Czym jest Chrześcijaństwo?

autor: Matt Slick

 

Chrześcijaństwo jest religią opartą na naukach oraz cudach Jezusa. Jezus jest Chrystusem. Słowo „Chrystus” oznacza namaszczonego. Chrystus to nie nazwisko Jezusa. Jezus jest namaszczonym od Boga Ojca, który przybył do tego świata, wypełnił starotestamentowe prawa i proroctwa, umarł na krzyżu i powstał z martwych cieleśnie. Dokonał wielu cudów, które zostały spisane w Ewangeliach przez naocznych świadków. Jest z natury Bogiem, lecz także człowiekiem. Tak więc posiada dwie natury i jest godzien czci i modlitw.

Chrześcijaństwo uczy, że jest tylko jeden Bóg w całej rzeczywistości, że Bóg stworzył wszechświat, Ziemię, oraz stworzył Adama i Ewę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. To nie oznacza, że Bóg ma ciało z krwi i kości. Obraz oznacza podobieństwo do charakteru Boga, racjonalności, itp. Ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Boga, każda osoba zasługuje na respekt i honor. Ponadto, oznacza to, że nie wyewoluowaliśmy poprzez losowy proces z jednokomórkowych organizmów na racjonalne, emocjonalne stworzenia.

Bóg stworzył Adama i Ewę, i umieścił ich w ogrodzie edeńskim oraz dał im wolność wyboru między dobrem a złem. Postanowili zgrzeszyć. Grzech jest robieniem tego co jest przeciwne naturze i woli Boga.  Na przykład, Bóg nie może kłamać, tak więc kłamstwo jest grzechem. Grzech nieposłuszeństwa Bogu popełniony przez Adama i Ewę spowodował, że zostali oni wydaleni z ogrodu edeńskiego i zasmakowali konsekwencji śmierci.

Rezultatem ich grzechu, ich dzieci i my wszyscy odziedziczyliśmy grzeszną naturę. Innymi słowy, nasze potomstwo nie jest naturalnie doskonałe. Pomyśl o tym. Nie musimy uczyć dzieci, żeby były samolubne oraz jak kłamać. One naturalnie wiedzą jak robić te rzeczy. To ukazuje, że rodzimy się z upadłą naturą.

Chrześcijaństwo uczy, że Bóg jest Trójcą (Ojciec, Syn i Duch Święty, nie trzema bogami), że Jezus jest drugą osobą Trójcy, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał cieleśnie oraz, że wszyscy ludzie są pod sprawiedliwym sądem Boga, gdyż wszyscy ludzie zgrzeszyli przeciw Bogu. Naucza, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia od nadchodzącego sądu Boga oraz, że zbawienie jest otrzymane przez wiarę w dzieło Chrystusa na krzyżu a nie przez cokolwiek co możemy zrobić by zadowolić Boga.

Gdzie wszelkie inne religie nauczają, że musimy wykonać jakieś dobro w współpracy z Bogiem w celu uzyskania prawa do bycia w Bożej obecności, Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która uczy zbawienia przez łaskę. Oznacza to, że nie jednamy się z Bogiem przez nasz wysiłek, szczerość ani uczynki.  Zamiast tego, jednamy się z Bogiem przez wiarę w to co Chrystus dokonał na krzyżu.

Chrześcijaństwo następnie naucza, że gdy raz osoba „narodzi się ponownie” (zostaje uratowana) Duch Święty zamieszkuje w tej osobie i zostaje ona zmieniona:  „A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały.”(2 Kor 5:17). Oznacza to, iż Bóg faktycznie żyje w tej osobie oraz, że Chrześcijanin następnie doświadcza prawdziwej i żywej relacji z Bogiem.

Tak więc, na pytanie „Czym jest Chrześcijaństwo?” najlepszą odpowiedzią jest powiedzenie, że jest to relacja z prawdziwym i żywym Bogiem przez osobę Jezusa Chrystusa, przez którego przebaczone nam są wszystkie grzechy i unikamy sprawiedliwego sądu Boga.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.