Gud som en treenighet

 1. Gud
  1. Gud er den eneste høyeste værelse blant alt som eksisterer overalt og i alle tider. Han er hellig (Åp 4:8), evig (Jes 57:15), omnipotent (Jer 32:17,27), allestedsnærværende (Sal 119;7-12), allvitende (1 Joh 3:20) osv.
  2. Han er kjærlighet (1 Joh 4:8,16), lys (1 Joh 1:5), ånd (Joh 4:24), sannhet (Sal 117:2), skaper (Jes 40:12,22,26) osv
  3. Han skal tilbedes (1 Mos 24:26; 2 Mos 4:31; 2 Krø 29:28; 1 Kor 14:25; Åpb 7:11)
  4. Kristendom er monoteistisk – det eksisterer bare én Gud overalt og igjennom alle tider. Se Jes 43:10;44:6,8;45:5,14,18,21,22;46:9; Joh 17:3; 1 Kor 8:5-6; Gal 4:8-9) for vers som handler om monoteisme.
  5. Vers om én Gud
   1. Jes 43,10:” I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for at I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud*; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme.”
   2. Jes 44,6: ”Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.”
   3. Jes 44:8: “Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.”
   4. Jes 45,5: ”Jeg er Herren, og det er ingen annen; foruten mig er det ingen Gud.”
 2. Treenighet
  1. Treenighet betyr én Gud som eksisterer samtidig som tre personer. Hver enkel har samme egenskaper som de andre og er evige. Hver enkel person –Faderen, Sønnen og Den hellige ånd – er ikke den andre. Uten alle tre er det ingen Gud. De utgjør til sammen Gud.
  2. En analogi over treenigheten er tiden. Fortid er forskjellig fra nåtid som er forskjellig fra fremtiden. Alle eksisterer samtidig. Men det er ingen tre tider, det er bare én. Dvs. De deler den samme natur/egenskapen: tid.
  3. Vers om treenighet
   1. Matt 28,19: ” gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,”
   2. 1 Kor 12,4-6: ”Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; 5 og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme; 6 og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.”
   3. 2 Kor13,13: ”Den Herre Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfund være med eder alle!”
 3. Svar på argumenter mot Treenigheten
  1. Ordet ”treenighet” finnes ikke i Bibelen
   1. Selv om ordet ”treenighet” ikke finnes i Bibelen betyr det ikke at begrepet treenighet ikke læres bort. Ordet ”monoteisme” finnes heller ikke i Bibelen, men likevel undervises det. (Jes 43:10; 44:6,8) Så derfor er argumentet logisk uholdbart.
  2. Treenigheten er ulogisk
   1. Hvilken logisk lov er det treenigheten strider imot? Om du ikke kan si det er argumentet ditt meningsløst. Å påstå at noe er ulogisk gjør det ikke ulogisk.
  3. Treenigheten er hedensk
   1. Å si det er hedensk betyr ingenting. Spørsmålet er om det er bibelsk eller ikke.  Finnes det vers som viser at Faderen, Sønnen og Den hjellige ånd er Gud hver for seg, er iboende, hver har sin egen vilje, at de elsker osv? Ja, det finnes.
   2. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd kalles alle for Gud. (Faderen Fil 1:2) Sønnen (Joh 1:!,14; Kol 2:9), Den hellige ånd (Apg 5:3-4). Hver har sin egen vilje (F.: Luk 22:42;  S.: 22:42; Dhå.: 1 Kor 12:11). Alle tre er allvitende (F.: 1 Joh 3:20, S.: Joh 16:30; 21:17, Dhå.: 1 Kor 12:11) osv.
   3. Når det gjelder Faderen, Sønnen og Den hellige ånd har hver sin vilje. (F.: Luk 22:42; S.: Luk 22:42; Dhå.: 1 Kor 12:11) Alle snakker. (F.: Mat 3:17,
    1. 1. S.: Luk 5:20, Dhå.: Apg 8:29; 13:2)
  4. Treenigheten kommer fra hedenske treenigheter
   1. Det finnes ingen treenighet i hedensk teologi. Det er triader (tre guder), men ingen treenighet (En Gud som tre personer). Utsagnet er uriktig.
  5. Bibelen sier ikke at Gud er tre personer.
   1. Det er korrekt. Men Treenigheten er en læresetning man skjønner er riktig ved å se på hele Skriften, ikke ved å lese et løsrevet vers. Derfor er innvendingen din uriktig og du skjønner ikke begrepet treenighet.
  6. Vis meg et vers i Bibelen som sier at Gud er tre personer.
   1. Doktrinene om treenigheten har man kommet frem til ved å gjøre systematiske studier av Skriften. Du vil ikke finne ett enkelt vers som sier dette. Du kan ikke løsrive ett vers fra Bibelen, den må leses i sammenheng. Ved å stille dette spørsmålet viser det at du ikke skjønner Treenigheten og Bibelen, ellers ville du ikke ha kommet med et slikt utsagn.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.