Hva lærer mormonene?

Av Matt Slick

Læresetningene til Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige (mormonene) er veldig interessante. De merkeligste doktrinene blir ikke nevnt for mulige nye medlemmer. Men det burde de bli. Isteden ”åpenbares de etter hvert som man modnes og vinner muligheten til å akseptere dem.” De siste dagers helliges kirke prøver å la sine offisielle doktriner ha klang av kristendom, men det som ligger under disse kristen lignende læresetninger er fjernt fra kristendom.

Det følgende er deres offisielle lære igjennom årene. Legg merke til at dette er sitater fra mormon lærere og ikke anti-mormonere.

Til slutt, mange mormonere  vil innvende at sitatene ikke er fra de offisielle mormonske skriftene. Og det skal være deres forsvar til tross for at dette lærer de bort. Om det ikke er riktig, hvorfor lærer da mormons apostler og andre offisielle dette, igjennom skrift. Og hvorfor finnes de i mormons publikasjoner som selges i mormonske bokhandlere? Sannheten er at dette er hva mormonene lærer bort

 1. Soning
  1. “Jesus betalte for alle våre synder. Han led i Gethsemanes have,” (Laurel Rohlfing, “Sharing Time: The Atonement,” Friend, Mar. 1989, p. 39.).
  2. ”Vi mottar Kristi soning ved å angre våre synder, døpes, motta Den hellige ånd og adlyde alle budene,” (Gospel Principles, Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1979, p. 68.).
 2. Dåpen
  1. Dåp for de døde.  (Doctrines of Salvation, vol. II, p. 141).  De har en praksis hvor de døper hverandre for avdøde ikke-mormoner. De tror at i etter-livet kan de ”nylig døpte” være i stand til å komme inn i et høyere nivå i mormon himmelen.
 3. Bibelen
  1. “Vi tror at Bibelen er Guds ord så langt som den er oversatt korrekt..” (8. Trosartikkel i mormon kirken)
  2. “Derfor kan du se at etter at boken har gått igjennom hendene på den store og avskyelige kirke er det mange enkle og verdifulle ting som er tatt bort fra boken, som er boken til Guds lam,” (1 Nephi 13:28).
 4. Mormons bok
  1. Mormons bok er mer korrekt enn Bibelen  (History of the Church, 4:461).
 5. Djevelen
  1. Djevelen ble skapt etter Jesus ”i før-eksistensens morgen” (Mormon Doctrine, p. 192).
  2. Djevelen og Jesus er åndelige brødre og vi er alle født som søsken til begge i himmelen, (Mormon Doctrine, p. 163).
  3. En frelsesplan trengtes for menneskene på jorden og Jesus og Satan kom med hver sin plan. Jesu plan ble godkjent, men ikke Satans. I realiteten ville Satan bli menneskenes frelser og nekte menneskene deres handlefrihet og detronisere Gud,  (Mormon Doctrine, p. 193;Journal of Discourses, vol. 6, p. 8).
 6. Gud
  1. Gud pleide å være et menneske på en annen planet, (Mormon Doctrine, p. 321; Joseph Smith, Times and Seasons, vol. 5, p. 613-614; Orson Pratt, Journal of Discourses, vol. 2, p. 345; Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 7, p. 333).
  2. ”Faderen har en kropp av kjøtt og ben like følbar som menneskets..” (D&C 130:22).
  3. Gud har formen som et menneske  (Joseph Smith, Journal of Discourses, vol. 6, p. 3).
  4. ”Gud selv var en gang som vi er nå, og er en opphøyet menneske og sitter på tronen der borte i himmelen! Vi har innbilt oss at Gud er gud fra evighet til evighet. Den ideen vil jeg tilbakevise, og fjerne sløret så du kan forstå,”  (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345).
  5. Gud Fader hadde en far  (Joseph Smith, History of the Church, vol. 6, p. 476; Heber C. Kimball, Journal of Discourses, vol. 5, p. 19; Milton Hunter, First Council of the Seventy, Gospel through the Ages, p. 104-105).
  6. Gud bor i nærheten av stjernen Kolob  (Pearl of Great Price, p. 34-35; Mormon Doctrine, p. 428).
  7. Gud hadde seksuelt samkvem med Maria for å skape kroppen til Jesus (Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 4, 1857, p. 218; vol. 8, p. 115). Dette er diskutert av mange mormonere og er ikke alltid lært bort ”offisielt”.  Ikke desto mindre lærte  Young, mormon kirkens andre profet dette.
  8. ”Derfor vet vi at både Faderen og sønnen Har form og utseende som det perfekte mennesket, hver av dem har en berørbar kropp.. av kjøtt og ben.” (Articles of Faith, by James Talmage, p. 38).
 7. Gud, å bli gud
  1. Etter at du har blitt en god mormon har du potensialet til å bli en gud (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345-347, 354.)
  2. ”Da skal de bli guder, fordi de har ingen ende; de skal være fra evighet til evighet, fordi de fortsetter; så skal de være over alle, fordi alle tinger er underlagt dem. Da skal de bli guder, fordi de har all makt, og alle englene er underlagt (D&C 132:20).
 8. Gud, mange guder
  1. Det er mange guder. (Mormon Doctrine, p. 163).
  2. ”Og de (gudene) sa: Bli lys og det ble lys”  (Book of Abraham 4:3)
 9. Gud, moder gud
  1. Det er en moder Gud (Articles of Faith, by James Talmage, p. 443).
  2. Gud er gift med sin gudinne og har åndebarn (Mormon Doctrine, p. 516).
 10. Gud, treenigheten
  1. Treenigheten er tre separate guder. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. ”At dette er tre adskilte guder forskjellige fra hverandre blir demonstrert igjennom de aksepterte nedtegnelsene  av guddommelige samhandlinger med menneskene” (Articles of Faith, by James Talmage, p. 35).
 11. Evangeliet
  1. Det sanne evangeliet ble borte fra jorden. Mormonisme er gjenopprettelsen av denne. (Articles of Faith, by James Talmage, p. 182-185.)
  2. Består av lover og forordninger: ”da disse syndene er resultatet av individuelle handlinger er det rettferdig at tilgivelsen for dem er avhengig av individuell lydighet etterlevelse av foreskrevne betingelser … av lover og forordninger i Evangeliet,” (Articles of Faith, p. 79)
 12. Himmelen
  1. Det er tre nivåer i himmelen: global, jordisk og himmelsk (Mormon Doctrine, p. 348).
 13. Den hellige ånd
  1. Den hellige ånd er en mannsperson, en vidunderlig og et under av en skapning (Le Grand Richards, Salt Lake City, 1956, p. 118; Journal of Discourses, vol. 5, p. 179).
 14. Jesus
  1. Den første ånden som ble skapt i himmelen var Jesus  (Mormon Doctrine, p. 129).
  2. Jesus og Satan er ånde brødre og vi er alle født som søsken til begge, i himmelen (Mormon Doctrine, p. 163;Gospel Through the Ages, p. 15).
  3. Jesu offer klarte ikke å rense oss fra alle typer synder (mord, gjentatt ekteskapsbrudd er unntak) (Journal of Discourses, vol. 3, 1856, p. 247).
  4. ”Derfor vet vi at både Faderen og Sønnen har form og utseende som det perfekte mennesket, hver av dem har en berørbar kropp.. av kjøtt og ben.” (Articles of Faith, by James Talmage, p. 38).
  5. Fødselen til vår frelser var like naturlig som fødselen til enhver av oss; den var et resultat av en naturlig handling. Han var av kjøtt og blod..ble unnfanget av sin Far som vi av våre fedre,” (Journal of Discourses, vol. 8, p. 115).
  6. ”Kristus ble unnfanget ved en udødelig far på samme måten som det dødelige mennesket ble unnfanget av dødelige fedre,” (Mormon Doctrine, by Bruce McConkie, p. 547).
  7. ”Kristus ble ikke unnfanget ved Den hellige ånd.. Kristus ble unnfanget av Gud. Han ble ikke født uten hjelp fra et menneske, og dette mennesket var Gud!” (Doctrines of Salvation, by Joseph Fielding Smith, 1954, 1:18).
  8. ”Elohim er bokstavelig far til Jesus Kristi ånd og også til den kroppen Jesus Kristus utførte sin gjerning i kjødet i..” (First Presidency and Council of the Twelve, 1916, "God the Father," compiled by Gordon Allred, p. 150).
 15. Joseph Smith
  1. Hadde det ikke vært for Joseph Smith og hans gjenoppretning, ville det ikke vært noen frelse. Det er ingen frelse (konteksten er det fulle evangelium inkludert opphøyelsen til gudestatus) utenfor Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. (Mormon Doctrine, p. 670).
 16. Før-eksistens
  1. Vi ble unnfanget som åndebarn i himmelen og deretter født naturlig på jorden.  (Journal of Discourse, vol. 4, p. 218).
  2. Den første ånden som ble født i himmelen var Jesus (Mormon Doctrine, p. 129).
  3. Djevelen ble født etter Jesus i før-eksistensens morgen,” (Mormon Doctrine, p. 192).
 17. Profetene
  1. Vi trenger profeter i dag som i Det gamle testamentes tid(Articles of Faith, by James Talmage, p. 444-445).
 18. Frelse
  1. ”En av de mest feilaktige doktrinene skapt av Satan og videreført av mennesket er at mennesket er frelst alene ved Guds nåde; at tro på Jesus Kristus alene er tilstekkelig for å bli frelst,” (Miracle of Forgiveness, Spencer W. Kimball, p. 206).
  2. En frelsesplan trengtes for menneskene på jorden og Jesus og Satan kom med hver sin plan. Jesu plan ble godkjent, men ikke Satans. I realiteten ville Satan bli menneskenes frelser og nekte menneskene deres handlefrihet og detronisere Gud,  (Mormon Doctrine, p. 193;Journal of Discourses, vol. 6, p. 8)
  3. Jesu offer klarte ikke å rense oss fra alle typer synder (mord, gjentatt ekteskapsbrudd er unntak) (Journal of Discourses, vol. 3, 1856, p. 247).
  4. Gode gjerninger er nødvendig for å bli frelst (Articles of Faith, by James Talmage, p. 92).
  5. Det finnes ingen frelse dersom man ikke godtar Joseph Smith som Guds profet, (Doctrines of Salvation, vol. 1, p. 188).
  6. ”Det første resultatet (av soningen) er å sikre hele menneskeheten fra fallets straff, og på den måten å komme med en generell frelsesplan. Det andre resultatet er å åpne en måte for individuell frelse hvorved menneskeheten kan sikre seg  personlig syndsforlatelse.  (Articles of Faith, by James Talmage, p. 78-79).
  7. ”da disse syndene er resultatet av individuelle handlinger er det rettferdig at tilgivelsen for dem er avhengig av individuell lydighet etterlevelse av foreskrevne betingelser … av lover og forordninger i Evangeliet,” (Articles of Faith, by James Talmage, p. 79).
  8. ”Denne nåden  er en kraft som gjør  menn og kvinner i stand til å legge hånd på et evig liv og opphøyelse etter sine beste anstrengelser,” LDS Bible Dictionary, p. 697).
  9. ”Vi vet vi er frelst av nåde, etter alt vi kan gjøre” (2 Nephi 25:23).
 19. Treenigheten
  1. Treenigheten er tre separate guder. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. ”At dette er tre adskilte guder forskjellige fra hverandre blir demonstrert igjennom de aksepterte nedtegnelsene  av guddommelige samhandlinger med menneskene” (Articles of Faith, by James Talmage, p. 35).
  2. “Mange sier at det er én Gud; Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er én gud. Jeg sier at det måtte være en merkelig gud – tre i en og en i t re – det er en merkelig organisme... Alle er dyttet sammen i en gud i hht. Sekterianismen (Den kristne tro). Det ville vært den største guden i hele verden. Han ville være en vidunderlig stor gud – han ville være en kjempe eller et moster,” (Joseph Smith, Teachings, p. 372).

Noen mormonere vil kanskje være uenig i noe av dette her, men alt som står her, er hentet fra mormon forfattere, aktet av mormon kirken.

Denne artikkelen fines også på Spansk og Portugisisk. 

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.