Hadde Maria andre barn?

av Matt Slick

En av de mer kontroversielle doktrinene i Den katolske kirke er læren at Maria forble jomfru hele livet. Denne læresetningen fremholder at Maria fortsatt var jomfru etter Jesu fødsel og at bibelske utsagn om søsken henviser til søskenbarn. ( Den katolske kirkes katekisme, paragraf 499).

Ettersom ærbødigheten for Maria økte igjennom århundrene, ble den Hellige tradisjonen et middel til å fremme nye læreestninger som ikke er uttrykkelig basert på Bibelen. Marias jomfrudom er helt klart lært i Skriften når den beskriver Jesus fødsel. Men er doktrinene om hennes evige jomfrudom støttet av Bibelen? Mistet Maria sin jomfrudom etter at Jesus ble født? Bibelen lærer ikke at Maria forble jomfru etter fødselen av Jesus og at hun ikke hadde noen andre barn. I virkeligheten ser det ut til at Bibelen lærer det motsatte.

 • Mat 1:24-25: ” Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. 25 Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus.”
 • Mat 12:46-47: ”Mens han ennå talte til mengden, kom hans mor og hans brødre. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47 Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg.”
 • Mat 13:55: ”Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?”
 • Mar 6:2-3: ”Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: "Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! 3 Er ikke denne tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?"
 • Joh 2:12: ”Deretter drog han ned til Kapernaum, sammen med sin mor, sine brødre og sine disipler, og der ble de noen dager.”
 • Apg 1:14: ”Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn; også kvinnene og Maria, Jesu mor, og hans brødre var med dem.”
 • 1 Kor 9:4-5: ”Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? 5 Har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas?”
 • Gal 1:19: ”Noen annen av apostlene besøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror.”

Ved en første gjennomlesning av disse bibeltekstene synes det klart: Jesus hadde brødre og søstre. Men til slike klare skriftsteder har katolske teologer sine svar. Hovedargumentet mot disse skriftstedene er som følger:

På Gresk er ordet for bror adelphos og for søster adelphe.  Ordene brukes i forskjellige betydninger: barn av samme foreldre (Mat 1:2;14:3), etterkommere etter foreldre (Apg 7:23;26; Heb7:5), Jødene som et folk (Apg 3:17;22) osv. Derfor kan ikke, og refererer ikke ordet bror (eller søster) til søskenbarn av Jesus.

Det er noe riktig i deres argumentasjon. Men forskjellige kontekst gir forskjellige meninger til ord. Det er ikke gyldig å si at fordi et ord har mange betydninger kan man overføre alle betydningene til enhver forekomst av ordet. Med andre ord: Selv om ordet bror betyr søskenbarn i en sammenheng betyr det ikke søskenbarn i alle sammenhenger. Derfor må man se på hvert vers for seg selv og i kontekst.

La oss ganske kort analysere et par vers som handler om Jesu brødre.

 • Mat 12:46,47: ”Mens han ennå talte til mengden, kom hans mor og hans brødre. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham. Da var det en som sa til ham: "Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg."
 • Mat 13:55: ”Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?”
  I begge disse versene, om Jesu brødre ikke er hans brødre, men hans søskenbarn, hvem er da hans mor og hvem er tømmermannen?  Med andre ord: mor refererer til Maria og tømmermannen (Mat 13:55) refererer til Josef. Dette er bokstavelig.  Men katolske teologer vil stoppe her og si:” Enskjønt tømmermann refererer til Josef og mor refererer til Maria, betyr ikke brødre: brødre, men søskenbarn.” Dette kan da ikke være legitim argumentering. Du kan ikke skifte kontekstuell betydning i midten av en setning hvis det ikke er klart at det kreves. Sammenhengen er klar. Dette verset taler om Josef, Maria og Jesu brødre. Hele sammenhengen dreier seg om familiær sammenheng: far, mor og brødre.

Salme 69, en Messiansk salme

Det er mange argumenter for og imot spørsmålet om Jesu søsken. Men vi kan ikke avgjøre spørsmålet uten å ha undersøkt salme 69, en Messiansk salme. Jesus refererer fra Salme 69 i Joh 15:25 ” Men det ord som står i deres egen lov, skulle oppfylles: De hatet meg uten grunn.”

Han siterer også Salme 69:9 i Joh 2:16-17: ”og sa til dem som solgte duer: "Bort med dette, gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!"  17 Hans disipler mintes da det som står skrevet: Brennende iver for ditt hus skal fortære meg.”

Det er klart at Salme 69 er en Messiansk salme siden Jesus siterer derfra to ganger når han refererer til seg selv. Årsaken til dette er viktig, er det som er skrevet mellom disse to versene.

For å se det hele i sammenheng, her er Salme 69:5-10:

”Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake. 6 Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for deg. 7 La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier etter deg, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker deg, Israels Gud! 8 For din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn. 9 Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn. 10 For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner deg, er falt på mig.”

Denne Messianske salme viser klart at Jesus hadde brødre. Som Amos 3:7 sier det: ”For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.” Guds vilje har blitt åpenbart i NT og profetisk i GT. Salme 69 viser oss at Jesus hadde brødre.

Hadde Maria andre barn? Det synes som Bibelen sier det. Den katolske tradisjon sier nei. Hvem vil du stole på?

Den katolske kirke vil selvsagt si at til og med uttrykket ”min mors barn” refererer til søskenbarn eller andre slektninger og ikke til hans søsken. Det er nødvendig å si dette for katolikkene om ikke deres påstand om Marias evige jomfrudom skal trues. Dette motsier den romersk katolske tradisjonen og en tolkning som samsvarer med dette må adopteres.
Spørsmålet er Ble Jesus fremmedgjort av sine brødre? Ja, han ble det. Joh 7:5 sier: ”For heller ikke hans brødre trodde på ham. Videre Salme 69:8 sier:”.. mine brødre… min mors barn.” Skal begge disse skriftstedene ikke referere til hans søsken? Neppe. Katolikkene er glad i å si at ”brødre” refererer til søskenbarn. Men om det hadde vært riktig, kan vi se at når vi leser ” en utlending for min mors barn” har forfatteren lagt enda en tolkning og en innsnevring på meningen av ordene. Med andre ord, Jesus ble fremmedgjort av sine medsøsken, hans halvbrødre født av Maria.

Det er trist å se at Den romersk katolske kirke går så langt for å opprettholde Marias jomfrudom, noe som er i strid med den bibelske lov om å gifte seg og oppfylle verden.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.