Hristiyanlık ve İslamiyet ï'ğretişlerini karşılaştırma tablosu

(Turkish Language)

Terminoloji

Hristiyanlık

İslamiyet

Yaşam Sonrası

Hristiyanlar dirilmiş bedenlerinde (1. Kor. 15:50-58) Cennette Rab ile birlikte olacaklar (Filipililer 1:21-24), Hristiyan olmayanlar Cehenneme sonsuza dek atılacaklar (Matta25:46).

ï'lï'm sonrası yaşam vardır (75:12), Cennet sadık Mï'slï'manlar iï'in ideal yaşam yeri olacaktır (29:64), diğerleri ise Cehenneme gidecekler.

Melekler

Yaratılmış varlıklardır, insan değildirler, bazıları gï'naha dï'ştï' ve kï'tï'lï'kle doldular. ï'ok gï'ï'lï'dï'rler. Gï'naha dï'şmemiş melekler Tanrıï'nın isteğini yerine getirirler. (İbraniler 1:14)

ï'zgï'r iradeye sahip olmayan, Tanrıï'ya hizmet etmek iï'in yaratılmış varlıklardır. Melekler ışıktan yaratıldılar.

Kefaret

Gï'nahkar Mesihï'in ï'armıhtaki işine iman ettiğinde (Rom. 5:1),, Mesihï'in ï'armıhta Kendini kurban vermesi (1. Pet.2:24), Kendi kanını bizim gï'nahlarımız iï'in dï'kmesi, Tanrıï'nın gazabını (1 Yuhanna 2:2) {Cehennemle sonuï'lanacak olan} (Yuhanna 1:12), bizden uzaklaştırmasına neden oldu.

Gï'nahkarın iï'ten tï'vbesi ve gï'nahın itirafının dışında İslamiyette kefaret yoktur.

Kutsal Kitap

Orijinal el yazmalarında Tanrı Sï'zï' esinlenmiştir ve hatasızdır (2. Tim.3:16).

Peygamberlerin sï'zleri ï'nemlidir fakat Kutsal Kitap yï'zyıllar iï'inde bozulmuştur ve şu ana dek tek doğru olan Kuranï'dır.

ï'armıh

İsa dï'nyanın gï'nahları iï'in kefaret ï'dedi. Kişiyi Tanrıï'nın gazabından kurtaracak tek şey, Mesihï'in o kişinin yerine ï'armıhta kurban olarak ï'lmesidir (1. Pet. 2:24).

İsa ï'armıhta ï'lmedi. Tersine, Tanrı Yahudaï'yı İsa gibi gï'rï'nmesini sağladı ve İsaï'nın yerine o ï'armıha gerildi.

Şeytan

Tanrıï'ya her yolla karşı gelen gï'naha dï'şmï'ş bir melektir. İnsanlığı da yok etmeyi amaï'lar (Yeşaya 14:12-15; Hezek. 28:13-15).

İblis, gï'naha dï'şmï'ş bir cin. Cinler melekler veya insanlar değildir. ï'zgï'r iradeleri olan yaratılmış varlıklardır. Cinler ateşten yaratılmışlardır, (2:268; 114:1-6).

Tanrı

ï'ï' kişilikten oluşan tek Tanrı: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. ï'ï'lï'birlik ï'ï' tanrıdan oluşan tek Tanrı veya tek kişinin ï'ï' şekilde gï'rï'nmesi değildir. ï'ï'lï'birlikï'ilik, tek Tanrıcıdır (monoteisttir). Varolmuş tek Tanrı dışında hiï'bir Tanrı yoktur ve herşeyin hakimidir.

Tanrı Allah olarak bilinir. Allahï'ın tek kişiliği vardır. Varolan başka Tanrı yoktur. Evrenin yaratıcısı (3:191) ve herşeye hakimdir (6:61-62).

Cennet

Tanrıï'nın bulunduğu yer. Tanrıï'nın lï'tfuyla kurtulmuş olan Hristiyanların sonuï'ta gidecekleri yerdir. Cennet Tanrıï'nın olduğu yer olduğu iï'in Cennettir ve sonsuza dek Tanrıï'yla ilişkilerinde sevinï' duyacaklardır.

Mï'slï'manlar iï'in Cennet hayaledilemeyecek derecede mutluluk yeri (32:17), yemeklerin ve ağaï'ların olduğu (13:35;15:45-48), sadık Mï'slï'manların arzularının karşılandığı yerdir (3:133; 9:38; 13:35; 39:34; 43:71; 53:13-15).

Cehennem

Tanrıï'nın huzurunun bulunmadığı, ateşle işkence edilen bir yerdir. Cehennemï'den kaï'ış yoktur (Matta25:46).

Cehennem sonsuza dek imanlarının ve işlerinin yetersiz kaldığı kişiler (14:17; 25:65; 104:6-7) ile Mï'slï'man olmayanların (3:131), ateşte (104:6-7), cezanın ve işkencenin ï'ekildiği bir yerdir.

Kutsal Ruh

ï'ï'lï'birliğin ï'ï'ï'ncï' kişisidir. Kutsal Ruh tamamen Tanrıï'dır.

Muhammedï'e Kuranï'ın sï'zlerini ulaştıran başmelek Cebrailï'dir.

İsa

ï'ï'lï'birliğin ikinci kişisidir. Beden almış Sï'zï'dï'r (Yuhanna 1:1, 14). Hem Tanrı hem İnsanï'dır (Kol. 2:9).

Muhammedï'ten sonraki, ï'ok bï'yï'k bir peygamberdir. İsa Tanrıï'nın oğlu değildir (9:30) ve kesinlikle Tanrısallığı yoktur (5:17, 75) ve ï'armıha gerilmedi (4:157).

Yargı Gï'nï' (Mahşer)

Tanrıï'nın herkesi yargılayışı, Diriliş gï'nï'nde olacaktır (Yuhanna 12;48). Hristiyanlar Cennete gidecektir. Geri kalan herkes Cehenneme gidecektir (Matta 25:46).

Tanrıï'nın herkesi yargılayacağı diriliş gï'nï'nde olacaktır. Mï'slï'manlar Cennete gidecekler. Geri kalan herkes Cehenneme gidecektir (10:26; 34:37). Yargı kişinin iyi işlerine gï're yapılacaktır (14:47-52; 45:21-22).

Kuran

Muhammed kendisi yapmıştır. Esinlenmemiştir veya Kutsal Yazı değildir. Orijinallerinden bugï'ne doğru geldiği kanıtlayacak deliller yoktur.

Muhammedï'e 23 yıl boyunca Tanrı tï'm insanlık iï'in son esinini, Cebrail aracılığıyla verdi. Hatasızdır ve Allah tarafından hatalardan korunmuştur.

İnsan

Tanrıï'nın benzerliğinde yaratıldı. (Yar. 1:26). Bu Tanrıï'nın bedeni olduğu anlamına gelmez, fakat bu insanın Tanrıï'nın yeteneklerine sahip olduğu anlamına gelir (neden arama, iman, sevgi, vs.)

Tanrıï'nın benzerliğinde yaratılmadı (42:11). Dï'nyanın toprağından yaratıldı (23:12) ve Allah insana yaşam yaşam ï'fledi (32:9; 15:29).

Muhammed

İslamiyet dinini başlatan, Tanrıï'dan esin almayan, Mekkeï'de 570 yılında doğdu.

Allahï'ın en son ve en bï'yï'k peygamberidir. Kuran da bï'tï'n esinlenmiş kitapların en bï'yï'ğï'dï'r.

Orijinal Gï'nah

Bu terim, Ademï'in gï'nahının soyuna geï'işini anlatmak iï'in kullanılır

(Rom. 5:12-23). ï'zellikle, gï'nahlı bir doğaya sahip olmamızın nedeni, onu Ademï'den miras almamızdır. Gï'nahlı doğa Ademï'den kaynaklandı ve aileden ï'ocuklarına geï'meye başladı. Bizler doğal olarak Tanrıï'nın gazabının ï'ocuklarıyız (Efes.. 2:3).

Orijinal gï'nah yoktur. Tanrıï'ya isyan edene dek herkes gï'nahsızdır. İnsanların gï'nahkar doğası yoktur.

Diriliş

Hristiyan olmayanlar yıkım {ï'lï'me}, Hristiyanlarda sonsuz yaşam iï'in herkes bedensel olarak dirilecektir. (1. Kor. 15:50-58).

Bazıları Cennete, bazıları da Cehenneme gitmek ï'zere bedensel diriliş vardır. (3:77; 15:25;75:36-40; 22:6).

Kurtuluş

Mesihï'e ve Oï'nun ï'armıhtaki kurban oluşuna gï'venen herkese Tanrıï'nın karşılıksız bir armağanıdır (Efes. 2:8-9) O bizim aracımızdır (1. Tim. 2:5). Kurtuluşu kazanmak iï'in iyi işlerimiz yetersizdir ve Tanrıï'nın huzurunda kabul edilmez (Yeşaya 64:6).

Gï'nahların bağışlanması, herhangi bir aracı olmaksızın Allahï'ın lï'tfuyla alınır. Mï'slï'man Allahï'ın varlığına, İslamiyetin temel ï'ğretişlerine, Muhammedï'in Allahï'ın peygamberi olduğuna ve Allahï'ın Kuranï'daki emirlerine inanmalıdır.

Tanrıï'nın Oğlu

Bu terim İsaï'nın fiziksel anlamdaki Tanrıï'nın Oğlu değil ruhsal anlamda İsaï'nın Tanrısallığını anlatmak iï'in kullanılır (Yuhanna 5:18).

Fiziksel anlamda İsa Allahï'nın Oğludur. Bundan dolayı, İsa Allahï'ın Oğlu olamaz.

Sï'z

"Başlangıï'ta Sï'z vardı. Sï'z Tanrıï'yla birlikteydi ve Sï'z Tanrıï'ydı...ve Sï'z insan olup aramızda yaşadı..." (Yuhanna 1:1, 14).

Allah varetme emri, İsaï'nın Meryemï'in rahminde şekil alması ve yaratılmasına neden oldu.

For more info in Turkish please go to www.isamesih.org

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.