Jehovas vitner og Jesu oppstandelse.

Jehovas vitner sier at Jesus ikke stod opp fra de døde i det samme legemet som han døde i.  (You Can Live Forever on Paradise Earth, p. 143-44).  I steden sier de han oppstod som et åndevesen og hans legeme ble tatt bort av Gud Fader. Derfor benekter de den fysiske oppstandelsen av Kristus. Er dette viktig? Ja, så absolutt!

1 Kor 15,14 sier: “Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs.” Med andre ord, om Jesus ikke stod opp fra de døde er kristendommen bortkastet tid, og vi er fremdeles døde pga. våre synder. Det er åpenbart at doktrinene om Jesu oppstandelse er vital og enn essensiell del av kristendommen. Men hva med Jehovas vitner?  Er det riktig som de hevder at Jesus stod opp igjen som en ånd og ikke i et legeme? Svaret er et bestemt: NEI.

Det er klart fra Jesu egne ord i Joh 2:19-21 at han ville oppstå fra de døde.

Joh 2,19-21: “Jesus svarte: "Riv ned dette templet, og jeg skal reise det opp på tre dager." 20 "I førtiseks år har de bygd på dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?" sa de. 21 Men han talte om sitt legemes tempel.”

Joh 2:19-21 er en klar profeti av Kristus. Legg merke til at han sier: ”dette tempelet” Apostelen Johannes gjør det klart for oss at “dette templet” er Jesu legeme. Følgelig ble Jesu fysiske legeme oppreist fra de døde. Ganske enkelt. Men Jehovas vitner tror ikke hva Jesus sa.

For at det skal være lettere for deg å se feilene i Jehovas Vitners argumentasjon og slå tilbake deres argumenter har jeg laget en liste over argumenter som brukes av Jehovas vitner for å underbygge påstandene sine.

1. De bruker 1 Pet 3:18 hvor det sies: “For også .. han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,” i et forsøk på å vise at Jesus ble levendegjort ikke fysisk, men som et åndevesen.

Deres bruk av skriften er feil fordi det ikke sies at han ble gjenreist som en ånd, men det sies han ble gjenreist i ånden. Hva betyr dette? Ganske enkelt at Jesus ble levendegjort I en uforgjengelig kropp. Det er dette 1Kor 15:35-45 sier når den sier at kroppen er sådd

i forgjengelighet, men oppstår i uforgjengelighet, sådd i vanære, oppstår i herlighet,

Sådd som et naturlig legeme og oppstår som et åndelig legeme osv. Jesus var den siste Adam, en livgivende ånd. Paulus gir et bilde av det gjenreiste legemet. Alle kristne vil oppstå i fysiske legemer. Det sies det samme om Jesus.

2. Bibelen sier at kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike (1Kor15:44-50) Derfor kunne ikke Jesu legeme oppreises i det samme legemet han døde i, siden det motsier dette verset.

Det Jehovas vitner ikke får med seg er at etter oppstandelsen sier Jesus: (Luk 24,39) “.. Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.” Legg merke til at Jesus ikke sa kjøtt og blod men han sa kjøtt og ben. Dette er fordi Jesu blod ble ofret på korset. Livet er i blodet og det er blodet som renser fra synd: (3 Mos 17,11) “For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.” Sammenlikn også med: 1 Mos 9:4, 5 Mos 12:23 og Joh 6:53-54. Jesus pekte på at han var forskjellig. Han hadde en kropp, men ikke en kropp av kjøtt og blod. Det var kjøtt og ben.

3. Jehovas vitner hevder at Jesus viste seg i forskjellige fysiske former for å overbevise disiplene at han hadde gjenoppstått.

Dette er en feil påstand av flere grunner. For det første ville det bety at han lurte disiplene sine til å tro at kroppen hans hadde oppstått, noe den ikke hadde iflg. Jehovas vitner. For det andre, det setter til side Jesus klare lære som sier at legemet ville oppstå. Det sa han i Joh 2,19-21: “Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager. 20 Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager? 21 Men han talte om sitt legemes tempel.” Jesus selv sa at legemet hans ville oppstå. Jehovas vitner benekter klart hva Jesus selv sa. For det tredje 1 Tim 2:5 sier: ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,” Her sies det at Jesus er et menneske – “er” I nåtid. Om han ikke hadde blitt fysisk gjenreist hvordan kunne han da være et menneske?  Det kunne han ikke.

4. Jesus kom til syne i forskjellige legemer etter oppstandelsen, på samme måte som englene tok på seg menneskelig former i Det gamle testamentet for å vise disiplene at han hadde gjenoppstått.

Igjen motsier dette hva Jesus sier i Joh 2:19-21 at han ville gjenreise seg selv fra de døde, fysisk. Likeledes er ikke Jesus en engel til tross for hva Jehovas vitner tror. Jesus var Gud legemliggjort. (Joh8:58; Joh 1:1,14; Kol 2:9; Fil 2:5-8).

Jehovas vitner lærer at Jesus ikke stod opp fra de døde i det samme legemet som han døde. Dette er en farlig doktrine som motsier Bibelen og fordømmer de som tror på det, til evig fortapelse fordi de fornekter hans fysiske oppstandelse som er et bevis på hans seier over døden. Jehovas vitner bør huske Jesu egen ord når han sa: “Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.” Siden han snakket om sin egen kropp som Johannes sier i vers 21 må det være sant at Jesus stod opp fra de døde i den samme kroppen som han døde i.  Ved himmelfarten så folk at legemet hans for opp til himmelen for å være med Faderen. De så legemet hans stige opp. Derfor kan det sies at Jesus, mennesket, er mellommannen mellom ”gud og menneske” (1Tim 2:5). Det er ingen engel eller et åndevesen som er mellommann. Det er mennesket Jesus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.