Hvorfor måtte Jesus dø for våre synder?

av Matt Slick

Enkelt sagt, årsaken til at Jesus måtte dø for våre synder er at vi kunne bli tilgitt og kunne være med Herren. Jesus er Gud legemmeliggjort (Joh 1:1,14: Kol 2:9) og bare Gud kan tilfredsstille Lovens krav om et perfekt liv og et perfekt offer for å rense oss fra våre synder.

Alle mennesker har syndet mot Gud. Men siden Gud er uendelig hellig og rettferdig må han straffe synderen, lovbryteren. Gjorde han ikke det, er ikke Loven en lov, for det er ingen lov uten straff. Straffen for å bryte Loven er døden, adskillelse fra Gud. Derfor trenger vi, synderne, en måte så vi kan unnslippe Guds rettferdige dom. Siden vi allerede er merket av synd og ikke kan holde Guds lov er det bare én som kan gjøre hva vi ikke kan, nemlig Gud selv. Det er derfor at Jesus er Gud legemmeliggjort. Han er både Gud og menneske. Han ble underlagt Loven (Gal 4:4) og han oppfylte den perfekt. Derfor er hans offer til Gud Fader på vegne av oss av uendelig verdi og er tilstrekkelig til å rense alle mennesker fra deres synder og omgjøre våre lovbrudd mot Gud.

Det følgende omrisset er et forsøk på å vise dette steg for steg ved å bruke Skriften og logikk.

Jeg håper det vil hjelpe deg til å forstå at Gud er frelseren vår og ikke noe som er funnet på. Jeg håper også at det vil hjelpe deg til å forstå at du må stole på Kristus alene for tilgivelse av dine synder at du ikke kan gjøre noe på egenhånd som vil gjøre deg fortjent til frelse fra Gud.

 1. Gud eksisterer
  1. 1 Mos 1:1 ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”
 2. Gud er uendelig
  1. Sal 90:2 ”Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.”
  2. Sal 147:5: ”Vår Herre er stor og rik på kraft; på hans forstand er det intet mål.”
  3. Jer 23:24: ”Eller kan nogen skjule sig på lønnlige steder så jeg ikke kan se ham? sier Herren. Oppfyller jeg ikke himmelen og jorden? sier Herren.”
 3. Gud er hellig
  1. Jes 6:3: ”Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud; all jorden er full av hans herlighet.”
  2. Åp 4:8: ”Og de fire livsvesener har, hvert især av dem, seks vinger; rundt omkring og innenfor er de fulle av øyne; og de holder ikke op dag eller natt med å si: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer!”
 4. Gud er rettferdig
  1. Neh 9:32-33: ”Og nu, vår Gud, du store, veldige og forferdelige Gud, du som holder din pakt og bevarer din miskunnhet, la det ikke tykkes deg ringe alt det onde som har rammet oss, våre konger, våre høvdinger, våre prester, våre profeter, våre fedre og alt ditt folk, fra assyrerkongenes dager til den dag idag! 33 Du er rettferdig i alt det som er kommet over oss; for du har vist trofasthet, men vi har vært ugudelige.”
  2. 2 Tess 1:6: ”For dette er rettferdig i Guds øyne: Dem som volder dere trengsler, skal han gi trengsler til gjengjeld,”
 5. Således er Gud uendelig hellig og rettferdig
 6. Videre forteller Gud oss hva han er
  1. Matt 12:34: ”Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen.”
 7. Gud uttalte Loven
  1. 2 Mos 20:1-3: ”Da talte Gud alle disse ord og sa: 2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig
 8. Således er Loven i hjertet til Gud og er en gjenspeiling av hans karakter siden det er hellig og godt.
  1. Rom 7:12: ”Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.”
 9. Videre, å bryte Guds lov er å forbryte seg mot ham siden det er hans lov vi bryter. Dette resulterer i en uendelig forbrytelse fordi Gud er uendelig.
 10. Videre, det er også riktig at Gud straffer lovbryteren. Og ikke straffe lovbryteren (synderen) er å tillate at en forbrytelse mot hans hellighet blir ignorert.
  1. Am 2:4: ”Så sier Herren: For tre misgjerninger av Juda, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de foraktet Herrens lov og ikke holdt hans bud, og deres løgnguder, som deres fedre hadde fulgt, førte dem vill;”
  2. Rom 4:15: ”for loven virker vrede;”
 11. Gud sier at den personen som synder må dø (bli straffet). Syndens lønn er døden.
  1. Ese 18:4: ”Se, alle sjeler hører mig til, både farens sjel og sønnens sjel; mig hører de til; den som synder, han skal dø.”
  2. Rom 6:23: ”For den lønn som synden gir, er døden,”
 12. Synderen trenger å unnslippe den rettferdige dommen til Gud ellers vill han bli fordømt.
  1. Rom 1:18: ”For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;”
  2. Mat 25:46: ”Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.”
 13. Men ingen synder kan unnslippe en uendelig forbrytelse fordi for å blidgjøre Gud og gjøre tingene riktig, må han adlyde Loven som er Guds standard for en rettferdige karakter.
  1. Gal 2:16: ”… eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.”
  2. Gal 2:21: ”Jeg akter ikke Guds nåde for intet; for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves.”
 14. Men synderen kan ikke oppfylle Loven for de han er syndig av natur
  1. Rom 8:3: ”For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn…”
 15. Siden synderen ikke kan oppfylle Loven og tilfredsstille Gud følger det at det er bare Gud som kan gjøre det.
  1. Dette er enkel logikk. Om vi ikke kan oppfylle Loven vil vi bli straffet etter den. Men siden Gud ønsker at vi skal bli frelst må loven oppfylles. Siden vi ikke kan holde Loven og den trenges å oppfylles, må den eneste som er i stand til å holde loven Gud gjøre det.
 16. Jesus er Gud legemmeliggjort
  1. Joh 1:1: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.”
  2. Kol 2:9: ”For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,”
 17. Jesus var også et menneske under Loven
  1. 1 Tim 2:5: ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,”
  2. Gal 4:4-5: ”Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, 5 for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår.”
 18. Jesus ble syndig for oss og bar våre synder på sitt legeme på korset og oppfylte således Loven.
  1. 2 Kor 5:21: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.”
  2. 1 Pet 2:24: ”Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.”
  3. Rom 8:3-4: ”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin Sønn i syndig kjøds liknelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 4 for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke lever vårt liv etter kjødet, men etter Ånden.”
 19. Derfor er frelsen ved nåde igjennom tro siden det ikke var ved at vi holdt Loven, men ved Jesus, som er Gud i menneskeform, som oppfylte Loven og døde i vårt sted.
  1. Ef 2:8-9: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en gave fra Gud; 9 ikke på grunn av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.”
  2. Gal 3:13: ”Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss - for det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre –”
  3. Ef 5:2: ”og ferdes i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.”
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.