Doctrine esenţiale ale creştinismului

Însăşi Biblia prezintă acele doctrine care sunt esenţiale pentru credinţa creştină. Acestea sunt 1) Divinitatea lui Hristos, 2) Mântuirea prin har şi 3) Învierea lui Hristos, 4) Evanghelia şi 5) Monoteismul. Acestea sunt doctrinele despre care Biblia spune că sunt indispensabile. Deşi mai sunt multe alte doctrine importante, acestea cinci sunt cele declarate de Scriptură ca fiind esenţiale. O persoană ne-regenerată (adică mormon sau martor al lui Iehova, ateu, musulman), va nega una sau mai multe dintre aceste doctrine esenţiale.  De asemenea trebuie notat că sunt alte doctrine derivate ale Scripturii care devin, de asemenea, necesare, Trinitatea fiind una dintre acestea.

 1. Divinitatea lui Hristos
  1. Isus este Dumnezeu Întrupat (Ioan 8:58 coroborat cu Exod 3:14). Vedeţi de asemenea Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Evrei 1:8
   1. 1 Ioan 4:2-3: "Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care  mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum."
    1. Versetul de mai sus trebuie studiat alături de Ioan 1:1,14 (scrise de asemenea de Ioan) unde apostolul afirmă că Cuvântul era Dumnezeu şi că Cuvântul a luat trup.
    2. 1 Ioan 4:2-3 afirmă că dacă negi că Isus este Dumnezeu Întrupat atunci eşti în spiritul Antihristului.
   2. Ioan 8:24, "De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre."
   3. Isus a spus că dacă nu crezi că "El este" atunci vei muri în păcatele tale. În greacă Eu sunt este scris 'ego eimi,' care înseamnă tocmai ‘Eu sunt'. Acestea sunt aceleaşi cuvinte folosite în Ioan 8:58 unde Isus afirmă "...înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu." El a pretins titlul divin citând Exod 3:14. 
    1. Septuaginta grecească este Vechiul testament ebraic tradus în limba greacă de către evrei în jurul anului 250 î.Hr.  Ei au tradus Exod 3:14 ca 'ego eimi' "EU SUNT".)
  2. Isus este Cel în care trebuie să ne punem credinţa 
   1. Nu este destul numai să ai credinţă. Credinţa este validă dacă ţi-o pui în cine trebuie. Trebuie să crezi în persoana corectă. Cultele eretice au obiecte false ale credinţei (dumnezei falşi); de aceea, credinţa lor este inutilă – oricât ar fi credincioşii de sinceri.
   2. Dacă îţi pui credinţa într-un guru, într-un filosof sau într-un învăţător din trecut (şi nu în Isus) pentru a fi salvat de păcatele tale în Ziua Judecăţii, atunci vei avea mari probleme, indiferent cât de sinceră sau puternică este credinţa ta. Poţi avea multă credinţă, dar la ce bun? Credinţa în ceva fals are acelaşi efect precum lipsa de credinţă.
  3. Doctrina Divinităţii lui Hristos include:
   1. Trinitatea – Există un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Acestea sunt coeterne şi de aceeaşi natură.
   2. Monoteismul – Există numai un singur Dumnezeu (Isaia 43:10; 44:6,8; 45:5,14,18,21,22; 46:9; 47:8). Mormonii cred că există mai mulţi dumnezei, deşi ei se închină numai unuia. Prin urmare, ei sunt politeişti, ceea ce îi exclude din rândurile creştinilor
  4. Uniunea hipostatică – Isus este atât om, cât şi Dumnezeu.
   1. Suficienţa sacrificiului lui Hristos – Sacrificiul lui Hristos este suficient pentru plata păcatelor lumii şi numai prin intermediul acestui sacrificiu cineva poate fi mântuit.
   2. Ca Dumnezeu – Numai un sacrificiu perfect înaintea lui Dumnezeu ne poate curăţa de păcatele noastre.  De aceea Isus, care este Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi.
    1. El a trebuit să moară pentru păcatele lumii (1 Ioan 2:2). Numai Dumnezeu poate face acest lucru
   3. Ca om – Isus trebuie să fie om ca să se poată constitui în jertfă pentru omenire.
    1. Ca om El poate să fie mijlocitor între Dumnezeu şi om (1 Timotei 2:5).
 2. Mântuirea prin har
  1. "Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9).
  2. „Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har” (Galateni 5:4)
   1. Acest verset şi contextul său învaţă cu limpezime că dacă crezi că eşti mântuit prin credinţă şi prin fapte, atunci nu eşti mântuit deloc. Aceasta este o eroare întâlnită la multe culte eretice.  Pentru că au un Isus fals, ele au şi o falsă doctrină a mântuirii.  (Citeşte Romani 3-5 şi Galateni 3-5).
   2. Nu poţi adăuga nimic la lucrarea lui Dumnezeu.  Galateni 2:21 spune: „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.”
  3. „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece     prin    Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” (Romani 3:20)
   1. „pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit,   credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.” (Romani 4:5)
   2. „Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.” (Galateni 3:21)
 3. Învierea lui Hristos
  1. „Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.” (1 Corinteni 15:14) . „Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corinteni 15:17)
  2. A nega învierea fizică înseamnă a nega că  jertfa lui Isus a fost primită de Dumnezeu Tatăl. Ar însemna că Isus a fost pătat şi că ar fi trebuit să rămână în mormânt.  Însă, El nu a rămas acolo,  pentru că sacrificiul Său a fost unul perfect.
  3. Acest verset afirmă clar că dacă crezi că Isus nu a înviat din morţi (în acelaşi trup în care a murit -- Ioan 2:19-21), atunci credinţa ta este inutilă.
 4. Evanghelia
  1. „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o   Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
   Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!” (Galateni 1:8,9)
   1. Versetele 8 şi 9 aici în Galateni prezintă o afirmaţie prin care trebuie să crezi în evanghelie.  Mesajul evangheliei, care în întregul său declară că Isus este Dumnezeu întrupat, care a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi şi a dat gratuit darul vieţii eterne celor care cred.
   2. Mai mult, prezentarea corectă a  evangheliei ar fi imposibilă fără a declara că Isus este Dumnezeu întrupat - Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Heb. 1:8.
  2. 1 Corinteni 15:1-4 defineşte evanghelia: „Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi”
   1. În cadrul acestor versete găsim doctrinele esenţiale: Hristos este Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9); Mântuirea este primită prin credinţă (Ioan 1:12; Romani 10:9-10), prin urmare este prin har; iar Învierea este menţionată în versetul 4.  Aşadar, acest mesaj al evangheliei automat include esenţialele.
 5. Monoteismul
  1. Există un singur Dumnezeu (Exodul 20:3; Isaia 43:10; 44:6,8)
  2. „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.”  (Exodul 20:3-6)
   1. Observăm că Dumnezeu va pedepsi vina asupra descendenţilor acelora care nu urmează lumina şi pe Dumnezeul Cel Viu.

Doctrine esenţiale secundare

Doctrinele esenţiale secundare sunt adevăruri necesare, dar nu este menţionată vreo sancţiune pentru negarea lor – cu toate acestea, ele sunt esenţiale pentru credinţa creştină.  Din nou, prin puterea exemplului, isus afirmă că El este Calea, Adevărul şi Viaţa şi că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El (Ioan 14:6).  Numesc aceasta o doctrină esenţială secundară, pentru că nu este vreo pedeapsă asociată cu negarea ei.  Cu toate acestea, este o afirmaţie de un adevăr absolut şi este o învăţătură creştină esenţială ce nu poate fi negată.

 1. Isus este singura cale spre mântuire
  1. „Isus i-a zis: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
   1. Isus a declarat că el este singura cale de acces către Dumnezeu Tatăl.  A nega acest lucru înseamnă a nega ceea ce a spus Isus.
 2. Naşterea lui Isus din fecioară
  1. "Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel",   care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeu este cu noi".(Matei 1:23)
   1. Fără naşterea din fecioară, nu putem da formă doctrinei întrupării lui Isus, ca fiind Dumnezeu Întrupat.  Ar fi riscant să nu credem acest lucru, conform spuselor lui Isus în Ioan 8:24, unde El afirmă "De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre."
 3. Doctrina Trinităţii
  1. Matei 28:19 „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (vezi, de asemenea, Matei 3:16-17; 1 Corinteni 12:4-6; 2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6.)
  2. Aceasta doctrină nu este reprezentată de nici un verset, deşi se face deseori aluzie la ea.  La doctrina Trinităţii se ajunge în mod sistematic prin studierea Scripturii în totalitatea ei. Doctrina Trinităţii este, totuşi, reprezentarea adecvată a revelaţiei Scripturii în ceea ce priveşte natura lui Dumnezeu.
 
 

About The Author

Matt Slick is the President and Founder of the Christian Apologetics and Research Ministry.