekommer fire ganger i det greske ny testamentet.

 • Mat 16:18:”Og det sier jeg deg: Du er Peter (Petros); på denne klippe (petra) vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”
 • Mat 27:60: ”..og la det i en ny grav, som var hogd ut til ham selv i bergveggen (petra). Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk bort.”
 • 1 Kor 10:4: ”..og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe (petras) som fulgte dem; denne klippen (petra) var Kristus.”
 • 1 Pet 2:8: Når han snakker om Jesus sier han: ”ja, en snublestein og en klippe (petra) til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de - det var de bestemt til.”

Vi kan tydelig se at i de tre andre tilfellene hvor det greske ordet petra er brukt (petra er nominativ entall, og petras (som i 1 Kor 10:4) er genitiv, entall av petra) refererer det til en stor ubevegelig masse av stein hvori en grav er uthulet (Mat 27:60) og også refererer det til Kristus (1 Kor 10:4; 1 Pet 2:8). Legg merke til at Peter selv i det siste verset refererer til Jesus som petra (klippe). Om Peter bruker ordet om Jesus hvorfor skulle ikke vi gjøre det samme?

I tillegg gir greske ordbøker og leksika videre innsikt i de to greske ordene som vi diskuterer.

 1. Kilde: Liddell, H. (1996). Et leksikon: Forkortet utgave av Liddell and Scott's Greek-English lexicon (636). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.
  1. Petros:  "πέτρος, en sten, forskjellig fra πέτρα
  2. Petra: πέτρα, Ion. and Ep. πέτρη, en sten, en hylle eller utspring av stein. Od. En stein, dvs. en steintopp eller kant…
  3. Altså: πέτρα er en fast stein, klippe og, πέτρος en stein.
 2. Kilde: Vine, W., & Bruce, F. (1981; Elektronisk utgave ved Logos Research Systems, 1996). Vine's Expository dictionary of Old and New Testament words (2:302). Old Tappan NJ: Revell.
  1. PETRA πέτρα, (4073) betegner en steinmasse, til forskjell fra petros som er en løs stein eller rullestein, eller en stein som lett kan flyttes eller kastes.

En stein er  flyttbar, ustabil og er nøyaktig slik som vi oppfatter Peter, som tvilte da han gikk på vannet, som fornektet Jesus og som ble irettesatte av Paulus i Antiokia.

 • Mat14:29-30:  "Kom!" sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. 30 Men da han merket hvordan det blåste, ble han redd og begynte å synke, og ropte: "Herre, frels meg!”
 • Luk 22:57-58: ”Men Peter nektet og sa: "Kvinne, jeg kjenner ham ikke!" 58 Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa: "Du er også en av dem." "Nei, det er jeg ikke," svarte Peter.”
 • Gal 2:11: ”Men da Kefas (Peter) kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, for hans opptreden hadde dømt ham. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas (Peter) i alles nærvær: «Når du som er jøde, ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?”

Jesus som kjente Peters hjerte, sa ikke at Peter, den ustabile og ustødige steinen, skulle bli den urokkelige klippen hvorpå kirken skulle bygges. Tvert i mot kirken skulle bygges på Jesus  og det var denne sannheten Peter bekreftet da han sa til Jesus: ” Da svarte Simon Peter: "Du er Messias, den levende Guds Sønn." (Mat 16:16). Det er i overensstemmelse med andre steder i skriften hvor uttrykket klippe noen ganger er brukt om Gud, men aldri om menneske.

 • 5 Mos 32:4: ” Klippen! - fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier; en trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.”
 • 2 Sam 22:2-3: ” Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min redder, 3 min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.”
 • Sal 18:32: ” For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud?”
 • Jes 44:8: ” Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.”
 • Rom 9:33: ” Se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.”

Det burde være soleklart at ut fra Guds ord, er den klippen Jesus refererer til  ham selv og ikke Peter.

Det arameiske Kefas.

I motsetning til dette i paragraf 2( se begynnelsen av denne artikkelen) sier Den romersk katolske kirke at klippen kan ikke være Jesus ”..men bare Peter. På Arameisk er det mye klarere hvor det samme ordet Kepha, blir brukt både for ”Peter” og ”klippe”.

Problemet er at teksten er ikke på Arameisk, men Gresk. Siden den arameiske teksten ikke eksisterer er det ikke korrekt å referere til denne som en støtte for det  romersk katolske standpunktet. Vi må spørre oss selv hvorfor Den romersk katolske kirke vil bruke noe som vi ikke har: den arameiske teksten. Er det fordi deres standpunkt ikke understøttes av Gresk og så må de hevde noe fra en tekst som ikke  eksisterer?

Videre i Joh 1:42: ”Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: "Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas." Kefas er det samme som Peter.” Ordet ”Peter” er her petros ikke petra. Det brukes for å  belyse det arameiske Kefas som ikke eksisterer som navn på arameisk.

Unntagen her i Joh 1:42 hvor det brukes til å belyse det arameiske kēphás, brukes Petros kun som navnet på Simon Peter. Oversettelsen støtter at Kefas ikke er et egentlig navn siden man vanligvis ikke oversetter ordentlige egennavn.1

Jesus er klippen hvorpå kirken er bygget.

Sannheten er at den eneste grunnvollen er Jesus. Den eneste sannhetens klippe er Jesus Kristus og at vi som er gjenløste ved ham trenger å feste blikket på ham. Vi må ikke se på andre som grunnvoll, kilde eller håpe for hva kirken er grunnlagt på.

1 Kor 3:11:”Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.”

 • 1. Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. (1995, c1985). Theological dictionary of the New Testament. Translation of: Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament. (835). Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.