Hvorfor er det nødvendig å skrive om romersk katolisisme?

av Matt Slick

Det er nødvendig  å skrive litt om Katolisismen siden det er vesentlige forskjeller i læresetningene hos Protestantene og de romersk Katolske. Protestantene  anklager Den katolske kirke for ikke å være i overensstemmelse med Skriften og katolikkene  erklærer at protestantene ikke har den rette troen slik den er ført frem av dem igjennom århundrer. Enten du er på den ene eller den andre siden er spørsmålet om Den romersk katolske kirke representerer kristendommen.

Om du er romersk-katolsk håper jeg du forstår at dette ikke er skrevet for å fornærme deg på noen som helst måte. Disse internettsidene er dedikert til å undersøke sannheten, all sannhet og sammenlikne det med Bibelen. Uavhengig av hvem det er eller hvilken gruppe det er som proklamerer sannheten vet vi at Skriften er Guds ord og ingen sannhet fra Gud vil motsi Bibelen. Jeg vil gjerne tilskynde deg å undersøke hva du finner her på disse sidene og undersøke om det som her læres er sannheten. Om du gjør det gjør du nøyaktig hva Bibelen befaler deg å gjøre:  å undersøke alle ting. (1 Tes 5:21; 1Pet3:15, 2 Tim 2:15; Apg 17:11; Jud 3) Siden den katolske kirke opprettholder at Bibelen er Guds ord vil jeg teste de katolske læresetningene mot Bibelens ord.

Om du er protestant  vil du antagelig like disse sidene bedre siden i hovedsak det er den romersk-katolske lære som blir  konfrontert. Det er helt klart at Den romerske kirken har lagt mye til de kristne læresetningene som ikke er åpenbart i Skriften.  Dette er en ting som må nøye undersøkes, siden det er  vitalt.

Den protestantiske kirken siterer Bibelen alene som kilden til  sine doktriner. Den katolske kirke på den andre siden siterer Bibelen og tradisjoner. Se på det følgende:

”.. 82. Derav følger at Kirken, som overleveringen og tolkningen av åpenbaringen er betrodd til, i sitt "skjønn om det åpenbarte ikke henter sin sikkerhet fra Den Hellige Skrift alene. Derfor er det at begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet". [1]

Det er klart at det er tradisjon som er kilden til de læresetningene som ikke læres i Bibelen, men som Den katolsk kirke sier er implisitt i Skriften og som er belyst igjennom Apostolisk tradisjon. Noen av disse er: Messen, bot, dyrkingen av Maria, skjærsilden, avlat, presteskapet, skriftemål, rosenkransen, alminnelige og dødelige synder og statuer i kirken. Kan vi tro på disse læresetningene til Den katolske kirken?  Representerer de kristendommen på en nøyaktig måte? Kan de understøttes av Bibelen. Motsier de Bibelen?

Vi prøve her å undersøke Romas læresetninger og sammenlikne dem med Bibelen for å se om de understøttes av eller motsier Guds ord. Vi vet at all sannhet i den kristne kirke kommer fra Ham, igjennom Den hellige ånd. Den vil derfor ikke være selvmotsigende. La oss derfor se hva Guds ord sier og sammenlikne det til det uskrevne ord som Den katolske kirke kaller Tradisjon..

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.