Jak można zostać zbawionym?

Jezus jest najważniejszą postacią w całej historii ludzkości. Jest Bogiem w ciele: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.” (J 1:1); „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (J 1:14); „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.” (Kol 2:9); został fizycznie wzbudzony z martwych; jest Panem: „Mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi.” (Łk 24:34); „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.” (J 2:19-21) i Zbawicielem: „Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także...” (Dz 5:30-32). Przyszedł na ziemię aby umrzeć za grzeszników: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rz 5:8), aby usunąć stan oddzielenia pomiędzy Bogiem a grzesznikami i gniew Boży który na nas ciąży.

Zadam Ci pytanie – czy jesteś grzesznikiem? Czy kiedykolwiek skłamałeś, ukradłeś coś, pożądałeś, zazdrościłeś, czy niesłusznie byłeś na kogoś zły? Czy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób uczyniłeś coś przeciwko Bogu? Jeśli tak, zgrzeszyłeś, a Twój grzech jest przeciwko Bogu, gdyż złamałeś Jego prawo. Ponadto, ponieważ Bóg jest bezkresny, nieskończony, Twoje przewinienie względem Niego jest nieskończone. Nie jesteś w stanie przebłagać, przejednać nieskończonego Boga, ponieważ jesteś grzesznikiem. Nie istnieje nic, co mógłbyś zrobić, aby zniweczyć szkody spowodowane Twoimi grzechami.

Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rz 3:23). Oznacza to, że Twoje grzechy spowodowały Twoje oddzielenie od Boga: „Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.” (Iz 59:2), czego rezultatem jest śmierć: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz 6:23) i gniew: „Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.” (Ef 2:3). Jedynym wyjściem z tego stanu jest zbawienie przez wiarę w Chrystusa: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Ef 2:8-9); „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (Rz 5:1). Musisz uwierzyć w to, co Jezus uczynił na krzyżu, abyś mógł uzyskać przebaczenie Twoich grzechów i nie pokładać ufności w niczym innym, nawet w swojej szczerości albo w uczynkach.

Jezus jest tym, który umarł za grzechy świata: „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” (1J 2:2). Jest On jedyną drogą do Boga Ojca: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (J 14:6). Tylko On objawia Boga: „Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. (Mt 11:27). Do Niego należy wszelka moc w niebie i na ziemi: „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.” (Mt 28:18). Tylko przez Niego możesz zostać wybawiony od Bożego gniewu: „Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.” (Ef. 2:3). Jezus może przebaczyć Twoje grzechy: „I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje.” (Łk 5:20); „I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje.” (Mt 9:2). Może usunąć ciążącą w Tobie winę. Jezus może Cię uwolnić z niewoli grzechu, który zaślepia, osłabia Twoją duszę i doprowadza do rozpaczy. Może to uczynić, gdyż zaniósł Twój grzech na krzyż: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.” (1P 2:24), aby ci, którzy w Niego wierzą, zostali zbawieni.

Jezus jest tym, którego potrzebujesz.

Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, a chcesz zostać wybawiony z konsekwencji Twojego grzechu, tj. z potępienia, przyjdź do Tego, który Cię kocha. Przyjdź do Tego, który oddał swoje życie za grzeszników: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” (Mt 11:28). Odwróć się od swoich grzechów. Zaufaj Jezusowi. Przyjmij Jezusa, który jest Bogiem w ciele, który umarł i powstał z martwych: „A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.” (1Kor 15:1-4), jako swojego Pana i Zbawiciela: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.” (J 1:12). Poproś Jezusa, aby Ci wybaczył, by zamieszkał w Twoim sercu i oczyścił z Twoich grzechów. Pomódl się do Jezusa. Szukaj Go. Poproś Go, aby Cię zbawił.

On to uczyni.

Chciałbym zaznaczyć, że Jezus Mormonów (brat diabła), Jezus Świadków Jehowy (anioł, który stał się człowiekiem), Jezus w New Age (człowiek, który osiągnął „świadomość boską”), itp., nie mogą zbawić Cię od Twoich grzechów. Właściwą wiarę determinuje ten, w którego wierzysz. Biblijny Jezus ma moc Cię zbawić. Jezus jest Bogiem w ciele, Stwórcą. Bóg istnieje w trzech osobach, a Jezus jest drugą osobą Trójcy.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.