Hvem er Jesus?

Av Matt Slick

Jesus er den sentrale figuren i kristendommen. Han sa: ”Jeg er veien sannheten og livet, Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14:6) Jesus gjorde også krav på å være Gud legemliggjort. Om du sammenlikner hva Gud sa til Moses i 2. Mos 3.14 (”Gud sa til Moses: Jeg er, den jeg er”)  med hva Jesus sa i Joh 8:58 (”Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg” ) forstår du raskt at Jesus gjør krav på å være Gud. Faktum er at andre også avga ”vitnemål” om at han var guddommelig.

  • Joh 20:28  ”Tomas svarte og sa til Ham: ”Min Herre og min Gud”
  • Kol 2:9  ”For i Ham bor hele Guddommens fylde legemlig”
  • Heb 1:8 ” Men til Sønnen sier Han: ”Din trone, Gud, står i evighheters evighet..”

Jesus er den andre personligheten i Treenigheten. Han er Ordet som ble kjød og tok bolig iblandt oss. ”1. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2. Han var i begynnelsen hos Gud 14. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.” (Joh 1:1-2;14) Fordi ordet var hos Gud og var Gud og så ble kjød, sier vi at Jesus har to naturer: guddommelig og menneskelig. Kristendommen erklærer derfor at Jesus er både Gud og menneske på samme tid.  Grunnen til at han er Gud legemliggjort er fordi det er bare Gud som kan sone for våre synder. Vi kan ikke gjøre det på egenhånd fordi vi er dødlige, syndefulle mennesker og vi kan ikke behage en uendelig hellig Gud. Jesus måtte bli menneske for å være istand til å dø for menneskeheten. Det betyr at Jesus tok vår plass på korset, dvs. han tok vår plass og led under Gud Faders vrede. Om du stoler på hva Kristus har gjort, da vil du bli frelst fra Guds rettferdige dom. Mere om det senere.

Gud er uendelig hellig, uten synd og rettferdig. Når vi synder, når vi gjør noe som er mot Guds vilje, da har vi fornærmet Gud. Siden han er uendelig, vil våre fornærmelser også få uendelige konsekvenser – på grunn av hvem vi har fornærmet nemlig den uendelig Gud. Siden ingen person kan gjøre en uendelig Gud til lags (fordi vi er dødelige og syndere) er det bare en igjen som kan fjærne våre synder, nemlig Gud selv. Det er derfor Jesus er Gud legemmeligjort, han som døde på korset, bare våre synder på sin kropp (1. Pet 2:24) og fysisk stod opp fra de døde

Nå, akkurat nå, i himmelen er Jesus fremdeles menneske: ”For det er en Gud og en Mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,” (1. Tim 2:5) Jesus stod opp fra de døde i den samme kroppen han døde: ”Jesus svarte med å si til dem: ”Ødelegg dette templet, og på tre dager skal jeg reise det opp. 20. Da sa jødene: ”Det har tatt førtiseksår å bygge templet, og du vil reise det opp på tre dager ” 21. Men han talte om sitt legemes tempel. 22. Da han senere var oppstått fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette til dem. Og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt.” (Joh 20:27) Han beholdt sårene fra korsfestelsen etter han sto opp fra de døde: ”Deretter sier han til Tomas: ”Kom med fingeren din og se hendene mine. Og kom med hånden din og legg den i min side! Vær ikke vantro, men troende!” (Joh 20:27)  Førti dager etter oppstandelsen for han opp til himmelen med sin jordiske kropp. ”Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok ham ut av syne for dem.” (Apg 1:9) Han vil komme tilbake fra himmelen og vil dømme alle mennesker. ”Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.” (Apg 1:11) Men på samme tid er han fremdeles  guddommelig, ”For i ham bor hele Guddommens fylde legemlig.” (Kol 2:9)

Jesus gjorde aldri noe galt, han utførte mange mirakler slik som helbredelse, kaste ut onde ånder, gikk på vannet, stillet stormen med en kommando, reiste opp mennesker fra de døde, og oppreiste seg selv fra de døde. Enskjønt det har  vært mange store lærere igjennom tidene, har ingen utført slike mirakler og gjort krav på å være guddommelig slik som Jesus. Det er derfor vi kan tro på ham når han sier: ”Jeg er vegen, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg!” (Joh 14:6)

Vi stoler på hva Jesus sa. Derfor .....

  • Vi ber til Jesus – Apg 7:55-60; 1. Kor 1-2 med Salmene 116:4; Joh 14:14
  • Vi tilber Jesus – Mat 2:2;11; 14:33; Joh 9:35-38; Heb 1:6
  • Jesus renser fra synd – 1. Joh 1:9
  • Jesus tilgir synder – Mat 9:1-7; Luk 5:20; 7:48
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.