Grunnleggende læresetninger i Kristendommen

av Matt Slick

Bibelen selv forteller hva som er de essensielle læresetningene i den kristne tro. De er: 1) Kristi guddommelighet, 2) Frelse av nåde, 3) Kristi opppstandelse, 4) evangeliet og 5) monoteisme. Dette er de læresetningene som Bibelen sier er nødvendige.  Enskjønt det er mange viktige læresetninger, har Bibelen selv sagt at disse fem læresetningene er essensielle. En ikke gjenfødt person (dvs. Mormoner, Jehovas vitner, ateister, Muslimer) vil benekte én eller flere av disse doktrinene. Legg merke til at det er andre avledete læresetninger som også er nødvendige, Treenigheten er en av dem.

 1. Kristi guddommelighet
  1. Jesus er Gud legemmeliggjort (Joh 8:58 sammen med 2 Mos 3:14). Se også Joh 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kol 2:9; Fil 2:5-8, Heb 1:8
   1. 1 Joh 4:2-3 “Dere kan finne ut om budskapet er fra den Hellige Ånd ved å spørre: Bekjenner de virkelig at Jesus Kristus, Guds Sønn, ble et menneske med et menneskelig legeme? Gjør de det, er det et budskap fra Gud. 3 Hvis ikke, er budskapet ikke fra Gud, men fra en som er imot Kristus. "Antikrist", som dere har hørt om skal komme, er allerede utbredt i verden.”
    1. Dette verset må kryss refereres med Joh 1:1,14 (også skrevet av Johannes) hvor han sier at Ordet var Gud og Ordet ble kjød.
    2. 1 Joh 4:2-3 sier at om du fornekter at Jesus er Gud legemmeliggjort da har du antikrists ånd.
   2. Joh 8:24:” Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, for hvis dere ikke tror at jeg er Messias, Guds Sønn, kan dere ikke leve."
   3. Jesus sa at dersom du ikke tror at “jeg er  Mesias“ vil du dø i syndene dine. På gresk heter det “ego eimi” som betyr “jeg er”. (Nyere Bibeloversettelser har satt inn “Mesias” for å gjøre uttrykket klarere. O.a.) Dette er de samme ordene some er brukt i Joh 8:58 hvor Jesus sier “..før Abraham blev til, er jeg”. Han gjorde krav på den guddommelig tittelen ved å sitere 2 Mos 3:14.
    1. Den greske Septuaginten er på hebraisk oversatt til gresk og ble gjort ca 250 F.Kr.f. De oversatte 2 Mos 3:14 som “ego eimi” “jeg er”.
  1. Jesus er det korrekte tros objektet.
   1. Det er ikke godt nok å bare ha tro. Troen er bare så god som den personen du tror på. Du må tro på den rette personen. Sektene har falske tros-objekter (falske guder) derfor er deres tro ubrukbar – uansett hvor oppriktig den er.
   2. Om du setter din lit til en guru, en filosof, eller en tidligere lærer ( og ikke til Jesus) for å frelse deg fra dine synder på Dommedagen, vil du få problemer, uansett hvor oppriktig eller  sterk troen din er. Du kan ha sterk tro, men hva så ? Tro på noe som er falskt er lik med ingen tro.
  2. Læresetningen om Kristi guddommelighet inkluderer:
   1. Treenigheten – Det er én Gud som eksisterer i tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De er alle evige og av same natur.
   2. Monoteisme . Det eksisterer bare én Gud (Jes 43:10; 44:6,8; 45:5,14,18,21,22; 46:9; 47:8) Mormonerne tror at det eksisterer mange guder selv om de bare  tjener og tilber én. Derfor er de polyteister og ekskluderer seg fra kristendommen.
  3. Den Hypostatiske foreningen. - at Jesus er både Gud og menneske
   1. Kristi offer er tilstrekkelig. Kristi offer er totalt tilstrekkelig til å betale for verdens synder og det er bare igjennom Jesu offer at noen kan bli frelst.
   2. Som Gud – det er bare et perfekt offer til gud som kan rense oss fra syndene våre. Det er derfor at Jesus some er Gud legemmeliggjort, døde for oss.
  1.  
   1.  
    1. Han matte dø for verdens synder (1 Joh 2:2). Bare Gud kunne gjøre det.
   2. Som menneske – Jesus måtte være et menneske for å kunne være et offer for menneskeheten.
    1. Som et menneske kan han være mellommann mellom Gud og mennesket (1 Tim 2:5).
 2. Frelse ved nåde
  1. “For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en gave fra Gud; ikke på grunn av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” (Ef 2:8-9  )
  2. “Dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven; dere er falt ut av nåden”. (Gal 5:4)
   1. Dette verset og dets sammenheng lærer klart at om du tror du er frelst   ved tro og gjerninger er du ikke frelst id et hele tatt. Dette er en vanlig feil i sektene. Fordi de har en falsk Jesus, har de en falsk  læresetning om frelse. (Les Rom 3-5 og Gal 3-5)
   2. Du kan ikke supplere Guds arbeide. Gal 2:21 sier: “Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er det rettferdighet å vinne ved loven, da døde Kristus forgjeves.
  3. “For ved lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort for ham; for ved loven kommer erkjennelse av synden.” (Rom 3:20)
   1. Rom 4:5 “Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet”.
   2. “Er da loven imot Guds løfter? På ingen måte! For var det blitt gitt en lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven”. (Gal 3:21)
 3. Kristi oppstandelse
  1. “Men har ikke Kristus stått opp, da er vår forkynnelse tomme ord, og deres tro er til ingen nytte.” (1 Kor 15:14). “Men har ikke Kristus stått opp, da er det ikke noe gagn i deres tro; da er dere ennå i deres synder”. (1 Kor 15:17)
  2. Å fornekte den fysiske oppstandelsen er å fornekte at Jesu gjerning var et tilfredsstillende offer til Gud Fader. Det skulle bety at Jesus var korrupt og skulle forbli i graven. Men der ble han ikke, fordi hans offer  var perfekt.
  3. Disse versene slår klart fast at dersom du sier at Jesus ikke stod opp igjen fra de døde (med den samme legemet han døde) ---(Joh 2:19-21)  da er din tro forgjeves.
 4. Evangeliet
  1. “Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et evangelium i strid med det evangeliet vi har forkynt dere, han være forbannet! Jeg gjentar nå det vi har sagt før: Om noen forkynner dere et evangelium i strid med det som dere har mottatt, han være forbannet!” (Gal 1:8-9)
   1. Versene 8 og 9 i Galaterbevet inneholder en erklæring som sier at du må tro på evangeliet- Evangeliet i sin helhet sier at Jesus er Gud legemmeliggjort, han døde for våre synder, han oppstod fra de døde, og han gir gaven: evig liv, fritt  til enhver som tror.
   2. Videre ville det ikke være mulig å presentere Evangeliet på en riktig måte uten å erklære at Jesus er Gud legemmeliggjort. Se Joh 1:1,14; 10:30-33; 20:28;  Kol 2:9; Fil 2:5-8; Heb 1:8.
  2. 1 Kor 15:1-4 definerer hva evangeliet er: “ Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium jeg har forkynt for dere, det som dere også har mottatt, det som dere også står fast i.  Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved evangeliet, slik jeg forkynte det for dere, om dere da ikke til ingen nytte er kommet til troen. For blant de første ting gav jeg videre til dere det jeg selv har mottatt, at Kristus døde for våre synder etter Skriftene, at han ble gravlagt, og at han på den tredje dagen stod opp etter Skriftene,” (1 Kor 15:1-4 )
   1. Inne i disse versene ligger det essensielle: Kristus er Gud legemmeliggjort (Joh1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kol 2:9); frelsen er mottatt ved tro (Joh 1:12; Rom 10:9-10), derfor er det ved nåde; og oppstandelsen er nevnt i vers 4. Slik inneholder Evangeliet det essensielle.
 5. Monoteisme
  1. Det er bare én Gud ( 2 Mos 20:3; Jes 43:10; 44:6,8)
  2. “Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.  Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,  og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud. (2 Mos 20:3-6)
   1. Vi ser at Gud vil hjemsøke fedrenes misgjerninger på barna til de som ikke vil følge den sanne og levende Gud.

Sekundære, men essensielle ting

De essensielle ting som kommer i andre rekke, er nødvendige sannheter, men det er ingen automatisk straff om man benekter dem – likevel er de essensielle for den kristne tro.  Igjen, ved eksemplets makt, sier Jesus at han er vegen, sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten ved ham (Joh 14:6) Jeg kaller dette essensielle i andre rekke fordi det ikke er noen straff forbundet med å benekte dette. Likevel det er et utsagn med absolutt sannhet  og er en essensiell lære som ikke kan benektes.

 1. Jesus er den eneste vegen til frelse
  1. “Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.” (Joh 14,6)
   1. Jesus erklærte at han var den eneste muligheten for å komme til Gud Fader.  Å benekte dette er å benekte hva Jesus sa.
 2. Jomfrufødselenv
  1. “Hør! Jomfruen skal bli med barn! Hun skal føde en sønn, og han skal kalles Immanuel (som betyr `Gud er med oss." (Mat 1:23)
   1. Uten jomfrufødselen kan vi ikke underbygge doktrinen om at Jesus er Gud legemmeliggjort. Det vil kaste tvil på hva Jesus sa i Johannes 8:24, hvor han sier: “Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, for hvis dere ikke tror at jeg er Messias, Guds Sønn, kan dere ikke leve." (Joh 8:24)
 3. Doktrinen om Treenigheten
  1. “Gå derfor og gjør disipler i alle folkeslag, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,” (Matt 28:19) (Se også Mat 3:16-17; 1 Kor 12:4-6; 2 Kor 13:14; Ef  4:4-6)
  2. Denne læresetningen er ikke representert ved et enkelt vers , per se, men det hintes til den. Treenighetens doktrine kommer man frem til ved å se på hele Skriften i sammenheng. Det er imidlertid uten tvil den riktige representasjonen i Skriftens åpenbaring om Guds natur.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.