Hvem er Gud?

Av Matt Slick

Spørsmålet ”Hvem er Gud?” er et godt spørsmål. Det er bedre enn å spørre ”Hva er Gud?” Det er fordi Gud eksisterer, skapte oss, elsker oss, har omsorg for oss, ønsker å sørge for oss og sendte sin sønn for å forløse oss. Om vi skulle spørre ”Hva er Gud?” kunne vi bli fristet til å si Gud er det uendelige individ, skaperen, en allestedsnærværende eller noe liknende. På en måte kan det være sant. Men det første spørsmålet bringer oss nærmere til å forstå mer av hvem Gud virkelig er i sitt vesent og hans kjærlighet for oss som åpenbart i Bibelen.
Bibelen lærer oss at i all evighet har det har bare vært, og vill alltid være bare  én Gud har ikke blitt skapt, han er  totalt kjærlig, absolutt rettferdig, absolutt hellig, totalt fyllt av nåde og han ønsker bare det beste for oss. Gud er hellig og kan ikke ha noe med synd å gjøre slik sier Bibelen det: ”Du har rene øyne og kan ikke se på ondskap” (Hab 1:13). Det betyr ikke at Gud ikke kan se om noen gjør noe galt. Det er en måte å beskrive hvor hellig Gud er. Gud kan ikke synde. Han er perfekt.

I Kristendommen er Gud en treenighet. Det betyr at Gud er tre personer, ikke tre guder. Teknisk sier læresetningen om treenigheten at i den ene Gud er det personene Faderen, Sønnen og Den hellig ånd. Den enkelte er ikke den samme personen som den andre, likevel er det ikke tre guder, men en. Dette er kan sammenliknes med hvordan tiden er. Tiden er er fortid, nåtid og fremtid. Fortid er ikke det samme som nåtid som igjen ikke er det samme som fremtiden. Men det er  ikke tre tider. Det er bare en tid som kalles tid.

Årsaken til at man bruker ordet ”person” når man beskriver Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er at hver enkelt av dem bidrar til personligheten – ikke i en kropp av kjøtt og blod, men i personligheten Med andre ord hver enkelt av dem har sin vilje, kjærlighet, snakker, er oppmerksom på andre, kommuniserer med andre osv. Dette er attributtene til personligheten og vi ser at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd hver for seg viser disse kvalitetene.

På grunn av treenigheten kan Gud bli legemlig i form av Sønnen, men fremdeles eksistere på en slik måte at han kan regjere universet. Derfor kan Sønnen kommunisere med oss på vårt nivå.

Her er det et par vers som gir et hint om treenigheten.

  • Mat 28:19  ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet  dere døper dem i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn”
  • 2. Kor 13:14 ” Herren Jesu Kristi nåde og Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle”

Bibelen sier det er bare en Gud. ”Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen  Gud”  (Isa 45:5) Likevel lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd  hver enkel  er kallt Gud.

Her følger en kort oversikt som viser at hver enkelt person i treenigheten deler de samme antributter som bare Gud innehar. Men husk Faderen, Sønnen og Den hellige ånd hver for seg har vilje og taler osv. Derfor sier vi at de er tre personer.

Fader Sønn Hellige ånd
Kalles Gud Phi 1:2 Joh 1:1,14; Apg 5:3-4
Skaper Isa 64:8 Joh 1:3; Job 33:4, 26:13
Allestedsnærværende 1. Kong 8:27 Mat 28:20 Salm 139:7-10
Allvitende 1 John 3:20 Joh 16:30; 21:17 1. Kor. 2:10-11
En vilje Luk 22:42 Luk 22:42 1. Kor 12:11
Taler Mat 3:17; Luk 5:20; 7:48 Apg 13:2
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.