Jesus er et menneske

av Matt Slick

En av de mindre kjente bibelske doktrinene er at Jesus er et menneske i dag. Mange vet ikke at akkurat nå, i Himmelen, er Jesus  et menneske, men i en forherliget kropp. Mange protesterer på det, og kommer med forskjellige innvendinger (som besvares på slutten av denne artikkelen) mot at han er menneske i dag. De tar feil. Det følgende er bevis fra Bibelen at han er både guddommelig og menneskelig av natur.

Det er bibelsk korrekt å si at Jesus er et menneske, akkurat nå i himmelen – enskjønt en forherliget menneske. Men det ville være galt å si at han er bare menneske. Han er både guddommelig og menneskelig av natur på samme tid (Kol 2:9). Han er både Gud og menneske akkurat nå.

Videre Jesu menneskelighet er viktig av to grunner. Først, det er hva Bibelen lærer.  Og nummer to, som et menneske er Jesus en prest for evig og alltid etter Melkisedek. Som prest kan han alltid gå i forbønn for oss.

 • ”dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss, han som er blitt øversteprest til evig tid på Melkisedeks vis.” (Heb 6:20)
 • ”Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.”(Heb 7:25)
 • For å være en prest måtte Jesus være et menneske. En ånd kan ikke være prest etter Melkisedeks ordning.  Og om Jesus ikke er et menneske nå, kunne han ikke være prest og han kunne ikke gå i forbønn for oss i all evighet. Derfor er det å benekte at Jesus er et menneske nå, å benekte hans presteskap og hans forbønn på våre vegne. Uten hans forbønn er vi fortapte.
 1. Jesus døde
  1. Det er ingen diskusjon om Jesus døde på korset unntagen for noen ikke-religøse grupper og forkjellige ateistiske grupper som fornekter de Bibelske opptegnelsene. Skriften forteller oss at Jesus døde.
   1. ”For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham.” (1 Tess 4:14).
 2. Jesus sto fysisk opp igjen
  1. Bibelen lærer oss at Jesus sto opp fra de døde. Uheldigvis er det en del kristne som ikke er klar over at Jesus sto opp igjen i den samme kroppen han døde enskjønt nå en forherliget kropp. Vi ser at Jesus forutsier sin oppstandelse av sin fysiske kropp i Joh 2:19-21 og oppfylte dette i andre vers:
   1. Jesus svarte: "Riv ned dette templet, og jeg skal reise det opp på tre dager." 20 "I førtiseks år har de bygd på dette templet, og du vil reise det opp igjen på tre dager?" sa de. 21 Men han talte om sitt legemes tempel. (Joh 2:19-21)
   2. ”Se på mine hender og mine føtter; det er meg. Ta på meg og se! En ånd har da ikke kjøtt og ben, som dere ser at jeg har."( Luk 24:39)
   3. ”Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere." 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren.” (Joh 20:19:20) ” Så sier han til Tomas: "Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende.” !"( Joh 20:27)
   4. ”Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs."( 1 Kor 15:14)
    1. Å slå fast at Jesus sto opp igjen er ikke nok. Det må fastslås at Jesus oppsto fysisk, om ikke Jesus ord skal gjøres til løgn.
 3. Etter Jesu korsfestelse og oppstandelse
  1. Jesus viste seg for en rekke mennesker for å bevise at han hadde stått opp fysisk. I disse versene ser vi at han ville oppreise kroppens tempel. Dette gjorde han og kroppen han oppstod i var den han døde i, siden det beholdt sårene etter korsfestelsen – han hadde fremdeles hull i hendene og siden.
  2. Jeg må anføre her at dersom noen fornekter Kristi oppstandelse er troen hans bortkastet og han er ikke en ekte kristen. Det er ikke tilstrekkelig å si at Jesus sto opp igjen. Du må anerkjenne at han sto opp igjen fysisk. En ”ånde” oppstandelse er ikke en oppstandelse av kroppen og uten Jesu kropps oppstandelse, døden har ikke blitt beseiret og vår tro har vært til ingen nytte.
 4. Jesu oppstandne kropp var en forherliget kropp
  1. Jesus oppsto fra de døde i den samme kroppen som han døde. Men hva slags kropp var denne fysiske kroppen han sto opp i? Kunne den dø igjen? Ville den bli trett og eldes? Bibelen forteller oss om den oppstandne kroppen, en slik kropp som alle kristne vil motta en gang i fremtiden.
   1. Men noen vil si: ”Hvordan oppreises de døde? Og i hvilken kropp vil de komme?  ” Men nå vil vel noen si: "Hvordan står de døde opp; hva slags legeme har de?".. ”Men kanskje vil noen si: Hvordan står de døde opp? Hva slags legeme trer de fram med? 40 Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer; men de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41 Solen har én glans, månen en annen, og stjernene en annen; ja, den ene stjerne er ulik den andre i glans. 42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd et naturlig legeme, det står opp et åndelig legeme. For finnes det et naturlig legeme, så finnes det også et åndelig legeme. 45 Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden, av støv; det andre mennesket er fra himmelen. 48 Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 Og liksom vi har båret den jordiskes bilde, så skal vi også bære den himmelskes bilde..” (1 Kor 15:35:40-49)
   2. Disse versene forteller oss at noe hender med de oppstandne. Legg merke til vers 44 som sier:” Det blir sådd et naturlig legeme, det står opp et åndelig legeme.” Det samme legemet som blir ”sådd” (dør) står opp igjen. Den naturlige legemet, er det legemet vi er født i. Det naturlige legemet dør og gjennoppstår fra de døde. Men når det gjenoppstår forandres det til et åndelig legeme. Det oppståtte legemet er forskjellig fra det naturlige legemet i sine egenskaper og kvaliteter slik som Jesus demonstrerte det. Men det er viktig å merke seg at det er det samme legemet som før døden, men ”forbedret”, ”herliggjort”, ”åndeliggjort” osv. Vi legger merke til at Jesus beholdt sårmerkene i hendene sine og i siden (Joh 20:27), men likevel var han i stand til å vise seg for disiplene i et rom uten å gå gjennom døren (Joh 20:19-20) Han ble oppreist i den samme kroppen som han døde, men den var herliggjort.
 5. Jesus er et menneske i en forherliget kropp.
  1. Vi har allerede sett at Jesus ble oppreist fra de døde i den samme kroppen som han døde, men det er et oppstandent legeme. Men det er noen mennesker som tror at når Jesus for opp til himmelen hadde han ikke behov for sin fysiske kropp. Men det er ikke hva Bibelen lærer oss. Det finnes ingen steder hvor det står at Jesus sluttet å være et menneske. Tvert imot sier NT at han fremdeles er et menneske.
   1. ”For i ham bor hele guddoms-fylden legemlig.” (Kol 2:9)
   2. ”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,” (1 Tim 2:5)
    1. Her ser vi at Jesus kalles et menneske. I verset Kol 2:9 brukes det nåtid (”er”). Det sies klart at Jesus er et menneske.
    2. ”Og da jeg fikk se ham, falt jeg som død ned for føttene hans, men han la den høyre hånden sin på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.( Åp 1:17-18)
  2. Legg merke til at det i Kol 2:9 brukes formen ”bor”, nemlig nåtid (presens). Kolosserne ble skrevet lenge etter Jesus himmelfart, likevel sier Paulus at han har et legeme. Hvilken kropp er det? Selvsagt det er den samme kroppen som han ble oppreist i. For å gjøre det klart at Jesus var et menneske, les det neste verset. I Åp 1:17-18 er Jesus i Himmelen og Johannes apostelen faller ned for Jesu føtter og Jesus legger sin høyre hånd på ham. Det er helt klart fra disse versene at Jesus har en kropp som et menneske.
 6. Svar på innvendinger
  1. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds kongerike. Noen argumenterer at Bibelen sier at kjøtt og blod ikke kan komme til himmelen slik det sies i 1 Kor 15:50: ”Men det sier jeg dere, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike; heller ikke skal det som er forgjengelig, arve uforgjengelighet.”
   1. Uttrykket ”kjøtt og blod” er et uttrykk som brukes for å betegne den naturlige tilstanden eller den kjødelige tilstanden til mennesket. (Menneske slik vi kjenner det til daglig)
    1. ”Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min Far i himmelen.” (Matt 16:17)
    2. ”åpenbarte sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne ham blant hedningefolkene, da rådførte jeg meg ikke straks med kjøtt og blod,” (Gal 1:16)
    3. ”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene, mot dem som hersker over verden i denne mørke tid, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” (Ef 6:12)
    4. ”Da nå barna har del i blod og kjøtt, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre ham maktesløs som hadde makten over døden, det er Djevelen,” (Heb 2:14)
  2. Etter oppstandelsen sa Jesus: ” Men de nødte ham og sa: Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller! Han gikk da inn for å bli hos dem.”Se på hendene og føttene mine, at det er meg! Rør ved meg og se, for en ånd har da ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har!” (Luk 24:29). Jesus sier klart at han har kjøtt og ben og ikke kjøtt og blod. Dette kan se ut som en lek med ord, men det er ikke det. Alle ord i Bibelen er inspirerte og Jesus valgte sine ord med omhu. Husker du at Jesus blod ble tappet ut av ham på korset. Det er hans utgytte blod som renser oss fra syndene våre: ”Men dersom vi ferdes i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.” (1 Joh 1:7). Jesus var offeret og hans blod renser oss. Derfor står det kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, men kjøtt og ben kan.
  3. Den siste Adam ble en livgivende ånd. ”Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.” (1 Kor 15:45). Dette verset sier ikke at Jesus er uten kropp, men at han er en livgivende ånd. Det er som den siste Adam, han er den som gir liv til folk (Joh 10:27-28) Videre er det bestemt at Jesu oppstandne kropp er slik utstyrt at han kan være både i den fysiske sfære og i den åndelige sfære.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.