Hva er spotting av Den hellige ånd? Kan en kristen begå dette?

Jesus nevner en synd som er utilgivelig i Mat 12:31-32 og han kaller det spott (blasfemi) mot Den hellige ånd. Men hva er nå egentlig en utilgivelig synd? For å klargjøre det må vi se på sammenhengen til utsagnet.

I Matt 12,22-32 sies det: ”Da ble det ført til Ham en som var demonbesatt og som var blind og stum. Og Han helbredet ham, slik at den blinde og stumme både kunne tale og se.23 Og hele folkemengden ble forundret og sa: "Kanskje dette er Davids Sønn?" 24 Da fariseerne hørte det, sa de: "Han driver ikke ut demoner uten ved Beelsebub, demonenes hersker." 25 Men Jesus kjente tankene deres, og Han sa til dem: "Hvert rike som er i strid med seg selv, blir ødelagt, og hver by eller hvert hus som er i strid med seg selv, kan ikke bli stående. 26 Hvis Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? 27 Og hvis Jeg driver ut demoner ved Beelsebub, ved hvem er det da deres sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere. 28 Men hvis Jeg driver ut demonene ved Guds Ånd, sannelig, da er Guds rike kommet til dere. 29 Eller hvordan kan en gå inn i huset til den sterke og plyndre hans gods, hvis en ikke først binder den sterke? Da først kan en plyndre hans hus. 30 Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke samler med Meg, sprer. 31Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende.”

La oss kort se litt nærmere på dette avsnittet. I vers 22 helbreder Jesus en blind og stum mann. Fariseerne anklager Jesus for å kaste ut demoner ved ".. Beelsebub, demonenes hersker." (v.24) Jesus svarer ved å si at et rike som er i strid med seg selv vil bli ødelagt.(v25-28) og at djevelen må først bindes før du kan plyndre huset hans. (v.29) I versene 31-32 slår han fast at blasfemi mot Den hellige ånd vil ikke bli tilgitt verken i denne eller den neste tidsalder.

Ved ganske enkelt å se på teksten blir det klart at blasfemi mot Den hellige ånd ganske enkelt er å si at Jesus utførte sine mirakler i kraft av Djevelen. Dette er utilgivelig. Men hvorfor? VI kan finne et holdepunkt ved å se tilbake på den gangen Jesus begynte sin gjerning.

Jesus sa at hans dåp var for å ”oppfylle all rettferdighet”. (Mat 3:15) Ordet ”oppfylle” skulle få oss til å tenke på GT. Jesus måtte døpes ganske enkelt for å oppfylle GTs krav for å gå inn i prestegjerningen. Han var en prest etter Melkisedeks vis. (Sal 110:4; Heb 5:8-10; 6:20) Prestene ofret til Gud på vegne av menneskene. Jesus ble et offer for våre synder (1 Pet 2:21; 2; Kor 5:21) i sin rolle som prest. I hht. GT måtte man vaskes med vann for å bli vigslet som prest (3 Mos8:6; 2 Mos 29:4; Mat 3:15) dessuten salvet med olje (3 Mos 8:12; 2 Mos 29:7; Mat 3:16). Begge disse tingene ble Jesus til del ved hans dåp. I tillegg måtte man være 30 år gammel (4 Mos 4:3).

Oljen representerer Den hellige ånd som dalte ned på Jesus ved dåpen hans (Mat 3:16). Det var efter dåpen at Jesus startet å utføre mirakler. Han gjorde dette ved Den hellige ånds kraft som hadde kommet til ham i dåpen. Fariseerne som visste at Jesu mirakler bekreftet hans ord og gjerninger (se Joh 11:45-48) prøvde å diskreditere Jesus som Messias ved å si at hans gjerninger ble gjort ved Djevelen og ikke ved Den hellige ånd. Derfor ved å si at hans gjerninger var ved Djevelen og ikke ved Den hellige ånd spottet de Den hellige ånd. Dette er utilgivelig fordi det angriper selve kjernen av frelsesverket til Gud igjennom Jesus. Det angriper selve naturen i Jesus gjerninger av gjenløsning, vitnesbyrd og lære. Jesus gjorde sin gjerning igjennom Den hellige ånds kraft idet han fullførte planen til Gud ved å bli et offer for våre synder (Joh 3:16; 1 Joh 4:10). Fariseerne tilskrev dette demonisk aktivitet. Dette er voldsom spott.

Kan en troende begå den utilgivelige synd?

NEI. En troende kan ikke begå denne utilgivelige synden. Hvordan kan en som er gjenfødt (Joh 3:7), blitt en ny skapning (2 Kor5:17) og mottatt evig liv (Joh 10:27-28) virkelige begå den utilgivelige synd? Han kan ikke. Jesus selv sa at vi har det evige liv, ikke et betinget liv: ”Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, 28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.” (Joh 10:27-28). Dessuten sies det i 2 Kor 5:17 at den kristne er en ny skapning i Kristus. Vi er forskjellige, ikke lenger slaver under den gamle naturen (Rom 6:14) Vi er gjenskapt ved Den hellige ånd.

Det er ingen bibelsk støtte for at en troende kan begå denne synde. Det har rett og slett ikke hendt. Om du er redd for at du har begått den utilgivelige synden og ikke kan bli tilgitt skal du ikke bekymre deg. Om du bekymrer deg har du ikke begått denne synden. Om du er bekymret er det et tegn på at du ikke har begått den. Om du hadde begått den utilgivelige synden ville du ikke bekymret deg for det.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.