Czym jest Biblia?

autor: Matt Slick

Biblia jest zbiorem 66 ksiąg napisanych przez około 40 autorów, w trzech różnych językach, na trzech różnych kontynentach, przez około 1600 lat. Biblia twierdzi, że jest natchniona i nieomylna. Oznacza to, iż Biblia twierdzi, że pochodzi od Boga oraz, że jest bezbłędna we wszystkim co opisuje.

Biblia zawiera wiele różnych stylów literackich tak jak liryka, epika, fikcja1, teksty historyczne, prawne, przepowiednie i musi być interpretowana w kontekście tych stylów. Jest źródłem religii chrześcijańskiej, gdyż Biblia zawiera słowa Boga i sposób, w jaki Chrześcijanin powinien zastosować je w życiu codziennym.

Zasadniczo, Biblia opisuje pochodzenie człowieka w Ogrodzie Edeńskim wraz z jego popadnięciem w grzech i utratą przymierza z Bogiem. Następnie opisuje jak to Bóg powołał sobie wyjątkową grupę ludzi, Izraelitów. Obiecał on Izraelitom przyszłego Mesjasza, który by odnowił relację ludzkości z Bogiem . Biblia jest raportem działań Boga na przełomie dziejów, które wypełniają przepowiednie dotyczące Jezusa. Jezus narodził się z Dziewicy, umarł na krzyżu, zapłacił za grzechy, tak jak to Biblia przepowiedziała w Starym Testamencie i wypełniła w Nowym. W skrócie, Biblia wskazuje na Jezusa, „Badajcież się Pism; boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie,”(J. 5:39).

Ponadto, Biblia naucza, że przebaczenie grzechów można znaleźć jedynie w Jezusie, „I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni,”(Dz. 4:12).

Niektórzy powiadają, że Biblia jest niczym więcej niż bajkami. Nie może jednak to być prawda, gdyż zawiera wielką mądrość i prawdę oraz była weryfikowana przez wieki na tekst trafny. Jej relacje historyczne są bezbłędnie dokładne. W rzeczywistości, archeologia rutynowo demonstruje dokładność biblijnych przekazów dotyczących lokacji oraz zdarzeń zapisanych w Biblii.

Starotestamentowe księgi napisane przez proroków takich jak Mojżesz, Dawid, Izajasz, itp.

 1. Pięcioksiąg – 5 ksiąg:
  1. Księga Rodzaju (Genesis), Księga Wyjścia (Exodus), Księga Kapłańska (Leuitikon), Księga Liczb (Numeri), Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium).
 2. Księgi Historyczne – 12 ksiąg:
  1. Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery.
 3. Księgi Poetyckie – 5 ksiąg:
  1. Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Koheleta (Księga Eklezjastesa/Księga Kaznodziei Salomona), Pieśń nad pieśniami (Pieśń Salomona)
 4. Księgi Prorockie – 17 ksiąg:
  1. Prorocy Więksi - Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje Jeremiasza (Treny Jeremiasza/Lamentacje), Księga Ezechiela, Księga Daniela
  2. Prorocy Mniejsi – Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abadiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza

Nowotestamentowe księgi napisane przez ludzi znających Jezusa lub będących pod kierownictwem tych, którzy go znali

 1. Księgi Historyczne – 5 ksiąg:
  1. Ewangelia  według Świętego Mateusza, Ewangelia  według Świętego Marka, Ewangelia  według Świętego Łukasza, Ewangelia  według Świętego Jana, Dzieje Apostolskie
 2. Listy Św. Pawła – 13 ksiąg:
  1. List do Rzymian, 1 list do Koryntian, 2 list do Koryntian, List do Galatów (List do Galacjan), List do Efezian, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona
 3. Listy Powszechne (nie napisane przez Pawła) – 9 ksiąg:
  1. List do Hebrajczyków (List do Żydów), List Św. Jakuba, 1 list Św. Piotra, 2 list Św. Piotra, 1 list Św. Jana, 2 list Św. Jana, 3 list Św. Jana, List Św. Judy, Apokalipsa św. Jana (Objawienie św. Jana)
 • 1. W księdze Ezechiela 23:1-4 Bóg mówi  „I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy! były dwie niewiasty, córki jednej matki; Te nierząd płodziły w Egipcie, w młodości swojej nierząd płodziły; tam są omacane piersi ich, i tam są zgniecione piersi panieństwa ich. Imiona ich te są: Większej Ahola, a siostry jej Aholiba. Teć były moje, i zrodziły synów i córki; imiona, mówię, ich są, Samaryja Ahola, a Jeruzalem Aholiba.”
  Niektórzy nazwali to relacją fikcyjną, który reprezentuje Sararię i Jeruzalem. Inni powiedzieli, że jest to obrazowa reprezentacja, a niektórzy odnoszą się do tego jako przypowieść.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.