Ewangelia dla Rzymsko-katolików

Ten artykuł zawiera dwie części. Pierwsza wyjaśnia i dokumentuje opinię Kościoła Katolickiego o usprawiedliwieniu. Druga część prezentuje prawdziwą ewangelię w odróżnieniu do stanowiska Kościoła Katolickiego. Jeśli chcesz od razu przejść do przedstawienia ewangelii  Katolikom po prostu zjedź myszką na dół strony.

Z powodu ogromnego nacisku na Świętą Tradycję w Kościele Katolickim, oraz ponieważ tak wielu Rzymsko-katolików odwołuje się do autorytetu Kościoła Rzymsko Katolickiego, Słowo Boże jest często umieszczane na drugim miejscu po samym Kościele Katolickim.

Z tego powodu wielu Katolików odwołuje się do swoich uczynków, w połączeniu z ofiarą Chrystusa jako środkiem do bycia usprawiedliwionym przed Bogiem. Sobór Trydencki wyjaśnia to  jasno:

„Jeśliby ktoś twierdził, że człowiek otrzymuje rozgrzeszenie i usprawiedliwienie dzięki swej mocnej wierze i to, iż jest rozgrzeszony i usprawiedliwiony, albo że nikt nie bywa prawdziwie usprawiedliwiony, tylko ten kto wierzy, że został usprawiedliwiony oraz że tylko taka wiara dokonuje rozgrzeszenia i usprawiedliwienia – niech będzie wyłączony ze społeczności wierzących.” (Kanon 14).

Usprawiedliwienie jest prawnym oświadczeniem przez Boga nad grzesznikiem, gdzie Bóg ogłasza grzesznika sprawiedliwym w Swoich oczach. To usprawiedliwienie jest oparte całkowicie i jedynie na dziele Chrystusa na krzyżu. Nie możemy zapracować czy zasłużyć na usprawiedliwienie w żaden sposób. Jeśliby to byłoby możliwe, Chrystus umarłby nadaremnie. „Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.” (Gal. 2:21) Ponieważ usprawiedliwienia nie da się uzyskać przez zakon (przez nasze zasługi), Biblia oświadcza, że możemy zostać usprawiedliwieni przed Bogiem przez wiarę:

 • „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu,” (Rzym.3:28).
 • „Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość,” (Rzym.4:3).
 • „Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego,wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,” (Rzym.4:5).
 • „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,” (Rzym. 5:1).
 • „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar,” (Ef. 2:8).

Jednakże, w Rzymsko Katolicyzmie, usprawiedliwienie przez wiarę zostało zaprzeczone.

„Jeśliby ktoś twierdził, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.” (Kanon 12, Sobór Trydencki).

Komu mamy wierzyć? Kościołowi Rzymsko Katolickiemu czy Bożemu słowu? Co więcej, KRK uważa, że usprawiedliwienie jest otrzymywane nie przez wiarę ale przez chrzest. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi w paragrafie, 1992, że „...Usprawiedliwienie zostaje udzielone przez chrzest, sakrament wiary.” To oznacza, że drogą do uzyskania usprawiedliwienia  nie jest wiara ale  Sakramenty wykonywane przez księdza w Kościele Katolickim.

Co więcej, chrzest jest tylko pierwszą łaską na drodze usprawiedliwienia. Rzymsko katolik musi zatem utrzymać swoja pozycję przed Bogiem przez swoje uczynki.

„Nikt nie może WYSŁUŻYĆ sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku nawrócenia. Poruszeni przez Ducha Świętego, możemy WYSŁUŻYĆ sobie i innym wszystkie łaski potrzebne do osiągnięcia życia wiecznego, jak również koniecznych dóbr doczesnych,” (Katechizm Kościoła Katolickiego, par. 2027).

Problem tu w tym, że Kościół Katolicki uczy nas aby 'wysłużyć sobie i innym wszystkie łaski potrzebne do otrzymania życia wiecznego.' Nie można zasłużyć na łaskę. Łaska jest niezasłużonym darem. Zasługa, zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, par. 2006, jest '...należną zapłatą ze strony wspólnoty lub społeczności za działanie jednego z jej członków, uznane za dobre lub szkodliwe, zasługujące na nagrodę lub karę...' KKK 2006. Oznacza to, że zasługa jest czymś należnym. Przeciwnie, łaska jest czymś niezasłużonym. Dlatego też Kościół Rzymskokatolicki uczy wbrew Słowu Bożemu odnośnie łaski i usprawiedliwienia.

Smutnym rezultatem tego jest to, że w Rzymsko-katolicyzmie usprawiedliwienie przed Bogiem jest procesem utrzymywanym przez wysiłki i uczynki Rzymsko-katolika.  Jest to bardzo nieszczęśliwe nauczanie gdyż nakłada ono nieznośny ciężar uczynków sprawiedliwości na ramiona grzesznika. Przeciwnie, Biblia naucza, że usprawiedliwienie/zbawienie otrzymuje się przez wiarę.

 • 'Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,' (Rzym. 4:5).
 • 'Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,' (Rzym. 5:1).
 • 'Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar,' (Ef. 2:8).

Ewangelia dla Rzymsko-katolików

Ewangelia dla Rzymsko-katolików jest taka sama jak dla każdego innego, i jest osiągalna przez łaskę z wiary w ufność i zawierzenie Jezusowi, który jest Bogiem w ciele, na odpuszczenie grzechów.

Zbawienia nie można znaleźć w prawdziwym kościele. Zbawienia nie można znaleźć będąc dobrym. Zbawienia nie można znaleźć w dobrych uczynkach.  Zbawienia nie można znaleźć w szczerym sercu.  Zbawienia nie można znaleźć poprzez naprawianie grzechów przeszłości odnową, pokutą lub odpustami. Nigdy nie będziesz mógł uczynić wystarczająco by zadowolić Boga.

Ponieważ Bóg jest tak nieskończenie święty i sprawiedliwy, i ponieważ my jesteśmy grzesznikami, niemożliwe jest, aby zadowolić Boga naszymi uczynkami. W rzeczywistości nasze sprawiedliwe uczynki wyglądają jak 'szaty splugawione' w oczach Boga (Iz. 64:6). Nic nie możesz uczynić aby zapracować na zbawienie lub je utrzymać.  Zbawienie przed Bogiem nie jest sprawowane dla nas przez ziemskiego księdza w Katolickim Kościele kropiąc wodą, zadawanie pokuty, lub recytowanie modlitewnych formułek. Zbawienie dla Chrześcijan nie jest utrzymywane poprzez wysiłki osoby, która ma nadzieję i stara się, i zamartwia czy jest wystarczająco dobra aby zostać zbawioną.

Taki błąd może prowadzić jedynie do rozpaczy, beznadziei, i do desperackiej i niezagwarantowanej zależności od Kościoła Katolickiego jako środku, który rozdaje i zapewnia zbawienie. W błędzie tym ludzie zbyt często skupiają się na zapracowywaniu swojej drogi do nieba poprzez bycie dobrym, robienia tego czego nauczy ich czynić Kościół Katolicki, modlitwami do Marii, odpustami, różańcami, lub czczenia innych dzieł stworzonych przez człowieka. Pamiętaj, że w RKK zbawienie otrzymywane jest przez Kościół i jego Sakramenty, a nie przez samego Jezusa, przez samą wiarę. Dokładnie w taki sposób sekty Mormonów i Świadków Jehowy działają, i uczą, że prawdziwe zbawienie można znaleźć tylko poprzez bycie członkiem w ich kościele i  naśladowania objawienia i władzy ich nauczycieli i tradycji.

Czy jesteś zmęczony wymaganiami uczynków?

W przeciwieństwie do stanowiska Rzymsko-katolickiego Kościoła, jeśli chciałbyś przebaczenia grzechów, raz na zawsze, musisz przyjść do Chrystusa (Mat. 11:28). Musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela (Jan 1:12; Rzym. 10:13). Musisz poprosić Jezusa aby przebaczył ci twoje grzechy (Jan 14:14), i ufać Mu samemu, a nie temu co ty mógłbyś uczynić. Pamiętaj, że twoje dobre uczynki nie są zasługą przed Bogiem (Jan 6:28-29). Jeśli wierzysz, dzieje się tak, gdyż Bóg darował abyś mógł wierzyć (Fil. 1:29). Nie przez chrzest, nie przez bycie dobrym czy szczerym. Wszystko to jest dzięki Bogu. Pan musi otrzymać wszelką chwałę za zbawienie ponieważ  ono całkowicie i zupełnie leży w nim. Zbawienie leży jedynie w Chrystusie, i jest otrzymywane przez wiarę, a nie z uczynków.

Przeczytaj proszę następujące wersety z uwagą:

 1. „Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,” (Rzym. 3:23).
 2. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,” (Rzym. 6:23).
 3. „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, żebyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły nas,” (1 Piotr 2:24).
 4. „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor. 5:21).
 5. „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to,” (Jan 14:14).
 6. „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych,” (Mat. 11:28-29).
 7. „Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,” (Jan 1:12).
 8. „Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł,” (Gal. 2:21).
 9. „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu,” (Rzym. 3:28).
 10. „Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość,” (Rzym. 4:3).
 11. „Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,” (Rzym. 4:5).
 12. „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny,” (1 Jana 5:13).

Proponowana modlitwa

Ta sugerowana modlitwa nie jest formułką, ale prezentuje Biblijne zasady przez które będziesz mógł lepiej rozumieć prawdziwą ewangelię i przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie jest to formuła wywodząca się ze Świętej Tradycji czy zatwierdzona stemplem Kościoła Katolickiego. Jej zasady pochodzą z Pisma: my jesteśmy grzesznikami, Bóg jest święty, nie można zapracować na zbawienie, zbawienie jest darem, modlitwą do Chrystusa, Jezus jest jedyną drogą, przyjmowanie Jezusa, wiara itp.

„Panie Jezu, przyznaję, że jestem grzesznikiem, i że zgrzeszyłem przeciwko Tobie łamiąc Twoje Święte Prawo. Wyznaję moje grzechy Tobie Panie, i proszę o Twoje przebaczenie i nie proszę nikogo innego o przebaczenie grzechów przeciwko Tobie. Uznaję kim jesteś, Bogiem w ciele, stworzycielem, pokornym Panem, który poniósł moje grzechy na swoim ciele na krzyż, i ja przychodzę do Ciebie i tylko Tobie ufam, przez wiarę, że całkowicie mi wybaczysz moje grzechy, i że będę miał życie wieczne. Proszę Cię Panie abyś wszedł do mojego serca, abyś był moim Panem, abyś wybaczył mi moje grzechy. Panie, Tobie ufam, Twojemu dziełu na krzyżu, a nie kościołowi, Marii, czy księdzu ale Tobie jedynemu. Panie, Jezu, przyjmuję Cię i przychodzę do Ciebie i proszę abyś przebaczył mi i usprawiedliwił mnie przez wiarę ponieważ tylko Tobie ufam. Dziękuje.

Jeśli jesteś Rzymsko-katolikiem i zaufałeś Chrystusowi w kwestii przebaczenia grzechów,  jesteś przyjęty do ciała Chrystusa. Jesteś zbawiony i otrzymałeś za darmo dar przebaczenia w Jezusie.

Następnie, mocno zachęcam do regularnego czytania Biblii, rozmowy z Jezusem w modlitwach, i poszukania kościoła, który uczy i skupia się  na Jezusie jako Panu, Jezusie jako Zbawicielu i trzymaniu się głownie Biblii.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.