Grunnleggende kristne læresetninger

 

 1. Det finnes bar én Gud - Jes 43:10; 44:6,8; Joh 17:3; 1Kor 8:15; Gal 4:8-9
 2. Gud er en treenighet - 2 Kor 13:14; 1 Pet 1:2
 3. Det finnes ingen Guder før eller efter Gud - Jes 43:10
 4. Gud vet alt - 1 Joh 3:20
 5. Gud er allmektig - Sal 115:3
 6. Gud er overalt - Jer 23:23,24
 7. Gud er suveren - Zak 9:14; 1 Tim 6:16-16
 8. Gud er ånd  - Joh 4:24
 9. Gud skapte alt som eksisterer - 1 Mos 1:1; Jes 44:24
 10. Den hellige ånd har ikke noe legeme av kjøtt og blod - Luk 24:39
 11. Gud har alltid  vært Gud - Sal 90:2
 12. Jesus er Gud - Joh 1:1,14;10:30-33; 20:28;  Kol 2:9; Fil 2:5-8 Heb 1:8
 13. Jesus ble et menneske - Fil 2:5-8
 14. Jesus har to naturer: guddommelig og menneskelig – Kol 2:9; 1 Tim 2:5
 15. Jesus var uten synd - 1 Pet 2:22
 16. Jesus er den eneste veien til Gud Fader - Joh 14:16; Mat 11:27; Luk 10:22
 17. Den hellige ånd er Gud - Apg 5:3-4
 18. Den hellig ånd er ingen kraft, han lever – Apg 13:2
 19. Bibelen er inspirert av Gud – 2 Tim 3:16
 20. Alle mennesker har syndet - Rom 3:23; 5:12
 21. Mennesket utviklet seg ikke, det ble skapt – 1 Mos 1:26
 22. Adam og Eva var riktige mennesker – 1 Mos 3:20; 5:1; 1 Tim 2:13
 23. Døden kom inn i verden pga. Adams synd – Rom 5:12-15
 24. Synd skiller oss fra Gud – Jes  59-2
 25. Jesus døde for våre synder – 1 Joh 2:2; 2 Kor 5:14; 1 Pet 2:24
 26. Jesu offer var en erstatning for oss – 1 Pet 2:24
 27. Jesus stod opp fra de døde i sitt jordiske legeme – Joh 2:19-21
 28. De som  fornekter Jesus havner i helvete – Åp 20:11-15
 29. Helvete er et sted med forferdelig straff – Mat 25:41; Åp 19:20
 30. Helvete varer evig – Mat 25.46
 31. Den ufrelste går til helvete for alltid – Åp 21:8
 32. Frelse er en gratis gave fra Gud – Rom 4:5; 6:23; Ef 2:8-9
 33. Bibelen er Guds ord – 2 Tim 3:16
 34. Jesus vil komme synbar tilbake til jorden – Apg 1:11
 35. De kristne vil bli vekket fra de døde når Jesus kommer – 1 Tes 4:14-17
 36. Det kommer en bortrykkelse  (man blir løftet opp til skyene med Jesus) – 1 Tes 4:14-17
 37. Det vil bli en endelig dom – 2 Pet 3.7
 38. De fordømte vil bli kastet i en ildsjø – Åp 20:15
 39. Satan vil bli kastet i ildsjøen – Åp 20:10
 40. Det vil oppstå en ny himmel og en ny jord – 2 Pet 3:13; Åp 21:1
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.