Kto dał nam Biblię?

Rzymsko katolicy czasem twierdzą, że to ich Kościół dał nam wszystkim Biblię.Stwierdzenia te wynikają w dużej mierze z obrony Tradycji, z której wywodzą się nauki o czyśćcu, odpustach oraz kulcie Maryji.

Mówią, że jedyną formą pierwotnego Kościoła, aby wiedzieć które księgi wliczyć do kanonu Biblii, było przekazywane ustnie, czyli według tradycji Kościoła Katolickiego. Niestety, argument ten zakłada, że tradycja jest w ponad Pismem. Oczywiście nie chcemy tu powiedzieć, że Kościół Rzymski naucza, że tradycja jest ponad Pismem.

Lecz jeśli weźmiemy Tradycję i Pismo Święte, spostrzeżemy, iż w myśl listu do Hebrajczyków 7,7 „(…) Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe (…)”, to tradycja daje swoje błogosławieństwo i aprobatę Biblii, nie odwrotnie.

Nieszczęśliwym efektem tego stwierdzenia jest to, iż otrzymaliśmy Biblię dzięki rzymsko katolickiej tradycji.Tradycja z kolei, została podniesiona na poziom znacznie wyższy niż jest to dozwolone w Piśmie Świętym.

„(...) Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane (...)” 1 list do Koryntian 4,6

Pismo Święte wzywa nas do posłuszeństwa Słowu Bożemu, żeby nie pójść za daleko i ponad to co zostało w nim zapisane, ma to nas uchronić od popełnienia błędów i oddzielenia prawdy od fałszu.
Nieszczęśliwym faktem jest wysoka pozycja i status Tradycji, której rezultatem są nie biblijne nauki.

Ona to, Tradycja, odsunęła się od Słowa Bożego i przestała mu ufać i podlegać, kierując się na niespisane obszary i filozofię.Czy rzeczywiście Kościół Rzymski dał nam Pismo Święte? Nie.

Jako pierwsze.

Kościół Rzymski nie jest w rzeczywistości i w praktyce tym samym kościołem co w pierwszych wiekach.

Pierwszy Kościół był prześladowany i jego ukryta z tego powodu działalność, stanowiła zagrożenie dla Imperium Rzymskiego.

Katolicyzm jako struktura umiejscowiona w Rzymie, nie pojawiła się przez długi okres czasu, pomimo swoich twierdzeń odnośnie Piotra jako pierwszego Papieża.

Po drugie.

Kościół Chrześcijański uznawał i bazował na Piśmie Świętym, lecz go nie ustalał.

To jest bardzo ważny punkt. Kościół Chrześcijański uznawał Pismo Święte za Słowo Boże i Jego inspirację.Innymi słowy, odkrywał to co było autentyczne.

Pan Jezus powiedział: „(...)Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną (…)” Kościół słyszał głos Chrystusa, rozpoznawał Go i szedł za Nim.

Nic nie dodawał; dodawanie widać później w historii Kościoła Rzymskiego, który nie słyszał i nie podążał już za głosem Chrystusa.

Po trzecie.

Kościół Rzymsko Katolicki nie dał nam Starego Testamentu, którym posługiwał się Pan Jezus Chrystus i później apostołowie.

Jeśli Kościół Rzymsko-Katolicki chce twierdzić że dał nam Biblię, to w jaki sposób wyjaśni otrzymanie, inspirację i interpretację Starego Testamentu, którym posługiwali się pierwsi uczniowie?

Ponad to, żydzi doskonale wiedzieli które Pisma są inspirowane, a które są wątpliwe.Sam św.Hieronim stwierdził, iż do Kanonu Pisma (podczas dokonywania tłumaczenia) zostało włączone to co żydzi odrzucili.

Po czwarte.

Kiedy apostołowie spisywali księgi Nowego Testamentu, spisywali je w inspiracji i mocy Ducha Świętego.To czyni Biblię wyjątkową spośród innych ksiąg.

Nie istniała kwestia autentyczności Ksiąg lub jej braku. Jej Księgi nie powinny podlegać analizom, które w późniejszym czasie były dokonywane przez grupę męższczyzn zwaną Magisterium Kościoła Rzymsko Katolickiego. Twierdzenie że Magisterium Kościoła Katolickiego dało nam Biblię, wysuwa wniosek, iż uzurpuje sobie władze i autorytet samego Boga.

Po piąte.

Pismo powiada:

„(...)To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie (...)”

Biblia Święta mówi, iż wszystkie zawarte w Niej Pisma, są inspirowane Duchem Świętym.

Dlatego też, naturalną rzeczą inspiracji jest to, że Księgi posiadają moc i są autentyczne w same w sobie.Nie są też potrzebne są w tym miejscu kościelne deklaracje o autentyczności i ważności Pism Biblii.

Wnioski.

Autentyczność Nowego Testamentu spoczywa w inspiracji Boga danej nam za pośrednictwem apostołów, nie deklaracji kościelnych.

To jest bardzo ważne, Kościół Chrześcijański rozpoznaje to, co Bóg nakazał poprzez jego Słowo. Jeśli Kościół Rzymski twierdzi, iż jest źródłem Biblii – od niego pochodzi – stawia się ponad Słowem Bożym. Potrzebuje on nawrócenia.

*Faktem jest to, iż Pismo Święte (wyd.Tysiąclecia) jest własnym przekładem Kościoła Rzymskiego. Istnieją w kilku miejscach Nowego Testamentu ustępy tekstu, które są ważnymi pod kątem życia chrześcijańskiego, lecz niewystępują w oficjalnym tekscie. Inne przekłady Biblii, je zawierają.(Przybliżymy je w najbliższym czasie.)

 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.