Kdo je Ježíš?

Ježíš je ústřední postavou křesťanství. Řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6). Ježíš také o sobě prohlásil, že je ztělesněný Bůh. Když porovnáme, co Bůh řekl Mojžíšovi v Exodus 3:14 (Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „JSEM, KTERÝ JSEM.“) s tím, co řekl Ježíš v evang. Jana 8:58 (Ježíš odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem.“), tak je zřejmé, že Ježíš o sobě tvrdil, že je Bůh. Ve skutečnosti i jiní vypovídali o Jeho božství:

  • Jan 20:28, "’Můj Pán a můj Bůh!‘ zvolal Tomáš."
  • Kol 2:9, "V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství,"
  • Žd 1:8, "Ale o Synu říká: ‚Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, ...‘"

Ježíš je druhou osobou Trojice. On je Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha… To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (John 1:1-2,14). Protože Slovo bylo u Boha a bylo Bůh a stalo se tělem, říkáme, že Ježíš má dvě podstaty: božskou a lidskou. Křesťanství tedy učí, že Ježíš je zároveň Bůh a zároveň člověk. Bohem v těle je proto, že pouze Bůh může odčinit naše hříchy; nemůžeme to udělat sami, protože jsme smrtelné, hříšné bytosti a nemůžeme se líbit nekonečnému, svatému Bohu. Ježíš se musel stát člověkem, aby mohl zemřít za lidstvo. To znamená, že Ježíš nás zastoupil na kříži, tj. místo nás vytrpěl hněv Boha Otce. Pokud věříš v to, co Kristus učinil, pak budeš zachráněn od spravedlivého Božího soudu. Více o tomto dále.

Bůh je nekonečně svatý, bez hříchu, a spravedlivý. Když hřešíme, když děláme to, co je v rozporu s Boží vůli, tak urážíme Boha. Protože On je nekonečný, náš přestupek proti Němu získává nekonečnou kvalitu -- tím, koho jsme urazili: nekonečného Boha. Vzhledem k tomu, že se nikdo nemůže zalíbit nekonečnému Bohu (protože jsme smrtelní a hříšní), pak zbývá jediný, kdo může odstranit naše hříchy, sám Bůh. Proto Ježíš je Bohem v těle, ten, který zemřel na kříži, vzal naše hřích na svém těle (1 Petr 2:24), a fyzicky vstal z mrtvých.

Nyní v nebi, Ježíš má stále podobu člověka: "Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš," (1 Tim 2:5). Ježíš vstal z mrtvých ve stejném těle, ve kterém zemřel: "’Zbořte tento chrám,‘ odpověděl Ježíš, ‚a za tři dny ho postavím.‘ 20 ‚Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!‘ řekli na to Židé. ‚A ty ho postavíš za tři dny?‘ 21 (On ale mluvil o chrámu svého těla. 22 Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.)" (Jan 2:19 -22). Také Mu zůstaly rány z Jeho ukřižování po svém zmrtvýchvstání: "Potom řekl Tomášovi: ‘Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.‘" (Jan 20:27). Čtyřicet dnů po svém vzkříšení vystoupil do nebe tělesně: "Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku." (Sk 1:9). Jednou se zase vrátí z nebe aby soudil svět a všechny lidi: "Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." (Sk 1,11). Zároveň je však stále Bohem, "V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství," (Kol 2:9).

Ježíš nikdy neudělal nic špatného. Učinil mnoho zázraků, uzdravoval nemocné, vyháněl démony, chodil po vodě, rozkazem uklidnil bouři, křísil lidi z mrtvých, a sám vstal z mrtvých. V historii bylo mnoho velkých učitelů, ale žádný z nich neprováděl takové zázraky, a neprohlašoval se za Boha, tak jako Ježíš. Proto Mu můžeme věřit, když říká: "Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (John 14:6).

Věříme tomu, co Ježíš řekl. Proto ...

  • K Ježíši se modlíme - Sk 7:55-60; 1 Kor 1:2 a Žalm 116:4; Jan 14:14
  • Ježíše uctíváme - Mt 2:2,11; 14:33; Jan 9:35-38; Žd 1:6
  • Ježíš očišťuje od hříchů - 1 Jan 1:9
  • Ježíš odpouští hříchy - Mt 9:1-7; Lk 5:20; 7:48
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.