Jesu to naturer.

Jesus er Gud i menneskelig form. Han er ikke halvparten Gud og halvparten menneske. Han er fullstendig Gud og fullstendig menneske. Det vil si at Jesus har to adskilte naturer: Gudddommelig og menneskelig. Jesus er Ordet og var hos Gud og ble gjort til kjød. (Joh 1:1,14) Dette betyr at i den ene personen Jesus er det to naturer, nemlig Gud og menneske. Den guddommelige naturen ble ikke endret. Den ble ikke forandret. Han er absolutt ikke et menneske som “hadde Gud i seg”, ei heller er han et menneske som manifesterte det guddommelige prinsipp. Han er Gud, den tredje personen i Treenigheten Trinity. “Han gjenspeiler Guds herlighet og er det sanne bildet av hans vesen, og holder alle ting oppe ved sitt mektige ord. Og da han hadde fullført renselsen for syndene, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye”. (Heb 1:3) Jesu to naturer er ikke “blandet” sammen, og heller ikke kombinert til en ny Gudmenneske natur. De er adskilte men oppfører seg som en enhet i personen Jesus. Dette kalles Hypostatisk union.

Den følgende oppstillingen kan gi deg et bilde av dette:

Jesus er én person med to naturer

Gud Menneske

Han tilbedes (Mat 2:2,11; 14:33; 28:9)
Han bes til (Apg 7:59; 1Kor 1:1-2)
Han ble kalt Gud (Joh 20:28; Heb 1:8)
Han ble kalt Guds sønn (Mar 1:1)
Han er uten synd (1Pet 2:22; Heb 4:15)
Han visste alle ting (Joh 21:17)
Han gir evig liv (Joh 10:28)
I ham bor hele Guddommens fylde legemlig. (Kol 2:9)

Han tilber Faderen (Joh 17)
Han ber til Faderen (Joh 17:1)
Han ble kalt menneske (Mar 15:39; Joh 19:5)
Han ble kalt Menneskesønnen (Joh 9:35-37)
Han ble fristet (Mat 4:1)
Han økte i visdom (Luk 2:52)
Han døde (Rom 5:8)
Han har et legeme av kjøltt og blod (Luk 24:39)

Communicatio Idiomatum

En doktrine som er relatert til Den hypostatiske Union er Communication idiomatum (Lat.:  Egenskapenes kommunikasjon). Den lærer oss at egenskapene til både den guddommelige og den menneskelige natur tilskrives en og samme person: Jesus. Det betyr at mennesket Jesus kan kreve æren han hadde hos Faderen før verdens grunnvoll ble lagt (Joh 17:5), kreve at han steg ned fra himmelen, og også kreve å være allestedsnærværende. (Mat 28:20) Alle disse tingene er guddommelige kvaliteter som Jesus krever som sine, således ble guddommelige kvaliteter gjort krav på av personen Jesus.

En av de mest vanlige feil som ikke kristne sekter har er at de ikke forstår de to naturene til Kristus. Som eksempel: Jehovas vitner Jehovah's Witnesses fokuserer på Jesu menneskelighet og ignorerer hans guddommelige side. Gjentatte ganger  siterer de vers som viser Jesus som menneske og prøver å sette dem opp mot vers som viser at Jesus også er guddommelig. Christian Science Christian Scientists  på den annen side gjør det omvendte. De fokuserer på at skriften viser at Jesus er guddommelig til en slik grad at de nekter hans virkelige menneskelighet.

For å få en korrekt forståelse av Jesus og på den måten forståelse av alle læresetningene som har med han å gjøre, må man forstå Jesu to naturer og definere disse. Jesus er én person med to naturer. Dette er hvorfor han kunne gro i visdom og velvilje (Luk 2:52) samtidig som han kjenner alle ting (Joh 21:17). Han er det guddommelige ord som ble menneske (Joh1:1,14).

Bibelen handler om Jesus (Joh 5:39). Profeterte om ham (Apg 10:43). Faderen bar vitnesbyrd om ham (Joh 5:37; 8:18). Den hellige ånd Holy Spirit bar vitnesbyrd om ham (Joh 15:26). Jesus gjerninger bar vitnesbyrd om ham (Joh 5:36;10:25). Mengden bar vitnesbyrd om ham (Joh 2:17). Og Jesus vitnet om seg selv (14:6; 18:6).

Andre vers som det er lurt å vurdere når du undersøker hans guddommelighet er Joh 10:30-33; 20:28;Kol 2:9; Fil 2:5-8; Heb 1:6-8 og 2 Pet 1:1.

1Tim 2:5 sier: “For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,..” Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. (1 Joh 2:1) “...vår Frelser, Jesus Kristus” (Tit 2:13) “..Jesus er Herre..”(Rom 10:9-10). Han er Jesus.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.