Jesu oppstandelse var fysisk

av Matt Slick

Jesu oppstandelse er en fundamental og essensiell i den kristne opplæringen. Jesus oppstandelse er så viktig at uten denne er Kristendommen falsk. Paulus sa i 1 Kor 15:14: ”Men har ikke Kristus stått opp, da er vår forkynnelse tomme ord, og deres tro er til ingen nytte.” Tre vers senere, vers 17, sier han igjen: ” Men har ikke Kristus stått opp, da er det ikke noe gagn i deres tro; da er dere ennå i deres synder.” Det finnes nok mange ting som kristne kan være uenige om men likevel være kristne, men dette er ikke ett av de emnene. Å fornekte Jesus oppstandelse er å benekte selve hjerte i Kristendommen selv.

Men problemet med oppstandelsen er ikke så mye å bli enige om at det var en oppstandelse som hvordan den var. Uheldigvis angriper sektene Kristi oppstandelse og tolker det på forskjellige måter og derigjennom fornekter hans fysiske oppstandelse. Vi må stille spørsmålet om Jesus oppsto i den sammen kroppen han døde eller om han oppsto i en ånde kropp uten kjøtt og blod. Svaret på dette spørsmålet er vitalt. Det skiller de sanne kristne fra falske systemer. Derfor gir jeg deg her den korrekte doktrinen om Kristi oppstandelse; og jeg betrakter den så viktig at jeg skriver den som et sannhets utsagn:

Jesus sto opp fra de døde in den samme fysiske kroppen han døde i. Dette oppstandne legemet var en helliggjort åndelig kropp.

Dette utsagnet er Skriftens korrekte doktrine. Det står i motsigelse til Jehovas Vitners og Shephers’s Chapel gruppenes utsagn om at Jesus ikke sto opp fysisk men i en åndelig kropp. Ingen av gruppene benekter de klare bibelske utsagnene om at Kristus sto opp igjen, men de forandrer meningen av oppstandelsen slik at den i virkeligheten ikke fant sted. Sto Jesus opp fra de døde i den samme fysiske kroppen han døde i? JA!

Etter oppstandelsen var Jesus i stand til å spise (Luk 24:42-43). Han viste folk hendene og føttene sine med merkene etter naglene. (Luk 24:39; Joh 20:27) og folk til og med omfavnet føttene hans og tilbad ham. (Mat 28:9). Da historien om Jesu oppstandelse spredte seg, sa Tomas som tvilte på oppstandelsen: ”Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren i naglemerket, og stikke hånden min i siden hans, så kommer jeg slett ikke til å tro! (Joh 20:25). Senere kom Jesus til syne for Tomas og sa til ham: ”Deretter sier han til Tomas: Kom hit med fingeren din, og se hendene mine; kom hit med hånden din og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende!” (Joh 20:27)

Om Jesu kropp ikke hadde stått opp kunne ikke hendene og føttene hans ha merker etter naglene som ble brukt ved korsfestelsen. Vurder de følgende versene som enda flere bevis på at legemet hans ble oppreist:

  • ”Om kvelden samme dagen, den første dag i uken, mens disiplene holdt seg bak låste dører av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! 20 Etter å ha sagt dette, viste han dem hendene og siden. Og disiplene ble glade, da de så Herren.”( Joh 20:19-20)
  • ”Han sa til dem: Hvorfor er dere så forskrekket? Og hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? 39 Se på hendene og føttene mine, at det er meg! Rør ved meg og se, for en ånd har da ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har! (Luk 24:38-39)

Det er selvklart at Jesus ble oppreist i den sammen kroppen han døde i, med de samme hullene i hendene og føttene. Vi ser at Jesus erklærte at han hadde kjøtt og ben. Har en ”ånde kropp” kjøtt og ben? Absolutt ikke.

Jeg har hørt at det sies at Jesus fysiske kropp døde, men hans åndelige kropp oppsto. Om det er riktig består da en åndelig kropp av kjøtt og ben slik som den fysiske kroppen? Det er ikke fornuftig. Og om Jesu kropp ikke oppsto, hva hendte da med kroppen hans? Ble den oppløst? Ble den flyttet til et annet sted? Det finnes ingen annen bibelsk fortelling om hva som hendte med Jesu kropp enn at den oppsto fra de døde. Således kan vi konkludere: Kroppen hans oppsto fra de døde.

Johannes 2:19-21

”Jesus svarte og sa til dem: Riv ned dette templet, og på tre dager skal jeg reise det opp igjen. 20 Jødene sa da til ham: I førtiseks år har de bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager? 21 Men det var sitt legems-tempel han talte om.” (Joh 2,19-21)

Uttrykket ”jeg skal reise det opp” kommer fra ordet ”egeiro”. ”Egeiro” is futurum, aktiv, indikativ, første person entall. Aktiv brukes på gresk for å indikere hvem det er som utfører handlingen. I dette tilfellet, siden det er første person entall (”Jeg”) sier Jesus at det er han selv som ville utføre handlingen ” reise opp” (oppstandelsen). Dette er nøyaktig hva den greske teksten sier.

Men fremdeles er det noen som fornekter Jesus fysiske oppstandelse – selv etter å ha studert Joh 2:19-21. Vi kan klart se hvordan Jesus profeterer hvordan han vil oppreise kroppens tempel slik som det er gjort klart ( i vers 21) av apostelen Johannes som sier klart at Jesus snakket om legemets tempel. Derfor burde dette være et avgjørende bevis at Jesus sto opp fra de døde i den samme kroppen han døde i. Det er klart fra Joh 2:19-21 at Jesus forutsa at han ville oppreise kroppen sin – og det gjorde han. Er ikke dette nok til at vi kan la det spørsmålet ligge? Man skulle tro det, men motstanden fortsetter.

1Kor 15:35; 39; 42-22

”35: Men kanskje vil noen si: Hvordan står de døde opp? Hva slags legeme trer de fram med? 39: Ikke alt kjøtt er av samme slag; nei, det er ett slag i mennesker, et annet i fe, et annet i fugl og et annet i fisk. 42-44: Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd et naturlig legeme, det står opp et åndelig legeme. For finnes det et naturlig legeme, så finnes det også et åndelig legeme.”

Vers 44 blir brukt i et forsøk på å slå fast tanken om at Jesus ikke oppsto fysisk men bare åndelig. Men jeg har allerede slått fast i argumentasjonen ovenfor at Jesus sto opp i den samme kroppen han døde i, med de samme hullene i hender og føtter. Vi så at Jesus selv sa at han hadde kjøtt og ben (Luk 24:39) Igjen må jeg spørre, har en åndelig kropp kjøtt og ben? Ingen steder i Skriften står det.

Paulus sier ikke at det er to adskilte kropper for hvert menneske, en fysisk og en åndelig og at etter den fysiske kroppen dør, er det den andre og annerledes åndelige kroppen som overtar. Tvert imot når han refererer til den samme kroppen sier han: ”Det blir sådd et naturlig legeme, det står opp et åndelig legeme.” (vers 44) ”Det” refererer til det samme legemet i begge setningene og ikke til forskjellige. (Se vers 43: ”Det blir sådd i vanære” o.a.) Det samme legemet oppstår igjen, men nå som et åndelig legeme. Med andre ord den åndelige kroppen er den samme kroppen han hadde tidligere, men nå forandret til en åndelig.

”For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. (1 Kor 15:53-54) ”Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. (1 Kor 15:20) Av dette kan vi slutte at det åndelige legemet egentlig er et fysisk legeme, de samme kroppene vi har i dag bare nå herliggjort. Hvis ikke er det ingen oppstandelse.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.