Er romersk katolske kristne?

av Matt Slick

Er romersk katolske kristne? Det er de dersom de setter sin lit til Jesus alene for å få tilgivelse for sine synder. Men dersom de tror at de er frelst ved Guds nåde og sine egne gjerninger, da er de ikke frelste – selv om de tror at deres gjerninger er gjort ved Guds nåde – siden de fornekter tilstrekkelighetene av Kristi offer.

Å være en kristen betyr ikke å være medlem av Den katolske kirke. Det betyr å være en del av Kristi legeme som er ledsaget av tro og tillit til Jesus alene for syndenes forlatelse. Det betyr at du ikke legger dine gjerninger til Hans gjerning. Oppriktighet tilgir ikke synder. Medlemskap i en kirke tilgir ikke synder. Å gjøre bot tilgir ikke synder. Å be til Maria tilgir ikke synder. Tilgivelse mottas i tillitsfull tro og aksept av Jesu offer på korset. Du må stole på Jesus, Gud legemmeliggjort, for tilgivelse av synder, ikke et menneske-laget ritual og absolutt ikke katolske helgener. Enskjønt Den romersk katolske kirke anerkjenner Treenigheten, Jesu guddommelighet og hans fysiske oppstandelse, tar den mektig feil i frelses doktrinen ved å legge gjerninger til frelsen.

Den offisielle romerske katolske doktrinen om frelse er at Guds nåde blir inngitt i et spedbarn ved dåpen – og gjør ham/henne rettferdig innfor Gud.1 Denne rettferdiggjøringen kan mistes igjennom synder og gjenvunnet ved å delta i de mange sakramentene i Den romersk katolske kirke.

Disse sakramentene øker mengden av nåde i personen hvorigjennom han eller hun blir satt i stand til å gjøre gode gjerninger som igjen blir belønnet med den himmelske glede:

  • ”Vi kan altså håpe på den himmelens herlighet Gud har lovet dem som elsker Ham og gjør Hans vilje. Under alle tilskikkelser må vi alle håpe, med Guds nådes hjelp, å "holde ut til enden" og få del i himmelens glede, som Guds evige belønning for de gode gjerninger som er blitt gjort ved Kristi nåde.” (Den katolske kirkes katekisme (KKK) 1821)
  • ”Drevet av Ånden og kjærligheten kan vi deretter fortjene for oss selv og andre nådegaver som tjener til vår helliggjørelse, til nådens og kjærlighetens vekst, på samme måte som til å få evig liv.” (KKK 2010)

Ingen kan si om en romersk katolikk er en sann kristen eller ikke, siden vi ikke kjenner et menneskes hjerte. Men om noen, katolikker inkludert, åpenbart fornekter essensielle doktriner2 da er han ikke frelst og det er problemet. Tilsynelatende fornekter Den romersk katolske kirke den essensielle doktrinen om rettferdiggjørelse ved tro. Den sier:

  • Hvis noen sier, at ved tro alene er den ugudelige rettferdiggjort, på en slik måte at det betyr, at ingenting annet kreves for å få nåde, og at det ikke på noen måte er nødvendig, at han er forberedt og villig til av sin egen vilje, la han være bannlyst, (Tridentinerkonsilet, kanon9)
  • Hvis noen sier, at mennesket virkelig er frifunnet for sine synder og rettferdiggjort, fordi han helt sikkert trodde seg frikjent og rettferdiggjort, eller at ingen virkelig er rettferdiggjort unntagen den som tror seg rettferdiggjort og det ved troen alene,.., la han være bannlyst (Tridentinerkonsilet, kanon14)
  • For mer om dette se: Council of Trent. Canons on Justification.

Legg merke til at rettferdiggjørelse ved tro alene er fornektet og at Himmelen er belønningen for gode gjerninger. Dette er problemet. Den romersk katolske kirken lærer ikke den bibelske doktrinen om rettferdiggjørelse ved tro. Den lærer rettferdiggjørelse ved tro og gjerninger. Om du ønsker å lese mer om dette gå til: ”Den romersk katolske kirkens syn på rettferdiggjørelse”.

Så hva er CARMs stilling til de romersk katolske?.

CARMs stilling er enkel. Om en katolikk tror på den offisielle romersk katolske lære om frelse, da er han ikke en kristen siden den offisielle romersk katolske kirkes stilling motsier Skriften. Derfor må de romersk katolske bli evangeliserte.  De trenger å høre det ekte evangeliet. De må få høre at de blir ikke rettferdiggjort ovenfor Gud ved å være medlemmer av en kirke, eller ved å bli døpt, men ved å ta imot Kristus (Joh 1:12), tro at Jesus oppstod fra de døde (Rom 10:9) og at rettferdiggjørelse er ved tro (Rom 5:1) og ikke ved gjerninger (Rom 4:5). Det er bare sann tro som resulterer i sanne gjerninger og ikke det motsatte. (Jakob 2). Romersk katolske, likesom alle andre, må stole på Jesus alene for tilgivelse for sine synder og ikke på noe katolsk sakrament, ikke ordene til en prest, ikke på paven, ikke Maria, ikke bot, ikke avlat, ikke rosenkransen osv. Jesus alene er vegen sannheten og livet (Joh 14:6)

Til slutt, jeg tror det finnes sant omvendte kristne i Den romersk katolske kirken. Men de er kristne til tross for den offisielle romersk katolske teologien, til tross for ritualistiske ofringer til den gamle kirken som har hatt alt for mange som igjennom århundrene har rotet det til, gradvis tatt det vekk fra ortodoksi og ut i frafall. Ja, frafall. Den romersk katolske kirken representerer ikke lenger sann kristendom.

Jesus alene frelser. Jesus alene er Herre. Bare Jesu offer kan rense oss. Bare ved tro er vi blitt rettferdiggjort ovenfor Gud. Rettferdiggjørelse er ved tro og ikke noe som helst vi kan gjøre.

  • 1. "Rettferdiggjørelsen ble oss fortjent ved Kristi lidelse. Den gis oss gjennom dåpen. Den likedanner oss med Guds rettferd som gjør oss rettferdige. Dens mål er Guds og Kristi herlighet og det evige livs gave. Den er det herligste verk Guds miskunn øver. (KKK 2020).
  • 2. Kort sagt er det essensielle: Kristi guddommelighet, hans fysiske oppstandelse, og rettferdiggjørelse ved nåde igjennom tro. Beslektet med disse er: Treenigheten, jomfrufødselen, og selvsagt evangeliet selv. For mer informasjon om dette se: Doctrine Grid.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.