Kościół, Biblia i Tradycja

Celem tego artykułu nie jest obrażanie, pomniejszanie przekonań lub wykpienie. Uważamy, że są i że istnieją katolicy, którzy kochają Pana Jezusa. Jeśli jesteś rzymskim katolikiem, mamy nadzieję, że słowa które tu przeczytasz nie obrażą Cię. Przeciwnie, mamy nadzieję i modlimy się, że rozważycie Państwo tę stronę, co ma do powiedzenia i porównacie ją ze Słowem Bożym.

Kościół , Biblia i Tradycja

Jedną z największych różnic po między Protestantyzmem i katolicyzmem jest zagadnienie Tradycji. Kościoł Protestancki twierdzi, że Biblia jest jedyną doktryną - źródłem prawdy (2 Tymoteusza 3:16). Kościół Katolicki jednak twierdzi, iż Tradycja Święta wraz z Pismem Świętym, tworzą jeden depozyt wiary w Słowo Boże ( Katechizm Kościoła Katolickiego, paragraf 97. (Uwaga, wszystkie odniesienia w tym artykule są z tego Katechizmu).

Kościół katolicki wskazuje I naucza w Katechiźmie:

 1. "Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich «przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie» 41 . Rzeczywiście, "nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych.” – paragraf 77
 2. To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane Tradycją. – paragraf 78
 3. Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu 47

W zakres Tradycji Katolickiej, wlicza się wiele doktryn które zostały „objawione” na przestrzeni wieków. Na przykład: istnienie czci i kultu Maryi, Jej Niepokalane Poczęcie, które czyni Ją bezgrzeszną, a czemu Ona sama zaprzecza w Magnifikat, Jej wniebowzięcie.

Są również tzw.apokryfy, które zostały odrzucone przez żydów, później odrzucił je także św.Hieronim, modlitwy do świętych, spowiedź w konfensjonale , pokuta, istnienie czyścca i inne. Protestantyzm jako całość różni się z katolicyzmu w tych kwestiach.

Tradycja w Biblii

Niektóre wersety mówią o tradycji pozytywnie a innie przeciwko niej. Oczywiście, są w różnych kontekstach i mają różne znaczenia.Na przykład:

Za. 2 Tesaloniczan (...) Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas(...)

Przeciw: Mateusz.

(...) On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?

Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie.

Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże (...)

Za 2 Tesaloniczan. (...) Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu (...)

Przeciw

Marka.7, 8-9

(...) Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.(...)

Za

1.Koryntian. 11,2

(...) Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję (...)

Przeciw

Kolosan 2,8

(...) Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie(...)

W dyskusjach dotyczących Tradycji między protestantami i katolikami oba porównania z Pisma są często cytowane. Protestanci często podają cytat z Mateusza 15, 3:6 w opozycji do Tradycji.W ramach tego wielu katolickich teologów odpowiada 2 listem do Tesaloniczan 2:15, w obronie Tradycji.Niestety, niefortunnie walczą na bazie Słowa Bożego, jedni z drugimi.Oczywiście Słowo Boże nie jest sprzeczne same w sobie, raczej chodzi o jego błędne zrozumienie.

Biblia popiera Tradycje jeśli jest wspierana nauką apostolską 2 list do Tesaloniczan 2, 15 I jest zgodna z objawieniem Biblii.

Jest przeciw Tradycji, jeśli nie przestrzega poleceń Boga: Mateusza 15, 3

Pan Jezus własnymi słowami przestrzega o nie przestepowaniu poleceń i nakazów Boga.Innymy słowy powinna być w harmonijnym porządku względem biblijnego nauczania.

Choć Kościół Katolicki oficjalnie stwierdza, że Tradycja i Pismo Święte nie są sobie sprzeczne; protestanci dostrzegają że spora ich część nie ma biblijnego uzasadnienia.

Nie wystarczy że Kościół Katolicki powie, że ich Kościół jest prawdziwy , że posiada tradycję apostolską, że przechowuje klucze prawdy, i że posiada doktryny zgodne z objawieniem biblijnym. W ten sam sposób nie wystarczy osądzać doktryn katolickich, tylko dlatego że są katolickie i wywodzą siś z tradycji.

Czy Pismo Święte i tradycja katolicka są naprawdę równe?

Nie wystarczy powiedzieć, że Tradycja jest równa Pismu, gdyż opiera się na dekretach z Magisterium Kościoła Katolickiego (to samo „ciało kierownicze” występuje w Organizacji Świadków Jehowy).Każdy duchowny musi porównywać nauczanie Kościoła w świetle i kontekście Biblii.

Słowo Boże powinno stać na straży, aby tradycja go nie przestąpiła, podobnie jak w przypadku faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którym Pan Jezusa powiedział: „...Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?....” Mt.15, 3

Innymi słowy, czy nauki Kościoła katolickiego, które są uzyskiwane poprzez tradycję przestepują polecenia Boga? Oczywiście, ktoś powie: NIE.

Gdy Jezus mówił do faryzeuszów w ew.Mateusza 15:1-6, wskazał w odpowiedzi na zadane przez nich pytanie, na brak zrozumienia Pisma z ich strony.Faryzeusze wskazali że uczniowie Jezusa nie przestrzegają tradycji, która dla nich była ważniejsza od Pism.

Proszę wziąść pod uwagę odpowiedź Jezusa z tego tekstu:

„...Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże...”

Co można zaobserwować w tym tekście? Można stwierdzić, iż dla nich, czyli przywódców religijnych, tradycją było Słowo Boże.Odwrócili kolejność.W ich przypadku to Słowo Boże było uzależnione od Tradycji, nie odwrotnie.

Czy przywódcy religijni Kościoła Katolickiego: Papież, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi oraz Księża, są zwolnieni od obowiązku podlegania i znajomości Pism? Czy Tradycja katolicka, też jest zwolniona od podlegania Bożemu Słowu?

Myślimy że nie.

W przypadku, gdy protestanci interpretują tradycję w świetle Pisma Świętego, wydaje się, że Kościół katolicki tego nie czyni, lecz odwrotnie.

Rozważmy co następuje: "Sobór Watykański II wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego zgodnie z Duchem Świętym, który je zainspirował:

 1. Być szczególnie uważny na treść i jedność całego Pisma Świętego;
 2. Czytać Pismo w żywej Tradycji Kościoła, czyli w całości;
 3. Zwracać uwagę na analogię wiary ". (Par. 111, 112, 13, 114).

& 111.

Ponieważ Pismo święte jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo święte byłoby martwą literą: "Pismo święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane" 81. Sobór Watykański II wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma świętego, odpowiadające Duchowi, który je natchnął 82:

&112
1. Zwracać uwagę przede wszystkim na "treść i jedność całego Pisma świętego". Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem, otwartym po wypełnieniu Jego Paschy 83:

Serce 84 Chrystusa oznacza Pismo święte, które pozwala poznać serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo święte było niejasne.

Pismo święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa 85.

&113 2. Czytać Pismo święte w "żywej Tradycji całego Kościoła". Według powiedzenia Ojców Kościoła, Sacra Scriptura principalius est in corde Ecclesiae et quam in materialibus instrumentis scripta - "Pismo święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie". Istotnie, Kościół nosi w swojej Tradycji żywą pamięć słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma świętego (secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat Ecclesiae "według sensu duchowego, który Duch daje Kościołowi" 86).

& 114

Uwzględniać "analogię wiary" 87. Przez "analogię wiary" rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia.

Głównym problemem jest tu punkt 2 , który wskazuje na czytanie Pisma w „żywej Tradycji” Kościoła.Co to znaczy czytać Pismo w żywej tradycji? Żywa tradycja jest to tradycja Kościoła, który interpretuje Pismo.

Jest to sprzeczne z tym co powiedział Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami. Obecnie występuje to samo zjawisko w Kościele Katolickim, to tradycja interpretuje Pismo, nie Pismo tradycje.Mamy tu nie zwykłą aktualność słów Pana Jezusa.

Niektórzy mogą powiedzieć, że ten temat jest inny od nauki apostolskiej na temat sukcesji apostolskiej, oraz władzy związywania i rozwiązywania danej apostołom przez Pana Jezusa.

Lecz problemem i tematem zasadniczym w tym tekście nie jest autorytet sukcesji apostolskiej, lecz tradycja używana w opozycji do prawdy Bożego Słowa. . Zasadniczo, faryzeusze widzieli Słowo Boże tylko "w ramach" swoich świętych tradycji.W kontekście tego o co zapytali Pana Jezusa, On odpowiada cytując Słowo Boże, aby ocenić ich tradycje.

Apostołowie zachęcali i napominali wiernych, aby sprawdzali, czy to czego ich uczą i głoszą jest w zgodności z Pismem.

W tym wszystkim co napisano, Słowem Bożym powinno się sprawdzać i potwierdzać nie tylko naukę ale też tradycje.I posiada ono ostateczną władzę w sprawach duchowych.

Kościół katolicki stoi na stanowisku że pomiędzy tradycją a Pismem Świętym nie ma sprzeczności.My utrzymujemy iż tradycja musi być w zgodzie z Pismem.

Uznaje się oficjalnie doktryne Kościoła Katolickiego, w jej obecnej postaci, jako zgodną z Pismem i Tradycją. Niemniej jednak trzeba dodać że Kościół dodał nauki które nie są zgodne z objawieniem biblijnym.

Czy Biblia jest wystarczającao dla duchowej prawdy?

Według rzymskiego katolicyzmu, Biblia i Tradycja Święta razem stoją na duchowym fundamencie wiary i prawdy.

Ta kombinacja prawd, spowodowała powstanie wielu nauk, których w rzeczywistości trudno dostrzec jest w nauczaniu apostolskim.Protestanci odrzucają te nauki, które nie są wyraźnie zaznaczone w nauce biblijnej.Lecz zaraz potem, Kościoł Katolicki odpowiada: czy „Solo Scriptura” jest biblijne, czy aby rzeczywiście wywodzi się od apostołów?

Biblia nie mówi: „nie używaj tradycji”, albo też „samo Pismo jest wystarczające”. Biblia wprost nie mówi, iż Trójca Święta, to Bóg w trzech osobach.Nawet nie wymienia tego słowa, lecz stanowi fundament naszej wiary.

W 2 liście do Tymoteusza jest napisane, iż :

„...Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości...”

Tekst ten mówi, że Pismo jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, nie tradycja.

Jednakże w Nowym Testamencie jest kilka uwag poświęconych tradycji, tradycji ewangelii, czym za chwile zajmiemy.

W rozważaniu na temat autorytetu Biblii, powinniśmy rozważyć kilka punktów:

 1. Metody nowotestamentowych autorów , w tym również Pana Jezusa, w przedstawianiu autorytetu Słowa Bożego w duchowych zagadnieniach i prawdach. Kuszenie Pana Jezusa na pustyni, jest pierwszym przykładem powołania się i cytowania Pisma, danym nam na wzór do naśladowania w/i podczas walki duchowej.Wskazanie na autorytet Pisma, nie tradycji.Pan Jezus nie użył Swojej boskiej mocy w walce i odparciu kuszenia szatana.Praktyką Pana Jezusa było odwołanie się do Pism.Czy nie powinniśmy robić tak samo, mając taki doskonały przykład?
 2. Nowotestamentowi pisarze stale odwołują się do Pisma jako podstawy wiary i głównego prawdziwego autorytetu ich nauczania:

Mateusza 21:42

(...)Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach(...).

Jana 2,22

(...)Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus(...)

1 Koyntian 15:3-4

(...)Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem(...)

1 Piotra 1, 10-12

(...)Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia /przeznaczone/ dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.(...)

1 Piotra 2,2

(...)jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu(...)

2 Piotra 1:17-19

(...)Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.(...)

Oczywiście, Paweł w Dz 17:11 mówi: (...) przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest(...)

On nie wspomina nic na temat przestrzeganiu tradycji, lecz odwołuje się do duchowej Prawdy zawartej w Pismach.

Jeśli chodzi o stwierdzenie Solo Scriptura.

Nie jest konieczna deklaracja zapisana w Biblii stwierdzająca, że Biblia jest jedynym źródłem lub powinna nim być we wszystkich kwestiach duchowych.Biblia nie potrzebuje udowodnienia, że sama w sobie jest prawdą.

Wiele doktryn w Biblii nie jest wyraźnie stwierdzone, choć w nie wierzymy i są nauczane przez Kościół. Na przykład:

Trójca Święta, albo ta stwierdzająca dwie natury Pana Jezusa (Bóg i człowiek), osoba Ducha Świętego jako trzecia osoba Trójcy Świętej. Każdy zgodnie z prawdą oświadcza, iż te nauki pochodzą z Biblii i mają solidną podstawę w hermenautyce i egzegezie biblijnej.

To co staramy się tu przedstawić to całościowy obraz pochodzenia nauk w Kościele.Jeśli istnieje jakaś nauka podana do wiary dla wiernych musi ona mieć solidne podstawy w hermenautyce i egzegezie biblijnej, np: unia hipostatyczna (natura Pana Jezusa)

Jeśli Biblia stwierdzałaby: nie ufaj tradycji, to natychmiast tradycja katolicka zostałaby unieważniona.Lecz jeśli wyraża się z ufnością Kościół Rzymsko Katolicki będzie powoływał się na Pismo w tej sprawie, nie zależnie od istniejących przeczących kontekstów w tej dziedzinie.

W każdym przypadku, Pismo posiada największy autorytet skoro niezależnie od sytuacji zwraca się na nie uwagę i na nie się powołuje.Jednakże oznacza to, że Tradycja nie jest w równa co do autorytetu i mocy Słowa Bożego.

Jeśli Tradycja byłaby naprawdę nieomylna , wówczas byłaby równa Biblii i jej autorytetowi. W tym przypadku również Słowo Boże podawałoby że tak jest, lecz jest odwrotnie 2 list do Tymoteusza 3:16, stwierdza i wypowiada się tylko o: Pismach.

Słowo Boże nie mówi o tym że tradycja jest nieomylna lub nawet inspirowana Duchem Świętym.Nie stwierdza także że jest na równi z Pismem.Z drugiej strony stwierdzenie że tradycja jest równa Pismu, powoduje opuszczenie lub porzucenie podstawowego kanonu doktrynalnego.

Stwierdzenie równości tradycji co do Pisma, daje to szerokie możliwości w dokonywaniu zmian ludzkich tradycji, w końcu doprowadzając do ich uduchownienia i udogmatyzowania, ukazując nauki obce Pismu.

To właśnie wydarzyło się w Kościele Rzymsko Katolickim, gdzie niektóre z istniejących doktryn wywodzi się nie z Pisma, lecz z religijnego pietyzmu, czyli ludzkich tradycji.Powstałe wskutek tego nauki i dogmaty takie jak np: istnienie czyścca, odpusty oraz bezpodstawny i niczym nie uzasadniony nauką apostolską kult Maryjny, są tego przykładem.

Ponadto, jeśli w ten sposób można postępować z tradycją jako źródłem dodatkowych objawionych doktryn nie mających swego uzasadnienia w Biblii, to dlaczego jeszcze potępiać i wątpić w nauki i objawienia przedstawiane przez np:Mormonów? Jeśli nie używa się Pisma, aby zweryfikować czy nauki tradycji są zgodne z Pismem, powstaje wtedy niezależność i odstępstwo od Słowa Bożego.

Jeśli tradycja jest niezależna od Pisma, choć na równi z nim, to co wobec tego jest jej duchowym źródłem?

Jak można wiedzieć, co w tradycji jest prawdą jeśli nie ma ona natchnionego źródła, które by to mogło osądzić? Jeśli Kościół rzymski, stwierdza że tym natchnionym źródłem jest on sam w całości, wówczas popada w wiele zawiłości.

Innymy słowy, stwierdzenie że inspiracja wobec tradycji pochodzi z Kościoła dowodzi, iż Kościół posiada dodatkowe naychnienie. To zagadnienie wobec dodatkowego natchnienia występuje także w wielu denominacjach „chrześcijańskich”, gdzie istnieje grono ludzi decydujących o nowych „inspirowanych” przez Ducha Świętego naukach np.Mormoni lub Świadkowie Jehowy. Jeśli Biblia nie jest używana do weryfikacji i badania Tradycji i funkcjonuje ona (tradycja) niezależnie od Pisma, na jakim równouprawnieniu działa względem Pisma? (skoro są sobie równe)

Tradycja automatycznie traci swoją ważność z chwili konfrontacji z Pismem. Oczywiście nieznający Pisma i niczego nieświadomy katolik, stwierdzi stanowczo że nie. Ale w rzeczywistości Kościół Katolicki naucza o czyśccu, odpustach, modlitw za wstawiennictwem Marii i świętych, które to nauki są obce Pismu Świętemu.

Czytając Pismo, czytelnik nie znajdzie w żadnym miejscu Pisma podstaw tych nauk ani też zachęty do ich praktyk.W tym przypadku Kościół Rzymsko Katolicki posłużył się tradycją, która według niego jest dodatkowym natchnieniem Bożym, wspomagając się tym samym dość naciąciąganą interpretacją tekstów z Biblii sugerujących poprawność i uzasadnienie tych nauk wywodzących się z tradycji.

Jak więc widać nie ma tu solidnego fundamentu w nauczaniu. Bez wątpienia niejeden apologeta katolicki stwierdzi, iż Biblia oraz tradycja, posiadają ten sam autorytet i inspiracje, jednakże to stwierdzenie i porównanie jest fałszywe. Lecz w jakim autorytecie (co jest głównym autorytetem w wydaniu takiego orzeczenia) padają takie stwierdzenia?

Czy jest tak dlatego uznaje się za prawdziwy apostolski Kościół? Więc? Składając takie deklaracje, niczego to jeszcze nie dowodzi o prawdziwości, gdyż istnieją kryteria, które dokonują osądu i poprawności.

Wcale nie twierdzimy że Wspólnota Melchizedek, jest pod tym względem nieomylna, lecz nie istnieje żadna gwarancja tego, iż np. sukcesja apostolska nie zawiera błędów – co potwierdza niejednokrotnie historia.

Znany jest fragment (list do Galacjan 2,11) w którym Piotr jest zganiony przez Pawła.Paweł zarzuca mu hipokryzje.

Czy obecni lub byli przywódccy Kościoła są lub byli lepsi od Piotra ??

Czym uwierzytelnia Kościół rzymski, tradycje? Czym ją potwierdza? Czy jedynie cytuje pisama z niektórych Ojców Kościoła, którzy mówią o naśladowaniu Tradycji? Jeśli tak jest, to wówczas Ojcowie Kościoła autoryzują nauki i doktryny Kościoła, nie Bibli!

Tradycja zajmuje mniejszą, niższą pozycje niż Biblia.Biblię używa się jako autorytetu aby sprawdzić ważność i poprawność tradycji.Lub jest dlatego że Kościół rzymski potwierdza, że jest narzędziem, poprzez które Bóg objawia Swoją prawdę?

Jednym z błędów popełnianych przez katolików jest stwierdzenie że Biblia jest podobna do tradycji.I jest to fałszywe stwierdzenie.

Kościół uznał jedynie i potwierdził inspiracje Biblii przez Ducha Świętego. Różne tradycje Kościoła, w tym trydencka, służą jedynie jako uznanie Boga.Ponad to można powiedzieć, że rola tradycji i walki o przywrócenie tradycji, obrazują, iż Biblia została zastąpiona pierwiastkiem ludzim.

Wnioski

Biblia jest jedynym nieomylnym źródłem prawdy duchowej i jako taka powinna być traktowana.

Jeśli biblia stwierdza że tradycja jest ważna i dobra należy ją zachować, jeśli jest inaczej nie można się jej kurczowo trzymać.Biblia nie potwierdza ani też nie jest przychylna wielu wynalazkom tradycji, które zostały wymienione powyżej.To samo powinno dotyczyć chrześcijan, aby trzeźwo rozpatrywali, czy tak się rzeczy mają....(Dzieje Apostolskie 17:11)

Innymi słowy, w rozumieniu słowo "tradycja" jest zmiana pomiędzy pierwszym i drugim odniesienia.

Zastrzeżenia

Biblia nie jest tworem tradycji rzymsko-katolickiej.

Występuje tu podwójny problem. Na pierwszym miejscu, tradycja to coś ogólnego we wczesnym kościele chrześcijan i nie wymaga żadnej dodatkowej inspiracji. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że takie uniwersalne podejście do tradycji, jest należne tylko Jemu.To jest fałszywy pogląd.

Nie ma żadnego dowodu wskazującego na inspiracje tradycji przez Ducha Świętego.Przeciwnie, istnieją dowod,y wziąwszy pod uwagę naukę o czyśccu, kult Maryji, że te nauki są zupełnie obce Biblii, czy wręcz odwrotne.

Kościół Rzymsko Katolicki posiada własny przekład Biblii. Wczesny Kościół Chrześcijan przyjął i uznał Biblię za Słowo Boże:(...)Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (…) Jana 10,27

Powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki dał nam Biblię, nie oznacza że ma prawo powiedzieć, cokolwiek to oznacza. To stwierdzenie jest problematyczne ponieważ w jaki sposób wtedy można sprawdzić, co Kościół rzymskokatolicki mówi?

Tradycja katolicka jest częścią Bożego objawienia i jest na równi z Pismem.

 1. W najlepszym razie jest to jedynie potwierdzenie informacji, że nie można porównać tradycji ze Słowem Bożym.Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele takich doktryn, których nie można znaleść i potwierdzić w Piśmie, lub są z nim całkowicie sprzeczne.
 2. Biblia bardzo wyraźnie stwierdza, że Bóg jest Jej autorem.Nie istnieje natomiast żadne potwierdzenie w tym samym sensie co do tradycji.Biblia wprawdzie wspomina o tradycji, lecz także ostrzega przez zbytnią ufnością i kierowaniem się nią.Dlatego też tradycja nie może pochodzić od inspiracji Boga, lecz tylko Słowo Boże, które nota bene nas ostrzega przed tradycją.
 3. Biblia służy do wspomagania nauk apostolskich: (…)Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu (...) (2 Tesaloniczan. 2:15) i jest zgodna z objawieniem biblijnym.Jednak jest ona przeciwna przeciwko tradycją, które przestępują Boże Prawo: (...)On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? (...)

W słowach Pana Jezusa, jest uwzględnione że tradycja chybia i poprzez to przestępuje Boże Słowo. Innymy słowy, powinna być w harmonii z nauczaniem biblijnym, nie przeciw.

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.