Hva er Bibelen?

Ved Matt Slick

Bibelen er en samling av 66 bøker skrevet av ca 40 forfattere, på tre forskjellige språk, på tre forskjellige kontinenter, over en periode på 1600 år. Bibelen krever å være inspirert og uten feil. Det betyr igjen at Bibelen krever  å være fra Gud og at den er uten feil i alt den inneholder.

Bibelen inneholder mange forskjellige skrivestiler slik som poesi, fiksjon, historie, lov og profetier og må  forstås i den sammenhengen. Den er kilden til den kristne religionen, fordi Bibelen  inneholder Guds ord og hvordan den kristne skal anvende dette på livet sitt.

Enkelt sagt beskriver Bibelen opprinnelsen av mennesket i Edens have, hvordan mennesket syndet og mistet fellesskapet sitt med Gud. Den beskriver videre hvordan Gud kallte et spesielt folk for seg selv, israelittene. Han lovet Israelittene en Messias i fremtiden som skulle gjennopprette menneskets forhold til Gud. Bibelen er en fortelling om hvordan Gud igjennom historien fullfører sine profetiske erklæringer angående Jesus. Jesus ble født av en jomfru, døde på korset, og betalte for synd, akkurat slik som Bibelen profeterte i Det gamle testamentet og som ble fullført i Det nye testamentet.

Kort sagt Bibelen peker hen til Jesus. ”Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om meg.” (Joh 5:39)

Videre lærer Bibelen oss at tilgivele for våre synder kan kun fåes igjennom Jesus alene. ”Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke gitt noe annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker som vi kan bli frelst ved ” (Apg 4:12)

Noen sier at Bibelen ikke er noe annet enn en samling historier. Men det kan ikke være riktig, for den inneholder stor visdom og sannheter som har blitt verifisert igjennom historien som riktige. De historiske fortellingene er eksakte unten feil. Fakta er at arkelogien demonstrerer gang på gang hvor riktig Bibelen er når det gjelder steder og hendelser i Bibelen.

Det gamle testamentets bøker skrevet av profeter som Moses, David, Jesaia osv.

 1. Mosebøkene– fem bøker
  1. 1-5 Mosebok
 2. Historiske bøker
  1. Josva, Dommerne, Ruth, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Kongebok, 2. Kongebok, 1. Krønike, 2. Krønike, Esra, Nehemja og Esters bok
 3. Poesi – fem bøker
  1. Job, Salmene, Forkynneren, Høysangen
 4. Profetiske – 17 bøker
  1. Store profeter. Jesaja, Jeremia, Klagesangene, Esekiel, Daniel
  2. Mindre profeter Hosea, Joel, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

Det nye testamentets bøker skrevet av de som kjente Jesus eller var under rettledning av de som kjente ham.

 1. Historiske bøker – fem bøker
  1. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger
 2. Paulus epistler – 13 bøker
  1. Brevene til :Romerne, 1. Korinterne, 2. Korinterne, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1. Tessalonikerne, 2. Tessalonikerne, 1. Timoteus, 2. Timoteus, Titus, Filemon
 3. De andre epistlene – 9 bøker
  1. Hebreerne, Jakob, 1. Peter, 2. Peter, 1. Johannes, 2. Johannes, 3. Johannes, Judas, Johannes åpenbaring

NB. Enkelte forfattere mener at Paulus skrev brevet til Hebreerne I Eszekiel 23: 1-4 står det skrevet: ” Igjen kom Herrens ord til meg og det lød slik: 2. Menneskesønn, det var to kvinner, de var døtre av en mor 3. de drev hor i Egypt, i sin ungdom drev de hor. Der ble deres bryster klemt, og der ble deres jomfrubarm omfavnet. 4. Deres navn var Ohola, den eldste, og Oholiba, hennes søster. De var Mine og de fødte sønner og døtre. Når det gjelder deres navn er Samaria Ohola og Jerusalem er Oholiba. ”

1.    Noen har kaldt denne en fiksjon som representerer Samaria og Jerusalem. Andre har sagt det er et bilde som er brukt som en analogi og noen har referert til dette som en liknelse.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.