Interessante sitater fra Hadith angående tilgivelse.

Frelse i Islam dreier seg om nåde og gjerninger. Jeg har blitt fortalt av muslimer at det er betingelser for å få tilgitt sine synder: Tro på Allah og Mohammed som hans profet, underkastelse til Allah og hans bud og oppriktig anger fra synder. Allah behøver ikke å tilgi noen for deres synder. Men Allah er full av nåde mot dem som har vært trofaste og oppriktige. Muslimene kan således ha et håp om å overleve Dommedag og gå til Paradis – om de gode gjerninger oppveier de dårlige.

Legg merke til i disse sitatene fra Hadith hvor ofte tilgivelse er gjort avhengig av holdninger og handlinger av hver enkelt person. Dette er forskjellig fra kristendommen hvor tilgivelse av synder mottas ved tro og ikke ved gjerninger (Ef 2:8-9) Vi tilstår våre synder (1 Joh 1:7-9) og angrer (Mat 4:17) og vi må selvsagt være oppriktige. Men tilgivelse av våre synder har ingenting å gjøre med gjerninger. Vi omvender oss fordi vi er tilgitt og ikke for å få tilgivelse.

 1. Straff som soning for synder
  1. Profeten la til: “Enhver blandt dere som fullfører sitt løfte vil bli belønnet av Allah. Og den som hengir seg til en av dem .. får straffen her i verden, den straffen vil være en soning for den synden. Og om en hengir seg til en av dem og Allah skjuler hans synd, da er det opp til ham om han vil tilgi eller straffe ham (i livet heretter) Volume 1, Book 2, Number 17: Narrated 'Ubada bin As-Samit:
 2. Oppriktige bønner resulterer i tilgivelse av synder
  1. Allahs apostel sa: ” Enhver som utfører bønnene i Quadr-natten på grunn av oppriktig tro og håper på Allahs belønning (ikke for å vise seg frem), alle hans tidligere synder vil bli tilgitt. Volume 1, Book 2, Number 34, Narrated Abu Huraira
  2. Allahs apostel sa: ”Enhver som trofast utfører bønner om natten i Ramadan, på grunn av oppriktig tro og håper å oppnå Allahs belønning (ikke for å vise seg), alle hans tidligere synder vil bli tilgitt”  Volume 1, Book 2, Number 36, Narrated Abu Huraira
 3. Faste og oppriktige bønner resulterer i tilgivelse
  1. Allahs apostel sa: “ Alle som observerer faste i måneden Ramadan pga. oppriktig tro, og håper å oppnå Allahs belønninger, alle hans synder vil bli tilgitt.” Volume 1, Book 2, Number 37, Narrated Abu Huraira.
 4. Renselse og rene tanker under bønn resulterer i tilgivelse.
  1. (Slaven til Uthman) Jeg så Uthman bin Affan spørre etter et beger med vann (og da det ble bragt) hellet han vann over hendene sine og vasket dem tre ganger og puttet dernest høyre hånden ned i vannet og vasket munnen, vasket nesen ved å ha vann i den og blåse ut. Så vasket han ansiktet og underarmene helt opp til albuen tre ganger, førte de våte hendene over hodet og vasket benene helt opp til anklene tre ganger. Så sa han: “Allahs apostel sa: “Om noen gjennomfører renselse (vask) slik jeg har gjort det og sier frem en to-rakat bønn (åndelig kommunikasjon med Allah) og han ikke tenker på noe annet (ikke i forbindelse med den bønnen han fremsier), hans tidligere synder vil bli tilgitt” Efter renselsen sa Uthman: “ Jeg skal fortelle dere en Hadith som jeg ikke ville ha fortalt dere dersom jeg ikke ble tvunget til det av et visst hellig vers (bistands-fortelleren Urwa sa: “Verset er: “Sandelig, de som skjuler de åpenbare tegn og veiledning som vi har sendt ned..” (2:159). Jeg hørte profeten si: “Om en mann utfører renselsen prefekt og så fremsier den obligatoriske bønnen i forsamlingen, vil Allah tilgi hans synder som han har gjort mellom denne bønnen og den neste bønnen han ber. Volume 1, Book 4, Number 161, Narrated Humran, See also 165
 5. Bønner fremsagt i en forsamling er 25 ganger bedre enn bønner i enerom og hvert skritt på veg til moskeen resulterer i tilgivelse av synd
  1. Profeten sa: “Bønner fremsagt i en forsamling er 25 ganger bedre (når det gjelder belønning) enn en bønn som man ber i sitt eget hus eller kontor, fordi man utfører renselse (vask) og gjør det perfekt. Og derefter går man til moskeen med den eneste hensikten at man skal be, så for hvert steg man tar mot moskeen, oppgraderer Allah ham en grad når det gjelder belønning og (tilgir) stryker ut en synd inntil han går inn i moskeen. Når han går inn i moskeen anses han som å være i bønn så lenge han venter på bønnetiden og englene ber hele tiden om Allahs tilgivelse for ham og de fortsetter å si: “ Å, Allah! Tilgi ham, så lenge han blir sittende på sin bønneplass og ikke fiser” (Se Hadith Nr 620) Volume 1, Book 8, Number 466, Narrated Abu Huraira,
 6. Bønner som sammenfaller med englenes bønner gir syndstilgivelse.
  1. Profeten sa: “Si “Amen” når imamen sier det og dersom din eller noen Andres “Amen” sies samtidig som englene vil alle hans synder bli tilgitt.” Ibn Shihab sa “ Allahs apostel pleide å si “Amen” Volume 1, Book 12, Number 747, Narrated Abu Huraira, Jmfr. 748.
 7. Om du fremsier en viss bønn og dør den dagen, vil alle sine synder bli tilgitt.
  1. Profeten sa: “ Den beste måten å be Allah om tilgivelse er å si: “'Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, Anta Khalaqtani wa ana abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, A'udhu bika min Sharri ma sana'tu, abu'u Laka bini'matika 'alaiya, wa Abu Laka bidhanbi faghfirli innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta.” Profeten la til: “Om noen fremsier denne bønnen med en fast tro og dør den samme dagen før kvelden kommer, vil han bli en av dem i Paradis, og om noen fremsier denne bønnen om natten med fast tro og dør før morgenene vil han bli en av dem i Paradis” Volume 8, Book 75, Number 318, Narrated Shaddad bin Aus, Jfr.335:
 8. Å fremsi en viss bønn 100 ganger gir samme belønning som om du gir ti slaver fri og det tilgir synder.
  1. Allahs apostel sa: “ Alle som sier: “La ilaha illal-lah wahdahu la sharika lahu, lahu-l-mulk wa lahu-l-hamd wa huwa 'ala kulli shai'in qadir," ett hundre ganger vil få same belønning som for å frigi ti slaver, og ett hundre gode gjerninger vil be innskrevet på hans konto, og hans resitatsjon vil bli et skjold den dagen for Satan inntil kvelden. Og ingen vil gjøre en større gjerning om han ikke overgår denne.”: “ Narrated Abu Huraira: Volume 8, Book 75, Number 412.
  2. Allahs apostel sa: “Enhver som sier: “Subhan Allah wa bihamdihi,” ett hundre ganger om dagen vil bli tilgitt alle sine synder selv om de var så tallrike som skummet på havet”

De foregående sitater fra Hadith kommer fra Sahih Bukhari og er sitert fra en Internet side http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.