Frelse i hht. Vakttårnets organisasjon, del 2

  • ”Ja, det er forskjellige ting involvert i det å bli frelst. Vi må få nøyaktig kunnskap til Guds hensikt og hans veger til frelse. Så må vi vise vår tro på frelsens hovedperson, Jesus Kristus, og gjøre hans vilje resten av livet. (Joh 3,16; Tit 2,14) Frelsen er sikker for den som følger denne måten. Men det krever at man holder ut til enden av vårt nåværende liv eller til slutten av eksistensen, som vi kjenner den. ”Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.” Mat 24,13” (Watchtower, Sept. 15, 1989, p. 7 Se sitatene i kontekst på slutten av siden).
  • “Når en person på grunnlaget av sin kunnskap som han har tilegnet seg om Skriften, tror på Kristus som Frelseren som Gud har gitt oss, og viser denne troen igjennom sine gjerninger, kan han betrakte seg selv som om han er på den riktige vegen til frelse. Det ville være en feiltagelse av ham å tro at nå er han frelst, og derfor ikke kan falle. Han må vise igjennom sin utholdenhet i den kristne troen at han er verdig til frelsen. “Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!” (1 Kor10,12) Frelse fra døden er en gave fra Gud til alle dem som adlyder ham, ikke til dem som ikke gjør det.” (Watchtower, March 1, 1960, p. 134). Følgende sitat viser at det er mer som kreves for Frelse enn dåp: “For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.” (Rom 10,9-10). Dette viser at ved siden av troen og dåpen så kreves det en offentlig bekjennelse at Jesus Kristus er Herre og at Gud reiste ham opp fra de døde for å bli frelst.”  (Watchtower, May 1, 1979, p. 15).
  • Lydighet bringer også Frelse. Før syndfloden ble Noah, familien hans og mange levende skapninger beordret av Jehova hva de skulle gjøre. Ordrene ble adlydt og frelsen kom som et resultat. Jehova prøver sitt folk igjennom lydighet. “..For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans ord skal dere lyde; ham skal dere tjene og holde fast ved.” (5 Mos13,3-4) ”De som vill være Jehovas folk, må være lydige.” (5 Mos 27,9-10)
  • ”Moses og levittprestene talte således til hele Israel: "Denne dagen er du blitt et folk som tilhører Herren din Gud. 10 Vær da lydig mot Herren din Gud, og hold hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag." Han lover å samle de som er spredt omkring, dersom man viser lydighet. ”Og dere skal vende tilbake til Jehova deres Gud og skal adlyde hans stemme.. da vil Jehova din Gud snu din lagnad og ha barmhjertighet med deg, og vil samle deg fra alle folk som du har spredt deg blandt..” (5 Mos 27,9-10;30,1-10) Det samme kapitlet lover også å bringe fangene tilbake til det lovede land og at han vil forbanne dine fiender. De foregående skriftsteder viser klart at lydighet bringer harmoni og vennskap med Jehova, fred, frelse, utfrielse fra undertrykkelse, og straff over fiendene av hans eget folk. Om Jehova Gud ville gjøre alt dette for det naturlige Israel hvor meget store ting vil han ikke da gjøre for sitt åndelige Israel pga deres totale lydighet mot hans bud,” (Watchtower, Sept. 15, 1952, p. 558-59).
Fire krav Det første Det andre Det tredje Det fjerde
Skaffe deg kunnskap om Gud Adlyde Guds lover Være et Jehovas vitne Lojalitet
Du kan leve evig i Paradiset på Jorden – men hvordan?
Vakttårnet 15.2.1983, s 12-13

Jesus Kristus identifiserte det første kravet da han sa i en bønn til sin Far: ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.”  (Joh17,3)
Kunnskap om Gud og Jesu Kristus inkluderer kunnskap om Guds plan og Kristi rolle som jordens nye konge. Får du denne kunnskapen ved å studere Bibelen?

Mange har funnet det andre kravet mer vanskelig. Det er å adlyde Guds lov, ja, å innrette livet sitt til de moralske kravene som er uttalt i Bibelen. Dette inkluderer å avstå fra et utsvevende liv og en umoralsk måte å leve på. (1 Kor 6:9,10; 1Pet 4,3;4) Det tredje kravet er å være knyttet til Guds kanal, hans organisasjon. Gud har alltid brukt en organisasjon f.eks. bare de som var i arken til Noa overlevde syndefloden, og bare de som var knyttet til den kristne forsamlingen i det første hundreåret hadde Guds nåde (Apg 4,12) Jehova bruker bare en kanal i dag for å oppnå sin vilje. For å oppnå evig liv i det jordiske paradis må vi identifisere oss med den organisasjonen og tjene Gud som en del av denne.

Det fjerde kravet er forbundet med lojalitet til Gud. Gud krever at fremtidige mennesker i hans kongedømme støtter hans regjering og lojalt utbrede hans kongerikes herredømme over andre. Jesus Kristus forklarte: ”Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag..” (Matt24,14).

Kan du oppfylle dette kravet ved å fortelle andre om Guds kongerike?

Hva krever Gud av oss?
(Watchtower, Jan. 15, 1997, pages 18-22.)

 

Det første kravet er å lære Gud å kjenne. Legg merke til Jesu ord som skrevet i Johannes 17. Dette var Jesu siste natt som menneske. Jesus hadde brukt mye av tiden sin til å forberede apostlene på at han skulle gå bort. Han var bekymret for deres fremtid, deres evige liv. Han løftet øynene mot himmelen og bad for dem. “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.”  Ja, frelsen deres var avhengig av at de kjente både Gud og Kristus. Dette gjelder også oss. For å oppnå Frelse må vi få slik kunnskap. Etter hvert som vi lærer Gud å kjenne vil vi forstå at vi må endre livet vårt. Dette bringer oss til det andre kravet. Vi må leve etter Guds standard for riktig oppførsel og akseptere hans sannhet. Hva er sannhet? Betyr det virkelig noe hva vi tror og hva vi gjør? Mange av dagens mennesker tror ikke det. En rapport gitt ut av Englands kirke i 1995 foreslår at samboerskap ikke skal betraktes som synd. Uttrykket “å leve i synd” stigmatiserer og er ikke produktivt” sier en av dens biskoper.

“Vis respekt for Liv og blod”

La oss diskutere det tredje kravet fra Gud. Vi må vise respekt for liv og blod. Liv er hellig for Jehova. Det må det være for han er livets opprinnelse (Sal 36,9). Til og med et ufødt barn i mors live er dyrebart for Jehova (2 Mos 21,22). Blod representerer liv. Derfor er blod også hellig i Guds øyne (3 Mos 17,14) Det burde derfor ikke komme som en overraskelse på oss at Gud forventer at vi ser på blod og liv slik han gjør det.

 

Gjøre tjeneste sammen med Jehovas organiserte folk.

Dette bringer oss til det fjerde kravet. Vi må tjene Jehova sammen med hans åndelige ledet organisasjon.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.