Kristne læresetninger, del 1

av Matt Slick

Det følgende er omrisset av de kristne læresetningene. Den er kort, nøyaktig og informativ. Som med alle nye emner man vil lære, må man begynne med det grunnleggende. Det grunnleggende er basis for det kristne liv. Om du lærer dette som står her blir du både skolert i det grunnleggende og kunnskapsrik. Alt du trenger er at du blir skolert i det grunnleggende og så dyrker du videre din kristne vandring.  Hebreerne 6:1:” La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne.” En bygning er ikke mer solid enn fundamentet.

 1. Bibelen
  1. Bibelen består av 66 bøker: 39 i Det gamle testamentet (GT) og 27 i det nye (NT) (3x9=27).
   1. GT har ca. 23,214 vers. NT har ca. 7,959 vers.
  2. Det tok ca. 1600 år å skrive Bibelen.
   1. Den ble skrevet på tre sprog.(Hebraisk, Arameisk og Gresk) av omkring 40 forfattere og er tvert igjennom konsistent.
   2. Den ble skrevet på tre kontinenter: Afrika, Asia og Europa.
   3. Den ble skrevet av en rekke folk: profeter, prester, munn-skjenker, en konge, dommere, fiskere osv.
  3. Den første oversettelsen av den engelske Bibelen ble igangsatt av John Wycliffe og ferdigstillet av John Purvey i  1388.
  4. Den første amerikanske oversettelsen av Bibelen ble kanskje publisert noen tid før 1752.
   1. Den første norske oversettelsen av deler av Bibelen skjedde omkring 1250, Aslak Bolts bibel. I Norge kom det ingen egen bibeloversettelse på reformasjonstiden, og man var inntil 1904 henvist til danske. En viss fornorskningsprosess fant sted etter 1814, og reviderte utgaver av Det nye testamente kom i 1819, 1830 og 1873. En oversettelse av Det gamle testamente fra hebraisk ved Kaurin, Caspari, Thistedahl o.a. var klar i 1893, men først i 1904 kom en selvstendig oversettelse av hele Bibelen fra grunnteksten.
  5. Bibelen har blitt oversatt i sin helhet eller delvis til 2479 sprog og dialekter (per 31. Des 2008)
  6. Bibelen ble delt inn i kapitler av Stephen Langton ca  1228
   1. GT ble oppdelt i vers av R. Nathan i 1448 og NT av Robert Stephanus i 1551
  7. GT – totalt 39 bøker og fem hovedinndelinger: Mosebøkene, historiske (Josva til  Ester), poetiske (Job til Salomos Høysang), de store profeter (Jesaia til Daniel) og de mindre profeter (Hosea til Malaki)
  8. NT –totalt 27 bøker med fire hoveddeler.
   1. Evangeliene (Matteus til Johannes) historiske (Apostlenes gjerninger), Brevene (Romerne til Juda) og profetiske (Johannes Åpenbaring)
  9. Reliabilitet (hvor mye vi kan stole på) de bibelske dokumentene.
   1. Bibelen er 98,5% tekstuell ren. Dvs. at igjennom all kopiering av Bibelens manuskripter er det bare 1½% som man kan stille spørsmål ved. Ingen av hele verdens gamle skrifter ikke engang nærmer seg den nøyaktigheten som finnes i de bibelske dokumenter.
   2. Den 1 1/2% som det kan stilles spørsmål ved  berører overhode ikke læresetningene. De områdene det dreier seg om her, er hovedsakelig variasjoner i ordbruk og rettskrivning.
   3. GT har ikke så mange understøttende dokumenter som NT men ikke dessto mindre er den bemerkelsesverdig til å stole på.
    1. Septuaginten, en gresk oversettelse av det hebraiske GT, gjort omkring 250 f.Kr.f. bekrefter reliabiliteten og konsistensen av GT når den sammenliknes med de eksisterende hebraiske manuskripter.
    2. Dødehavsrullene, funnet i 1947, verifiserer også reliabiliteten av GT manuskriptene.
    3. Dødehavsrullene var gamle dokumenter som var gjemt i en hule i Israel for ca. 2000 år siden. Rullene inneholdt mange av GT bøkene, og en av dem var Jesaia.
     1. Før Dødehavsrullene var det eldste eksisterende manuskriptet av GT datert ca 900  kallt Den Masoretiske Tekst. Rullene inneholdt GT dokumenter fra 1000 år tidligere. En sammenlikning mellom de to dokumentene avslører en utrolig nøyaktighet ved avskrivingen, så nøyaktig at selv kritikerne ble stumme.
   4. NT har mer enn 5000 greske manuskripter som underlag som alle eksisterer sammen med ca 20000 manuskripter på andre sprog. Noen av dokumentene er datert mindre enn 100 år etter original manuskriptene. Det er mindre enn 1% tekstuell variasjon i NT manuskriptene.
   5. Anslått tidspunkt for nedskrivingen av NT dokumentene
    1. Pauli brev, år 50-66 e.Kr.f.
    2. Matteus, år 70-80
    3. Markus, år 50-66
    4. Lukas, tidlig 60 årene
    5. Johannes, år 80-100
    6. Åpenbaringen, år 96
   6. Noen av grunnlags manuskriptene for NT er:
    1. John Rylan MS skrevet omkring 130  som er det eldste eksisterende fragmentet av NT.
    2. Bodmer Papyrus II (150 - 200)
    3. Chester Beatty Papyri (200) inneholder store deler av NT.
    4. Codex Vaticanus (325 – 350 ) inneholder nesten hele Bibelen.
    5. Codex Sinaiticus (350 ) inneholder nesten hele NT og store deler av GT.
    6. Ikke noe annet gammelt skrift kan skryte av kopier som er laget så nære i tid til det originale manuskriptet. Med Bibelen er forskjellen ca 50 år. Med Platon og Aristoteles f.eks. blir forskjellen målt i hudrevis av år.
  10. Profetier og matematiske odds for oppfyllelse.
   1. Oddsen for at Jesus skulle oppfylle 48 av de 61 hovedprofetiene om ham er 1 til 10^157. Det er et ett tall med 157 nuller bak.
   2. Til sammenlikning kan nevnes at det totale antall elektroner i hele universet er beregnet til 10 ^57, det er et ett tall med 57 nuller bak.
  11. Inspirasjon og ufeilbarighet. Bibelen er inspirert av Gud. Inspirasjon betyr at Gud, igjennom Den hellige ånd, fikk forfatterne av Bibelen til å skrive nøyaktig og autoritativt hva Gud åpenbarte. Den er innåndet av Gud (2 Tim 3:16) igjennom apostlene og profetene.( 2 Pet 1:21).
   1. Den er uten feil i original manuskriptene og absolutt  til å stole på og sann i alle ting den skriver om.
   2. Alle sanne kristne aksepterer  inspirasjonen og autoriteten til Bibelen.
  12. Vitenskapelige nøyaktigheter i Bibelen
   1. Jordens runde form (Jes 40:22)
   2. Jorden henger ikke fra noe (Job 26:7)
   3. Stjernene er utallige (1 Mos 15:5)
   4. Eksistensen av daler i havene (2 Sam 22:16)
   5. Eksistensen av bekker og kilder i havet (Mos 7:11; 8:2; Ord 8:28)
   6. Eksistensen av stier (strømmer ) i havene (Salm 8:9)
   7. Vannets syklus i naturen (Job 26:8; 36:27-28; 37:16; 38:25-27, Sal 135:7)
   8. Det faktum at alt som eksisterer formerer seg på sin måte (Mos 1:21; 6:19)
   9. Forståelse av helse, hygiene og sykdom (Mos 17:9-14)
   10. Forståelsen av entropi, og at energien hos mennesket tar slutt. (Sal 102:26)
 2. Gud
  1. Gud er det eneste, høyeste vesen. Han er hellig (Åp 4:8), evig (Jes 57:15) allmektig, allestedsnærværende (Sal 139:7-12),  allvitende (1 Joh 3:20) osv.
  2. Han er kjærlighet (1 Joh 4:8,16), lys (Joh 1:5), ånd (Joh 4:24), sannhet (Sal 117:2), skaper (Jes 40:12,22,26) osv.
  3. Han må tilbedes (1 Mos 24:26; 2 Mos 4:31; 2 Kro 29:28; 1 Kor 14:25;  Åp 7:11)
  4. Han skal tjenes (Mat 4:10; 1Kor 6:19; Fil 3:7; 1 Tes 1:9; Heb 9:14)
  5. Han skal bli proklamert (Mat 28:19f; Joh 14:15f; Apg 1:8)
   1. “Å tilbe Gud er å tjene og proklamere ham; å tjene Gud er å proklamere og tilbe ham; å proklamere Gud er å tilbe og tjene ham “
   2. Guds navn er Jehova, eller Yahweh. Det består av  fire hebraiske konsonanter. Den eksakte uttalen av Guds navn har blitt borte. I 2 Mos 3:14 proklamerer Gud sitt navn som “JEG ER“  2 Mosebok 3:14  “Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er; og han sa: Så skal du si til Israels barn: "Jeg er" har sendt mig til dere. “
  6. Gud er en treenighet – En Gud som samtidig eksisterer som tre personer. Alle er identiske,  like mektige, like evige. Hver person: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er  ikke den andre. Uten alle tre er det ingen Gud; alle utgjør den ene Gud.
   1. Læresetnigen om treengiheten står til motsetning til:
    1. Modal Monarchianism – også kjent som “Bare Jesus”. Det er en person som er Gud, men som hadde tre former eller modus. Først var det Faderen som ble til Sønnen som igjen ble til Den  hellige ånd,
     1. Nåværende grupper er: the United Pentecostal og United Apostolic kirker. Denne læresetningen er ikke korrekte.  
    2. Modalisme -  Det er en person som er Gud. Jesus og Den hellige ånd er ikke Gud.
     1. Nåværende grupper er Jehovas vitner, Christadelfianere, og The Way International. Denne læresetningen er falsk. Den fornekter Treenigheten, Kristi guddommelighet og guddommeligheten til Den hellige ånd.
    3. Triteisme – lærer at Guddommen er tre forskjellige guder: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
  7. Kristendommen er monoteistisk – Gud eksisterer og er aktivt involvert i verden. Detter er i motsetning til:
   1. Polyteisme – tro på mange guder
    1. Monolatri - tro på flere guder, men tjener og tilber bare én, i.e. Mormonisme
    2. Honoteisme – Tro på én Gud uten å benekte eksistensen av andre guder.
   2. Panteisme – Dette identifiserer universet med Gud. Gud er universet. Gud er skapelse.
   3. Panenteisme – Troen av Gud er i universitetet. Det er forskjellig fra panteisme som sier at Gud er universet og alt det som finnes der.
   4. Deisme – Gud eksisterer, men bryr seg ikke om verden.
 3. Skapelsen
  1. Gud skapte det fysiske og åndelige universet ut fra ingenting.  (Mos 1:1f; Sal 33:6; Joh 1:3; Rom 4:17; 1 Kor 1:28)
   1. Han skapte ikke verden fra deler av seg selv.
   2. Han skapte ikke verden ut fra en substans  kalt ”ingenting”
  2. Det var Jesus, den førstefødte (Kol 1:15), den andre personen i Treenigheten som skapte alle ting (Kol 1:16-17; Jes 44:24)
  3. Fordi Gud skapte alle ting er han før alle ting og etter alle ting. Derfor er hele universet under hans kontroll.
  4. Fordi Gud skapte alle ting, er han istand til å sørge for sine skapninger igjennom  det han skapte, f.eks. været, regn, planter, dyr, solskinn osv. Noen sier seks dager andre sier seks lange perioder.
 4. Mennesket
  1. Skapelsen av mennesket
   1. Mennesket er ikke bare kronen på skaperverket, men også gjenstand for Guds spesielle omsorg.
   2. Mennesket ble laget rent, uten synd
   3. 1 Mosebok 1:26-27: “ Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.  Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. “ Se også kap 2:7:21-23
    1. “La oss gjøre mennesker..” åpenbarer klart det guddommelige rådet. “oss” er det Treenige råd. Se også 1 Mos 11:7
    2. Mennesket ble skapt forskjellige fra dyrene. Han fikk livets ånd pustet i seg av Gud (1 Mos 2:7) Dyrene fikk ikke det. Mennesket ble også gitt herskerett over dyrene. Mennesket kan kjenne Gud, tilbe ham, og elske ham. Dyrene kan ikke det.
   4. Er mennesket laget med to eller tre “deler”?
    1. Dikotomi er et uttrykk som betyr består av to deler: Kropp og sjel. Ånd og sjel brukes av og til om hverandre.
     1. Lukas 1:46-47:” Da sa Maria: Min sjel ophøier Herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser.”
     2. Jesaja 26:9 :”Med min sjel lengtes jeg etter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig..” (Jes 26:9.)
     3. For uttrykket: “Kropp og sjel” se Mat 6:25; 10:28
     4. For uttrykket “kropp og ånd” se 1 Kor 5:3,5
    2. Trikotomi er et uttrykk som angir en deling i tre deler: Kropp, sjel og ånd
     1. 1. Tessaloniker 5:23 :”Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!”
     2. Hebreerne 4:12:” For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.”
    3. Det er ingen offisiell ortodoks stillingstagen til antall deler i menneske.
   1. Opprinnelsen til sjelen
    1. Traducianism (eng.): “Menneskets sjel forflytter seg sammen med kroppen i generasjoner, og blir derfor overført til barna fra foreldrene” (Berkhoff, Systematic Theology. p. 197.) Betyr egentlig en integrert holisme som ikke skjelner mellom menneskets sjel og kropp og som dermed står i et spenningsforhold til kristen skapelsesteologi.
    2. Kreasjonisme: “Sjelen er en Guds skapelse og  skylder sin opprinnelse til en direkte skapelse.” (Berkhoff, p. 199).
    3. Unntagen for Adam, har ikke Bibelen noen klar beskjed angående opprinnelsen av sjelen.
   2. Mennesket ble skapt i Guds billede.
    1. Dette betyr at mennesket har moral og intelektuel kapasitet slik som Gud, enskjønt ikke så perfekt og enorm.
     1. “Gud sa,” Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse,..” (1 Mos 1:26)
     2. “og har ikledd dere det nye menneske, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det. (Kol 3:10)
    2. Mennesket står over dyrene i rasjonell tenkning, moralsk bevissthet, søken etter det vakre, sprog bruk og åndelig bevissthet
 5. Mennesket før syndefallet
  1. Guds lov var skrevet i hjertene deres. Adam og Eva var uten synd “ikledd kunnskap, rettferdighet, og sann hellighet etter Guds eget bilde med muligheten til å overholde Guds lov.” (Westminster Confession of Faith, 4:2.)
  2. I denne tiltanden hadde mennesket uhindret adgang til Gud. Dette illustreres klart i beretningen i 1 Mos 4:8 hvor Gud spaserte i Haven.
 6. Mennesket, syndefallet og resultatet av det.
  1. Adam og Eva gjorde opprør mot Gud og syndet ved å spise av den forbudte frukt.
   1. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet – (Rom 5:12)
  2. Hva var synden deres?
   1. De lyttet til Satan og spiste av den frukten som Gud hadde forbudt dem å spise. (Mos 3:1-13)
  3. Hva var konsekvensen av deres synd?
   1. Døden (Rom 6:23) og adskillelse fra Guds nærhet (Jes 59:2)
   2. Overføring av den syndige nature til sine (og våre) barn (Sal 51:5)
   3. Skapelsen ble ødelagt (Mos 3:17; Rom 8:22)
  4. Hvordan innvirket deres synd på Gud?
   1. De ble uegnet for å være tilstede hos Gud. (Jes 59:2)
   2. De ble ute av stand til å gjøre Gud vilje (Rom 6:16; 7:14)
   3. De ble underlagt Lovens forbannelse og død (5 Mos 27:26; Rom 6:23)
  5. Arvesynden. Læresetningen at vi arver vår syndige natur fra Adam. (Rom 5:12-21)
   1. Adam var det samlede overhode for menneskeheten; dvs. Han representerte alle menneskene i Edens have.
    1. “For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus.” (1 Kor 15:22)
    2. Uttrykket “i Adam” indikerer vårt slektskap til Adam, at han representerte oss i Eden. På same måte “i Kristus” uttrykker vårt forhold til Jesus, at han representerte oss på korset. (Rom 5:18; 6:11; 8:1; 1 Kor 1:2; 15-22; 2 Kor 5:19)
   2. Vår synd med Adam: “Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet “ (Rom 5,12). Se også Rom 5:18; 1 Kor 15:22)
 7. Mennesket etter døden og før oppstandelsen
  1. Mellom tilstanden
   1. Dette er sjelens tilstand mellom døden og oppstandelsen.
   2. Det sies lite om dette i Bibelen, men det er en bevissthetestilstand. (2 Kor 5:5-8; Luk 16:19-31)
   3. Vi er bevisste og tilsynelatende hos Herren (Fil 1:21-23)
    1. For den rettferdige er dette en tid med velsignelser og glede (Luk 16:19-21)
    2. For den urettferdige er dette en tid med smerte (Luk 16:19-31) som eksemplifisert i beretningen om Lasarus og den rike mannen.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.