Frelse i hht. Vaktårnets organisasjon, del 1

I hht. Vakttårnets organisasjon, 15. Februar 1983, side 12 (engelsk utgave) er det fire krav for å bli frelst. Sjekk ut dette selv.

 1. ”Jesus Kristus identifiserte det første kravet da han sa dette, i en bønn til Faderen: “ Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.” (Joh17,3) Kunnskap om Gud og Jesus Kristus inkluderer kunnskap om Guds hensikt angående jorden og Kristi rolle som jordens nye konge. Kan du få tak i denne kunnskapen igjennom bibelstudier?”
 2. ”Mange har funnet det andre kravet vanskeligere. Det er å adlyde Guds lover, ja, å innrette livet sitt til de moralske reglene uttalt i Bibelen. Dette innbefatter et utsvevende og umoralsk liv”. (1Kor 6:9;10; 1 Pet 4:3;4)”
 3. ”Et tredje krav er at man skal tilhøre Guds “kommunikasjonskanal” hans organisasjon. Gud har alltid brukt en organisasjon.  F.eks. det var bare de som var i Noahs ark som overlevde syndfloden, og bare de som tilhørte den kristne forsamlingen som hadde Guds  nåde. (Apg 4:12) På samme måte bruker Jehova en organisasjon i dag for å fullføre sin  vilje. For å oppnå evig liv i et jordiske paradis må vi finne denne organisasjonen og tjene som en del av denne.”
 4. ”Det fjerde kravet har å gjøre med lojalitet. Gud krever at kommende borgere i hans kongerike støtter hans regjering ved lojalt å utbrede hans kongerikets herredømme til andre. Jesus Kristus forklarte: “ Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag..” (Matt24,14) Vil du oppfylle disse kravene ved å fortelle andre om Guds kongerike?”

I hht. Bibelen oppnås frelse ved tro på Kristus og det han utførte på korset. Det er derfor Bibelen sier at vi er rettferdiggjort ved tro alene (Rom 5:1) Rettferdiggjørelse er en juridisk deklarasjon av Gud hvor han erklærer synderen rettferdig. Dette er basert på Jesu soning på korset isteden for oss.

 • “Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.” (2 Kor5,21)
 • “På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.” (1 Pet2,24)

Fordi Jesus tok vår plass og oppfylte loven er vi ikke forpliktet til på noen som helst måte å overholde loven for å bli rettferdiggjort/frelst. Hans rettferdighet, hans oppfylling av loven tilregnes oss. Det er gitt oss i troen. Det er derfor Jesus sier at han gir oss hvile (Mat 11;28) Det er hvile, vi behøver ikke fortjene frelsen på noen måte. Som kristne er vi frelst ved nåde igjennom troen (Ef 2:8-9) fordi vi aldri kan behage Gud med noen gjerninger vi gjør. (Jes 64:5; Gal 2:21) Bare igjennom Jesus og hans gjerning på korset er vi frelst.

De kristne galaterne prøvde å bli omskåret, prøvde å oppnå frelse igjennom loven. Til dette sa Paulus: “Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. 4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.” (Gal 5,3-4) Hvorfor? Jo, fordi Rom 11:6 sier: “Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde.”

Uheldigvis for Jehovas vitner lærer Vakttårnets organisasjon at for å bli frelst må du 1) få kunnskaper om Faderen, 2) adlyde Guds lover, 3) være tilknyttet Jehovas vitner og 4) være lojal og spre kunnskap om deres organisasjon.

Legg merke til at Vakttårnet lærer ikke om å komme til Kristus, som Jesus sa i Mat 11:28. Det fokuserer ikke på Kristi offer på korset og hva Jesus gjorde. De nevner ikke hva det er som frelser oss (1 Kor 15;1-4) nemlig, døden, begravelsen og Jesu oppstandelse. I stedet fokuserer de på Faderen, seg selv som en organisasjon, og gjerninger. Og det er det siste som er mest problematisk. Jehovas vitners organisasjon lærer at rettferdighet oppnås igjennom gjerninger i kombinasjon med Kristi offer. Denne kombinasjonen av våre gjerninger og Kristi offer er en lære som  er kjettersk og utraderer frelsen.

Gjerninger frelser oss ikke.

 • “For vi hevder at mennesket blir rettferdig for Gud ved tro, uten lovgjerninger.” (Rom3,28)
 • “..Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli erklært rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.” (Gal2,16 )
 • Se også Rom 4:5;5:1; Gal3:11; Fil 3:9

La oss igjen siterer Vakttårnet “Mange har funnet det andre kravet vanskeligere. Det er å adlyde Guds lover, ja å innrette livet sitt efter de moralske reglene uttalt i Bibelen. Dette innbefatter et utsvevende og umoralsk liv.” Og som dette ikke er tilstrekkelig, les det følgende sitatet.

“Å motta budskapet om frelse og hengi oss til Gud igjennom Kristus og bli døpt i vann er bare begynnelsen i vår øvelse i tro. Det er bare begynnelsen på vår lydighet mot Gud. Det setter oss på vegen il evig liv, men det betyr ikke vår endelige frelse,”  (This Means Everlasting Life, p. 181).

Som du kan se av dette lærer Vakttårnet at frelse er avhengig av Jehovas vitners arbeide og dette er en læresetning som fører lukt i fortapelsen..

Gjør du nok gjerninger?

Om du er et Jehovas vitne, gjør du nok gjerninger til å bli frelst? Er alle de timene du bruker på å gå fra dør til dør nok til å tilfredsstille Gud slik at du kan komme inn i Paradis på jorden? Adlyder du virkelig Guds lover? Om ikke, hvorfor?

Tror du at oppriktighet vil oppveie dette? Om du tror det, vil du få en brå oppvåkning.

“Ikke enhver som sier til meg: `Herre, Herre!` skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: `Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?`23 Da skal jeg si dem rett ut: `Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!” (Matt 7,21-23)

Legg merke til hvordan de som ble fordømt på Dommedagen viser til sine gjerninger i Jesu navn. Med andre ord de kombinerte troen sin med gjerninger når de appellerte til Jesus om frelse. Det var ikke ved tro alene. Er det det du gjør? Stoler du på en total nåde fra gud i Jesus alene eller håper du å klare å overbevise Gud om at du er et verdig Jehovas vitne ved dine gjerninger og lydighet? Du kan aldri bli funnet verdig ved noe du gjør selv. Alle våre gjerninger er som skitne filler foran Herren (Jes 64:5) Det er derfor sanne kristne er rettferdiggjort (frelst) ved tro (Rom 5:1).

Sann kristendom er å lære at Jesus er Gud legemeliggjort (Joh 1:1;14; Kol 2:9) og fordi han er det, har hans offer uendelig verdi. Det er absolutt tilstrekkelig til å frelse oss fra våre synder, og gjør det. Alt vi trenger å gjøre er å tro og ved tro er vi rettferdiggjort (Rom 5:1; Ef 2:8-9) Det er efter at vi er frelst at vi kan gå ut og gjøre gode gjerninger og holde hans bud. Vi gjør dette fordi vi er frelste, ikke for å oppnå frelse eller for å holde oss frelst.

Er du god nok? Er hjertet ditt godt nok? Er du oppriktig nok? Har du lagt ned tilstrekkelig med timer  i din  gang fra dør til dør? Trenger du hvile? Om du gjør det, kom til Jesus. Be ham om tilgivelse for dine synder.

 • Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.”( Matt28,18)
 • "Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.”( Joh14,14)
 • ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. For mitt åk er godt og min byrde lett."( Matt11,28)
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.